search
Sök
menu
Meny

Kålgårdens förskola

Grå skolbyggnad med texten Kålgårdsskolan

Vi är en förskola mitt i stan – vilket innebär nära till mycket. John Bauer parken, Rocksjön, Vätterstranden, Spira, Stadsbiblioteket är platser vi besöker. Vi har bussförbindelser till bland annat Stadsparken.

Kul att ni tittar in!

Vi följer Läroplanen för förskolan (Lpfö98/10) där verksamheten innehåller språk, matematik, rörelse, naturvetenskap och skapande. Vi blandar lek med lärande och vi har fokus på den lustfyllda leken med värdegrunden med riktmärke.

Förskolans miljö är välplanerad som öppnar upp för olika lekar och lärande, men samtidigt lättsam att göra förändringar vid då vi anpassar oss efter barnens lek och önskemål.

I köket lagar vår kock med personal god mat som är tillagad från grunden med flera ekologiska och närproducerade råvaror. Vårt kök och dess mat har bland annat blivit omnämnd i både tidningar och finns med i White Guide Junior.  

Vi har god kontakt med fritids och förskoleklass vilket är uppskattat och gör övergången från förskola till förskoleklass smidig då barnen känner till lokaler och personal.

Kålgårdens förskoleområde

Kålgårdens förskola är en av sju förskolor som ingår i Kålgårdens förskoleområde.  Övriga förskolor är:

  • Dragonens förskola
  • Ekorrens förskola
  • Grändens förskola
  • John Bauers förskola
  • Vintergatans förskola
  • Östra förskolan

Våra avdelningar

På Kålgårdens förskola finns fem avdelningar. Skatten, Regnbågen, Safiren och Rubinen är avdelningar med 3-5-åringar som finns på undervåningen av Kålgårdens skola. Vår femte avdelning heter Diamanten som är för barn som är döva eller har en hörselnedsättning.

Avdelning Diamanten för barn med hörselnedsättning

Diamanten är en avdelning för barn som är döva eller har någon form av hörselnedsättning. Vissa terminer har vi en integrerad grupp med hörande barn.

Vi är en tvåspråkig avdelning där all personal är teckenspråkig och vi strävar efter att varje barn ska få ett rikt språk oavsett om de har tal eller teckenspråk som första språk. Barnen får också tillgång till individuellt stöd.

På vår avdelning ges barnen möjlighet att uttrycka sig på många olika sätt. Vi jobbar utifrån förskolans läroplan, Lpfö98/10. Vi använder oss av mycket visuellt material och erbjuder en verksamhet där skapande, experimenterande, matematik, lek och lärande hör ihop och är viktigt.

Vi har väl anpassade lokaler med hörselslingor i golvet, en god ljuddämpad innemiljö och annan teknisk utrustning.

Vårt upptagningsområde är hela Jönköpings län och man kan söka deltidsplats eller heltidsplats.

Kvalitetsarbete

Verksamheten i förskolan styrs av Skollagen 2010:800 och Läroplan för förskolan 98 (rev 2010).

I dessa styrdokument uttrycks bl.a. de mål som finns för förskolans verksamhet och som systematiskt ska utvärderas och följas upp.

  • Varje arbetslag utvärderar och följer upp sin verksamhet kontinuerligt under året och vid ett antal tillfällen redovisas dessa mål och utvärderingar till ledningen.
  • Varje år utarbetar arbetslagen/förskolorna en handlingsplan där man formulerar mål och beskriver hur man ska arbeta med dessa.
  • Varje förskola har en processledare som tillsammans med ledningen bildar enhetens utvecklingsgrupp som arbetar med enhetens utvecklings- och kvalitetsarbete.

Arbetet med kvalitetsutveckling redovisas till förvaltningen vid ett par tillfällen varje år.

För att få ta del av vårdnadshavarnas upplevelser av verksamheterna skickas varje år ut en kommungemensam brukarenkät där man får svara på frågor kring förskolans verksamhet. Resultatet från dessa enkäter ska ligga till grund för det fortsatta arbetet på förskolorna.

Grön Flagg

Vi är certifierade med Grön Flagg vilket innebär att vår förskola bidrar till en hållbar utveckling och att vi aktivt jobbar med miljöfrågor i vår verksamhet. Med Grön flagg, som är ett pedagogiskt verktyg och en internationell certifiering, jobbar miljontals pedagoger, barn och unga världen över mot samma mål – en mer hållbar värld.

Trygghet och likabehandling

Alla vårdnadshavare ska känna sig trygga med att lämna sitt barn på våra förskolor och alla barn ska vara trygga i våra verksamheter.

Ett uppdrag vi har är att årligen upprätta en likabehandlingsplan och en årlig plan mot kränkande behandling.

Vi ska också aktivt arbeta för att barn och vårdnadshavare känner sig trygga i våra verksamheter och en viktig grund till detta läggs under inskolningen av barn och vårdnadshavare på våra förskolor.

Vid upptäckt av diskriminering eller kränkningar ska en utredning startas och en anmälan göras till huvudmannen.

Skollagen 2010:800, Diskrimineringslagen 2008:567 och Läroplan för förskolan 98 (rev 2010) talar om för oss att vi ska arbeta mot all form av diskriminering och kränkningar.

Kontakta oss

Adress
Stenhuggargatan 23
553 23 JÖNKÖPING

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Stephan Redman

036-10 30 90

Bitr. förskolechef

Annika Nilsen

036-10 22 20

Bitr. förskolechef

Ninna Harriott

036-10 38 72

Skoladministratör

Jeanette Orrgren Roman

036-10 67 17

Specialpadagog

Helen Runald

036-10 39 52

Specialpedagog

Johanna Bokinge

036-10 30 58

Vaktmästare

Lars-Åke Ljungkvist

036-10 64 31

IT-pedagog

Victoria Isaksson


VFU-ansvarig

Annelie LindströmAvdelning

Telefon

Mobiltelefon

Skatten

036-10 71 42

0722-54 43 52

Regnbågen

036-10 71 45

0722-54 43 55

Safiren

036-10 69 91

0722-54 43 62

Rubinen

036-10 69 90

0722-54 43 92

Diamanten

036-10 69 82

0725-98 90 04