search
Sök
menu
Meny

John Bauers förskola

Rutschbana på utegården på John Bauers förskola. 

John Bauers förskola för 1-4 åringar är belägen på Kålgården. Förskolan har närhet till både kultur, natur och fritid till exempel biblioteket, närbelägna lekplatser samt sjöar och skog.

På John Bauers förskola finns avdelningarna Trollet och Älvan. Förskolans två avdelningar möts i en stor, ljus lekhall som är försedd med mycket inredning och material som lockar barnen till rörelse.

Vi har fräscha, fina lokaler och en miljö som främjar barnens lust till lek och lärande.

Barnens intressen, vår värdegrund och enhetens prioriterade mål utgör grunden för all vår verksamhet. Vi har ett fast veckoschema där det ingår rörelsepass, en längre utflykt, språk/mattesamlingar samt sång- och musiksamlingar.

Besöka förskolan

Vill du besöka oss? Kontatka oss och boka tid.

Kålgårdens förskoleområde

John Bauers förskola är en av sju förskolor som ingår i Kålgårdens förskoleområde.  Övriga förskolor är:

  • Dragonens förskola
  • Ekorrens förskola
  • Grändens förskola
  • Kålgårdens förskola
  • Vintergatans förskola
  • Östra förskolan

Kvalitetsarbete

Verksamheten i förskolan styrs av Skollagen 2010:800 och Läroplan för förskolan 98 (rev 2010).

I dessa styrdokument uttrycks bl.a. de mål som finns för förskolans verksamhet och som systematiskt ska utvärderas och följas upp.

  • Varje arbetslag utvärderar och följer upp sin verksamhet kontinuerligt under året och vid ett antal tillfällen redovisas dessa mål och utvärderingar till ledningen.
  • Varje år utarbetar arbetslagen/förskolorna en handlingsplan där man formulerar mål och beskriver hur man ska arbeta med dessa.
  • Varje förskola har en processledare som tillsammans med ledningen bildar enhetens utvecklingsgrupp som arbetar med enhetens utvecklings- och kvalitetsarbete.

Arbetet med kvalitetsutveckling redovisas till förvaltningen vid ett par tillfällen varje år.

För att få ta del av vårdnadshavarnas upplevelser av verksamheterna skickas varje år ut en kommungemensam brukarenkät där man får svara på frågor kring förskolans verksamhet. Resultatet från dessa enkäter ska ligga till grund för det fortsatta arbetet på förskolorna.

Trygghet och likabehandling

Vi strävar mot en miljö som är fri från diskriminering och annan kränkande behandling. Att alla barn och vuxna ska känna glädje och trygghet över att vara på våra förskolor.

Vårt arbete med trygghet och likabehandling

Alla vårdnadshavare ska känna sig trygga med att lämna sitt barn på våra förskolor och alla barn ska vara trygga i våra verksamheter.

Ett uppdrag vi har är att årligen upprätta en likabehandlingsplan och en årlig plan mot kränkande behandling.

Vi ska också aktivt arbeta för att barn och vårdnadshavare känner sig trygga i våra verksamheter och en viktig grund till detta läggs under inskolningen av barn och vårdnadshavare på våra förskolor.

Vid upptäckt av diskriminering eller kränkningar ska en utredning startas och en anmälan göras till huvudmannen.

Lagar och läroplan

Skollagen 2010:800, Diskrimineringslagen 2008:567 och Läroplan för förskolan 98 (rev 2010) talar om för oss att vi ska arbeta mot all form av diskriminering och kränkningar.

Kontakta oss

Adress
Kålgårdsgatan 17
553 23 JÖNKÖPING

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Stephan Redman

036-10 30 90

Bitr. förskolechef

Annika Nilsen

036-10 22 20

Bitr. förskolechef

Ninna Harriott

036-10 38 72

Skoladministratör

Jeanette Orrgren Roman

036-10 67 17

Specialpadagog

Helen Runald

036-10 39 52

Specialpedagog

Johanna Bokinge

036-10 30 58

Vaktmästare

Lars-Åke Ljungkvist

036-10 64 31

IT-pedagog

Victoria Isaksson


VFU-ansvarig

Annelie LindströmAvdelning

Telefon

Mobiltelefon

Trollet

036-10 71 48

0722-54 43 49

Älvan

036-10 71 47

0722-54 43 51