search
Sök
menu
Meny

Dragonens förskola

Dragonens förskola ligger mitt i centrala Jönköping. Förskolan har närhet till kultur och natur; bibliotek, John Bauer parken och Rocksjön, flera lekplatser och Upptech. 

Dragonens förskola sedd utifrån.

På Dragonens förskola finns avdelningarna Gul, Grön och Blå. Dragonen är en interkulturell förskola och vi ser olikheter som en kompetens och tillgång i vår verksamhet.

Vi välkomnar den mångfald av språk och kulturer som barn och föräldrar representerar i vår verksamhet. Hos oss finns det flerspråkig personal och flera av personalen har gått en TAKK utbildning. TAKK innebär att man använder sig av tecken som stöd till det talade språket.

Vi har som utgångspunkt att möta alla barn där de är i sitt lärande och sin utveckling. Vår verksamhet ska erbjuda varje barn en trygg och välkomnande miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och lärande. Vårt arbetssätt är att erbjuda många olika aktiviteter på ett lustfyllt sätt och att lärande sker både inne och ute.

Vi har en härlig ateljé där barnen har tillgång till att måla, skapa och prova olika tekniker.

Förskolans miljö är föränderlig efter barnens intresse, där lek och lärande går hand i hand. Vi följer Läroplanen för förskolan (Lpfö98/10) där verksamheten innehåller språk, matematik, rörelse, naturvetenskap och skapande.

Dragonens förskola är en av sju förskolor som ingår i Kålgårdens förskoleområde. Övriga förskolor är Ekorrens förskola, Grändens förskola, John Bauers förskola, Kålgårdens förskola, Vintergatans förskola och Östra förskolan.

Våra avdelningar

Röd: 1-2 år
Blå: 2-3 år
Grön: 4-5 år

Avdelningarna samverkar i samband med öppningar och stängningar samt över frukost och mellanmål.

Arbete med trygghet och likabehandling

Vi strävar mot en miljö som är fri från diskriminering och annan kränkande behandling. Att alla barn och vuxna ska känna glädje och trygghet över att vara på våra förskolor.

  • Alla vårdnadshavare ska känna sig trygga med att lämna sitt barn på våra förskolor och alla barn ska vara trygga i våra verksamheter.
  • Ett uppdrag vi har är att årligen upprätta en likabehandlingsplan och en årlig plan mot kränkande behandling.
  • Vi ska också aktivt arbeta för att barn och vårdnadshavare känner sig trygga i våra verksamheter och en viktig grund till detta läggs under inskolningen av barn och vårdnadshavare på våra förskolor.
  • Vid upptäckt av diskriminering eller kränkningar ska en utredning startas och en anmälan göras till huvudmannen.

Lagar och läroplan
Skollagen 2010:800, Diskrimineringslagen 2008:567 och Läroplan för förskolan 98 (rev 2010) talar om för oss att vi ska arbeta mot all form av diskriminering och kränkningar.

Kvalitetsarbete på Kålgårdens förskolor

Verksamheten i förskolan styrs av Skollagen 2010:800 och Läroplan för förskolan 98 (rev 2010).  I dessa styrdokument uttrycks bl.a. de mål som finns för förskolans verksamhet och som systematiskt ska utvärderas och följas upp.

  • Varje arbetslag utvärderar och följer upp sin verksamhet kontinuerligt under året och vid ett antal tillfällen redovisas dessa mål och utvärderingar till ledningen.
  • Varje år utarbetar arbetslagen/förskolorna en handlingsplan där man formulerar mål och beskriver hur man ska arbeta med dessa.
  • Varje förskola har en processledare som tillsammans med ledningen bildar enhetens utvecklingsgrupp som arbetar med enhetens utvecklings- och kvalitetsarbete
Arbetet med kvalitetsutveckling redovisas till förvaltningen vid ett par tillfällen varje år.

För att få ta del av vårdnadshavarnas upplevelser av verksamheterna skickas varje år ut en kommungemensam brukarenkät där man får svara på frågor kring förskolans verksamhet. Resultatet från dessa enkäter ska ligga till grund för det fortsatta arbetet på förskolorna.

Kontakta oss

Adress
Västra Holmgatan 10
553 23 Jönköping

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Stephan Redman

036-10 30 90

Bitr. förskolechef

Annika Nilsen

036-10 22 20

Bitr. förskolechef

Ninna Harriott

036-10 38 72
Skoladministratör

Jeanette Orrgren Roman

036-10 67 17

Specialpadagog

Helen Runald

036-10 39 52

Specialpedagog

Johanna Bokinge

036-10 30 58

Vaktmästare

Lars-Åke Ljungkvist

036-10 64 31

IT-pedagog

Victoria Isaksson


VFU-ansvarig

Annelie LindströmAvdelning

Telefon

Mobiltelefon

Grön

036-10 64 12

0722-54 43 48

Blå

036-10 64 13

0722-54 43 66

Röd

036-10 64 14

0722-54 43 69