search
Sök
menu
Meny

Matematik och språk vid Älgstigens förskola

Matematik finns överallt och behöver inte bara handla om att skriva siffror och räkna. Under hösten 2015 till och med hösten 2016 har all personal varit med om Skolverkets Matematiklyft, vi har fördjupat oss i Alan Bishops sex matematiska aktiviteterna: Att leka,att förklara, att lokalisera, att designa, att mäta, och att räkna.Vi har valt att synliggöra matematiken som finns i vår vardag, barnen får uppleva matematik med alla sina sinnen.

För oss är det viktigt att visa att matematik inte bara är abstrakt.  En medveten vuxen ger medvetna barn. När vi vuxna upptäcker hur mycket grundläggande matematik det finns i barnens vardag, blir barnen också medvetna om det.

Läroplanen för förskolan Förskolan ska sträva efter att varje barn...

 • Utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i olika sammanhang.
 • Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och tekniker.
 • Utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen form.
 • Arbetslaget skall stimulera barns nyfikenhet och begynnande förståelse av skriftspråk och matematik, (Lpfö -98 reviderad 2010 s. 12)    

Vi vill ge utmaningar för att skapa kunskapsbehov...  Svara inte alltid på barnets fråga, hjälp dem att få lust  att ta reda på svaret själva. Fråga t.ex. Hur vet du det? Vad händer om... Kan du göra på något mer sätt? Vi använder oss ofta av mandalas.

en mandala, en cirkel som vi fyller med geometriska mönster

Matematiken i Mandala

Mandala är en cirkel som fylls av symmetriska mönster. När vi tillsammans skapar en mandala skapa också mängder av tillfällen som vi kan ta vara på för att fånga upp och öva matematiska begrepp.

Att skapa en cirkel som är helt rund är en konst bara det. Att sedan fylla den med material som också ska ge ett symmetrisk intryck är ännu mer konst.

Språk i Förskolan

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen.
(Lpfö -98 reviderad 2010 s. 9)

Läroplanen för förskolan Förskolan ska sträva efter att varje barn...

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa, (Lpfö -98 reviderad 2010 s. 12)
en barnhand som skriver: Välkommen på dropin

Älgstigens förskola jobbar med Bornholmsmodellen

Bornholmsmodellen är en språkmaterial som har utvecklats i Danmark. Den syftar till att stärka barnets läs- och skrivutveckling samt förebygga ev. läs- och skrivsvårigheter. Genom språklekar, spel och laborationer stärks barnets språkliga medvetenhet och får en bra grund för att kunna knäcka "läskoden".

 • Vi arbetar med:
 • lyssnande och koncentration
 • barnens berättelser
 • sagor, rim och ramsor
 • uppdelning i meningar och ord
 • uppdelning i stavelser
 • uppdelning i fonem