search
Sök
menu
Meny

Forum för samråd och inflytande vid Björnens förskola

Vid varje förskola skall det finns forum för samråd med barn och vårdnadshavare. (Skollagen 2010:800 Kap. 4,  §13)

Målet för samråden är:

– att vara ett forum där barn och vårdnadshavare kan föra fram förslag och synpunkter.

Barn ska ha inflytande över sin vardag på förskolan. Personalen skall skapa förutsättningar för barnen att kunna engagera sig i frågor som berör dem.

Det är den pedagogiska personalen som har ansvaret för hur undervisningen planeras, genomförs och utvärderas tillsammans med barnen.

Vem ansvarar för vad?

Förskolechefen ansvarar för att kalla till föräldrassamråd för hela Smedbyns förskoleområde två gånger per termin.

Förskollärarna ansvarar för att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och inflytande över hur målen ska konkretiseras i den pedagogiska planeringen t.ex. genom barnmöten, informationsträffar/föräldramöten, utvecklingssamtal//pedagogiska samtal och delaktighet i utvärderingen av verksamheten. (Lpfö98/10 2.4

Arbetslaget ska beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten. /Lpfö98/10 2.4

På vår förskola finns dessa forum:

  • den dagliga kontakten vid lämning och hämtning
  • utvecklingssamtal
  • föräldramöten
  • familjefester/förskolefester
  • på förskolans hemsida finns information, möjlighet att lämna synpunkter och klagomål.

Föräldrasamråd

Föräldrasamrådet är ett forum för att ge föräldrar möjlighet att dels få insyn i vår verksamhet men även att vara med och påverka.

Föräldrasamrådet är öppet för deltagande för alla men vanligast är att det finns 2-3 föräldrarepresentanter/förskola.

2 gång per termin genomförs ett möte med föräldrarepresentanterna, förskolechefen och några pedagoger.

Har ni som förälder någon fråga ni tycker borde lyftas på ett möte kan man ta kontakt med förskolechefen. 

Information om föräldrarepresentaner och minnesantecknignar från möten skall finnas anslagna på varje avdelning. Fråga personalen om du ej hittar dessa.

Är du intresserad att sitta med som representant i föräldrasamrådet? Prata i så fall med förskolechefen. Dina åsikter är viktiga!