search
Sök
menu
Meny

Älgstigens förskola

Älgstigens förskola ligger i naturskönt område ca 3 km söder om Jönköpings centrum. Vi har nära till skogen och Munksjön. Vi har en fin gård som blev nyanlagd våren 2007.

Strax intill vår gård ligger Ljungarumsskolans grus plan och skolans gymnastiksal som vi utnyttjar. Vi har nära till buss som kan ta oss in till centrum eller ut på landet.

Förskolan tillhör Ljungarumförskoleområde och består av Älgstigen och Strömsberg förskola.

Våra avdelningar

Älgstigens förskola byggdes 1969 och bestod då i 3 avdelningar. Förskolan har utökats till 6 avdelningar, där 3 av dem ligger i Ljungarumsskolan F-6 lokaler. Idag ingår förskolan i Ljungarumförskoleområde.

På vår förskola går det barn i åldern 1-5 år. Vi består av 6 avdelningar: 

 • Blåbäret, Rönnbäret, Smultronet, 
 • Björnbäret 1 (B1), Björnbäret 2 (B2)och Björnbäret 3 (B3)
 • Smultronet, Rönnbäret och Blåbäret ligger i samma byggnad och har adress: Älgstigen 4
 • Björnbäret 1-2 ligger under gymnastiksalen på skolan och har adress: Värnamovägen 1.
 • Björnbäret 3 befinner sig i skolans lokaler på andra våningen på lågstadiet och har också adress Värnamovägen 1.

Älgstigens förskolas värdegrund

Vår barnsyn:

 • Barn har ett värde i att "duga som de är", inte pga. vad barnet kan eller gör.
 • Barn är lika mycket värda.
 • Barn är olika
 • Barn är kompetenta-aktiva i sitt eget lärande och en tillgång — en drivkraft för oss pedagoger och andra barn.
 • Vi lär av varandra — vi behöver varandra!
 • Barn behöver känna trygghet och struktur i sin miljö på förskolan.
 • Barn ska bemötas med respekt och empati.
 • Barn behöver bli sedda och bekräftas för den individ den är.
 • Barn behöver tid för lek och lärande- inte stressa.
 • Barnen är fokus för oss pedagoger.
 • Barn behöver ha roligt.

  Vad är det för skillnad på barnsyn — människosyn?

Vårt förhållningssätt

 • Lyhörda och närvarande pedagoger i möten med barn, föräldrar och kollegor.
 • Vara goda förebilder. "Den gyllene regeln". Tänk på hur du själv vill bli bemött.
 • Visa barn samma engagemang och nyfikenhet/intresse för dem. (inte favorisera)
 • Inte kränka varandra.
 • Ge barnen lugn och ro, tid att utforska.
 • Förundras över barns förmågor, sätta barns förmågor och styrkor i första rummet(fokus)-positiv, ej negativ.
 • Respektera barnen och varandra för "den person vi är", tankar, känslor m.m. (Ta barnen på allvar.)
 • Arbeta mot att varje barns tro på sin egen förmåga stärks.
 • I vår profession möta barn där de befinner sig (barnperspektiv) och anpassa vår verksamhet efter barnen, inte tvärtom.
 • Visa att vi behöver varandra och är viktiga för varandra, barn som vuxna.
 • Vi vill se/möta barnet som kompetenta — aktiva i sin egen utvecklings process — med oss pedagoger som "vägledare"(finns för barnen, leder dem framåt). Barnet ska få upptäcka först och vi pedagoger finns med.
 • "Tända" glöden i barns ögon, ej "släcka" den!
 • Inta en ledarroll.
 • Reflektera över vår roll som pedagog - ifrågasätta varandra.

Varför en gemensam barnsyn?

 • Vi-känslan stärker oss — vi står för samma saker.
 • Tydlighet för föräldrar att vi står för samma barnsyn....så här arbetar vi på Älgstigens förskola.
 • Trygg miljö för barnen, grundstruktur — trygghet att arbeta i samma riktning.
 • Alla barn - allas ansvar.

Arbetet med natur och miljö

Naturvetenskap i förskolan innebär att barn i förskoleåldern får möjlighet att upptäcka och undersöka naturvetenskapliga fenomen. På Älgstigensförskola har vi tillgång till en skolskog.

I förskolan lär barnen naturvetenskap genom lek och aktivitet. Pedagogen i förskolan är inspiratör och medforskare i barns lek och aktivitet i naturvetenskap.

Barn i förskolan ska få möjlighet att lära sig att ......

 • Iaktta likheter och olikheter
 • Beskriva
 • Jämföra
 • Ordna och se mönster i olika fenomen

Naturvetenskap förklarar vår omvärld. Det är samma värld som barnet i förskoleåldern utvecklas och leker i. Att utgå från barnets värld i arbetet med naturvetenskap skapar en naturlig förståelse för naturvetenskapliga begrepp. Barn i förskoleåldern är fyllda av nyfikenhet, de är kreativa och funderar kring naturfenomen, ställer frågor och söker svar på dessa. Barn vill experimentera, hitta problem och lösa dem. Barns utveckling och lärande är en ständigt pågående process.

Förskolebarnet visar bl.a. på sitt lärande och utforskande i naturvetenskap genom

 • sitt talade språk
 • sitt bild- och form skapande
 • sin lek och aktivitet
 • experiment i olika former
 • samspel med andra barn och vuxna

För att barn i förskoleåldern ska komma underfund med hur naturvetenskapliga fenomen är uppbyggda måste de själva undersöka och se resultat. För barnet kan ett experiment göras flera gånger, nytt resultat kan alltid jämföras med något annat. Detta leder så småningom till sådana kunskaper hos barnet att det kan ställa en hypotes och testa den själv, med en eller flera kamrater samt med läraren i förskolan.

