search
Sök
menu
Meny

Arbetet med natur och miljö på Älgstigens förskola

Naturvetenskap i förskolan innebär att barn i förskoleåldern får möjlighet att upptäcka och undersöka naturvetenskapliga fenomen. På Älgstigensförskola har vi tillgång till en skolskog.

en grillplats i skogen
pinnar och blad i en cirkel
barnhänder som lägger pinnar och blad i en cirkel

I förskolan lär barnen naturvetenskap genom lek och aktivitet. Pedagogen i förskolan är inspiratör och medforskare i barns lek och aktivitet i naturvetenskap.

Barn i förskolan ska få möjlighet att lära sig att ......

  • Iaktta likheter och olikheter
  • Beskriva
  • Jämföra
  • Ordna och se mönster i olika fenomen

Naturvetenskap förklarar vår omvärld. Det är samma värld som barnet i förskoleåldern utvecklas och leker i. Att utgå från barnets värld i arbetet med naturvetenskap skapar en naturlig förståelse för naturvetenskapliga begrepp. Barn i förskoleåldern är fyllda av nyfikenhet, de är kreativa och funderar kring naturfenomen, ställer frågor och söker svar på dessa. Barn vill experimentera, hitta problem och lösa dem. Barns utveckling och lärande är en ständigt pågående process.

Förskolebarnet visar bl.a. på sitt lärande och utforskande i naturvetenskap genom

  • sitt talade språk
  • sitt bild- och form skapande
  • sin lek och aktivitet
  • experiment i olika former
  • samspel med andra barn och vuxna

För att barn i förskoleåldern ska komma underfund med hur naturvetenskapliga fenomen är uppbyggda måste de själva undersöka och se resultat. För barnet kan ett experiment göras flera gånger, nytt resultat kan alltid jämföras med något annat. Detta leder så småningom till sådana kunskaper hos barnet att det kan ställa en hypotes och testa den själv, med en eller flera kamrater samt med läraren i förskolan.