search
Sök
menu
Meny

Ekorrens förskola

Vi är en naturnära förskola. Vi utforskar ofta vår närmiljö genom att gå promenader till exempelvis Rocksjön, John Bauer parken eller biblioteket.

Ekorrens förskola.

På Ekorren finns det två avdelningar, Kojan och Slottet med barn i åldrarna 1-3 år. Då vi är en liten förskola så samarbetar vi mycket tillsammans och alla barn och vuxna lär känna varandra.

I den dagliga verksamheten sätter vi språk, rytmik, musik och socialt samspel i fokus. Vi anpassar vår verksamhet efter barnens behov och intressen. Vi lägger stor vikt vid trygghet och vid lusten att lära. Vi följer vår läroplan och vi har även en handlingsplan med utformade mål som vi på Ekorren arbetar efter.

Varje termin väljer vi en inriktning utefter barnens intresse som vi arbetar lite mer aktivt med. Både på samlingar i helgrupp men även i mindre grupper. Vi har till exempel fokuserat på: Bongården, experiment och Babblarna.

Vår lunch tillagas på Kålgårdsskolan och den är ekologisk med mycket närproducerade råvaror. Vår skolmat/skolmatsal finns numera med i White guide junior. Det är vi mycket stolta över!

Dragonens förskola är en av sju förskolor som ingår i Kålgårdens förskoleområde. Övriga förskolor är Ekorrens förskola, Grändens förskola, John Bauers förskola, Kålgårdens förskola, Vintergatans förskola och Östra förskolan.

Besöka förskolan

Ni är välkomna att besöka Ekorrens Förskolan. Vi tar emot besök sista måndagen varje månad mellan kl. 8.15–9.00.

Ring oss på 036-10 78 96 för att boka in ett besök.

Trygghet och likabehandling på Ekorrens förskola

Vi strävar mot en miljö som är fri från diskriminering och annan kränkande behandling. Att alla barn och vuxna ska känna glädje och trygghet över att vara på våra förskolor.

  • Alla vårdnadshavare ska känna sig trygga med att lämna sitt barn på våra förskolor och alla barn ska vara trygga i våra verksamheter.
  • Ett uppdrag vi har är att årligen upprätta en likabehandlingsplan och en årlig plan mot kränkande behandling.
  • Vi ska också aktivt arbeta för att barn och vårdnadshavare känner sig trygga i våra verksamheter och en viktig grund till detta läggs under inskolningen av barn och vårdnadshavare på våra förskolor.

Vid upptäckt av diskriminering eller kränkningar ska en utredning startas och en anmälan göras till huvudmannen.

Lagar och läroplan
Skollagen 2010:800, Diskrimineringslagen 2008:567 och Läroplan för förskolan 98 (rev 2010) talar om för oss att vi ska arbeta mot all form av diskriminering och kränkningar.

Kvalitetsarbete på Kålgårdens förskolor

Verksamheten i förskolan styrs av Skollagen 2010:800 och Läroplan för förskolan 98 (rev 2010).

I dessa styrdokument uttrycks bl.a. de mål som finns för förskolans verksamhet och som systematiskt ska utvärderas och följas upp.

  • Varje arbetslag utvärderar och följer upp sin verksamhet kontinuerligt under året och vid ett antal tillfällen redovisas dessa mål och utvärderingar till ledningen.
  • Varje år utarbetar arbetslagen/förskolorna en handlingsplan där man formulerar mål och beskriver hur man ska arbeta med dessa.
  • Varje förskola har en processledare som tillsammans med ledningen bildar enhetens utvecklingsgrupp som arbetar med enhetens utvecklings- och kvalitetsarbete.
    Arbetet med kvalitetsutveckling redovisas till förvaltningen vid ett par tillfällen varje år.

För att få ta del av vårdnadshavarnas upplevelser av verksamheterna skickas varje år ut en kommungemensam brukarenkät där man får svara på frågor kring förskolans verksamhet. Resultatet från dessa enkäter ska ligga till grund för det fortsatta arbetet på förskolorna.

Kontakta oss

itrEkorrens förskola
Östra Holmgatan 31
553 23 JÖNKÖPING

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Stephan Redman

036-10 30 90

Bitr. förskolechef

Annika Nilsen

036-10 22 20

Bitr. förskolechef

Ninna Harriott

036-10 38 72

Skoladministratör

Jeanette Orrgren Roman

036-10 67 17

Specialpadagog

Helen Runald

036-10 39 52

Specialpedagog

Johanna Bokinge

036-10 30 58

Vaktmästare

Lars-Åke Ljungkvist

036-10 64 31

IT-pedagog

Victoria Isaksson


VFU-ansvarig

Annelie LindströmAvdelning

Telefon

Mobiltelefon

Kojan

036-10 78 97

0722-54 43 47

Slottet

036-10 78 96

0722-54 43 54