Språk i förskolan

Språk i förskolan

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen.
(Lpfö -98 reviderad 2010 s. 9)

Läroplanen för förskolan Förskolan ska sträva efter att varje barn...

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa, (Lpfö -98 reviderad 2010 s. 12)

Genom språklekar, spel och laborationer stärks barnets språkliga medvetenhet och får en bra grund för att kunna knäcka "läskoden".

 • Vi arbetar med:
 • lyssnande och koncentration
 • barnens berättelser
 • sagor, rim och ramsor
 • uppdelning i meningar och ord
 • uppdelning i stavelser
 • uppdelning i fonem

Matematik i förskolan

Matematik finns överallt och behöver inte bara handla om att skriva siffror och räkna.

För oss är det viktigt att visa att matematik inte bara är abstrakt.  En medveten vuxen ger medvetna barn. När vi vuxna upptäcker hur mycket grundläggande matematik det finns i barnens vardag, blir barnen också medvetna om det.

Läroplanen för förskolan Förskolan ska sträva efter att varje barn...

 • Utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i olika sammanhang.
 • Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och tekniker.
 • Utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen form.
 • Arbetslaget skall stimulera barns nyfikenhet och begynnande förståelse av skriftspråk och matematik, (Lpfö -98 reviderad 2010 s. 12)    

Vi vill ge utmaningar för att skapa kunskapsbehov...  Svara inte alltid på barnets fråga, hjälp dem att få lust  att ta reda på svaret själva. Fråga t.ex. Hur vet du det? Vad händer om... Kan du göra på något mer sätt? Vi använder oss ofta av mandalas.

Matematiken i Mandala

Mandala är en cirkel som fylls av symmetriska mönster. När vi tillsammans skapar en mandala skapa också mängder av tillfällen som vi kan ta vara på för att fånga upp och öva matematiska begrepp.

Att skapa en cirkel som är helt rund är en konst bara det. Att sedan fylla den med material som också ska ge ett symmetrisk intryck är ännu mer konst.

Hälsa och rörelse

Vi tycker det är viktigt att barn rör på sig och får mycket frisk luft. Genom att ha tillgång till skolans gymnastiksal, gör vi det roligt att röra på sig och träna sin kropp! Det är viktigt för oss att ha kul!

Det skall vara massa lek och rörelse tillsammans med kompisar; att krypa, åla, rulla och kanske uppleva lyckan i att göra sin första kullerbytta!

Vi använder vår närmiljö till att promenera i, vi har en bra skog med många rötter att kliva över och roliga träd att klättra i.

Vår gård är bra att vistas på då den innehåller många kullar, små vägar att cykla på och möjligheter till att leka med vatten och sand.

Fler av personalen på vår förskola har gått särskilt utbildning där de har lärt sig rolig gympa till musik för små barn, MINI-RÖRIS från friskis och svettis.

MINI-RÖRIS är ett gymnastikpass anpassat  för barn i yngre åldrar som Friskis och svettis har skapat. Hela programmet tar 20 minuter och handlar om kondition, styrka, rörlighet, balans och avslappning. Det är en medryckande musik till som inspirerar till rörelse både för barn och vuxna.

Hälsa och matsedel

På förskolan har vi arbetat mycket med att ändra den matsedel vi har haft från att innehålla mycket socker till att ge barnen så lite socker som möjligt.

Förr, några år tillbaka i tiden fick ofta barn på förskolan mat som var sötat med socker, men vi har sett att barn kan tycka om mat utan all socker, och det positiva är att barnen blir piggare och lugnare. Vi har tagit bort alla krämer och söta soppor som serverades till mellanmål. Vi arbetar mot att ge barn så lite socker som möjligt och vi har haft ett samarbete med kostrådgivare Susanne Dalsätt om hur vi kan minska socker intaget men att maten smakat gott ändå.

Till frukost/mellanmål serverar vi vanlig fil med havre kuddar eller havregryns gröt.

Vi har även en grill på vår gård där det finns möjlighet att grilla korv och annat.

Kvalitetsarbete

Inom förskola och skola finns flera styrdokument - skollag, förordningar, läroplaner m.m.

I styrdokumenten uttrycks bl.a. verksamhetsmålen. All verksamhet inom förskola och skola ska systematiskt och kontinuerligt följas upp. Vi använder oss av Kvalitetshjul.

Vi utvärderar vår verksamhet kontinuerligt och fastställer utvecklingsområden som vi arbetar med.
 
En viktig del av utvärderingen är den kommungemensamma brukarenkäten. Där ställer vi frågar till vårdnadshavare om hur de upplever verksamheten.

Detta tillsammans är utgångspunkt för våra Kvalitetshjul som varje avdelning skriver, där utgår vi från den barngrupp vi har.

Kontakta oss

Älgstigens förskola
Älgstigen
55339 JÖNKÖPING

‌Kontakta oss genom telefon eller SMS

Avdelning

Telefon

SMS

Blåbäret

036-107242

0725-262571

Rönnbäret

036-107244

0725-432571

Smultronet

036-107243

0725-428257

Bjönbäret 1 (B1)

036-106138

0702-584864

Björnbäret 2 (B2)

036-106138

0725-428261

Björnbäret 3 (B3)

036-107245

0725-432570

 

Kontakt

Marie Berg
Förskolechef
Telefon 036- 10 25 27
Mobil 076-784 40 31

Maria Klaesson
Bitr. Förskolechef
Telefon 036-10 26 83
Mobil 0727-12 45 20