search
Sök
menu
Meny

Klosters förskola

Klosters förskola är centralt belägen med natur och kultur in på knutarna. Förskolan strävar efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner sig trygga i den.

hylla med leksaker

Klosters förskola har ledorden roligt tryggt och lärorikt. Målet är att skapa en förskola dit barnen kommer med lust och glädje. Vi verkar för en förskola där alla blir bemötta med respekt och värme i en demokratisk anda. Och vi lägger grunden för barnens fortsatta lärande.

På Klosters förskola har vi barn mellan 1 och ca 3år.

Klosters förskola är en centralt belägen förskola med närhet till både natur och kultur.

rund torkställning med ljusslinga

Förskolan ingår i Junebäckens förskoleområde som består av Kloster, Kusken, Ida, Bäckadalen, Torpa  och Mariebos förskolor.

Kvalitetsarbete

Förskola och skola omfattas av flera styrdokument – skollag, förordningar, läroplaner m.m. Förskolan har ett eget kapitel i skollagen, kap 8.

I styrdokumenten uttrycks värdegrunden och strävansmålen för verksamheten.

All verksamhet inom förskola ska systematiskt och kontinuerligt följas upp.

Verksamheten utvärderas och fastställs efter identifierade förbättringsområden i självskattning och brukarenkäter. Olika arbetsgrupper inom enheten är viktiga för utvecklingen av verksamhetens kvalitet. 
I de olika arbetsgrupperna ingår förskolechef, bitr .förskolechef och representanter från varje förskola. Grupperna arbetar med uppföljning, utvärdering och utveckling.

Målfokus

Klosters förskola har ledorden roligt tryggt och lärorikt. Målet är att skapa en förskola dit barnen kommer med lust och glädje.

Vi verkar för en förskola där alla blir bemötta med respekt och värme i en demokratisk anda och vi lägger grunden för barnens fortsatta lärande.

Förskolan ingår i Junebäckens förskoleområde som består av Kloster, Kusken,Ida, Bäckadalen, Torpa  och Mariebos förskolor.

Vår vision på Junebäckens fo:

Vår verksamhet ska vara rolig, trygg och lärorik för våra barn. En förskola med lust och glädje. Vi verkar för en förskola där alla blir bemötta med respekt och värme i demokratisk anda. Vi lägger grunden för barnens fortsatta lärande.

De prioriterade målen på enheten 2017/2018 är:

  • kulturell mångfald
  • jämställdhet
  • eget valt Kunskapsmål utifrån barngruppens behov.


Arbete med trygghet och likabehandling

Vid Klosters förskola ligger trygghet i fokus.

  • Årlig plan för att främja likabehandling och motverka kränkningar vid Klosters förskola
  • Alla barn ska vara trygga i förskolan och för det finns det lagar som skyddar barn mot diskriminering, trakasserier och kränkningar (Diskriminerings- lagen och Skollagen).

Forum för samråd och inflytande

Vid varje förskola skall det finnas forum för samråd med barn och vårdnadshavare. (Skollagen 2010:800 Kap. 4, §13)

Målet för samråden är:

- att vara ett forum där barn och vårdnadshavare kan föra fram förslag och synpunkter

Barn ska ha inflytande över sin vardag på förskolan. Personalen skall skapa förutsättningar för barnen att kunna engagera sig i frågor som berör dem.

Det är den pedagogiska personalen som har ansvaret för hur undervisningen planeras, genomförs och utvärderas tillsammans med barnen.

Förskolechef och förskollärare ansvarar för att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och inflytande över hur målen ska konkretiseras i den pedagogiska planeringen t.ex. genom , informationsträffar/föräldramöten, utvecklingssamtal och delaktighet i utvärderingen av verksamheten.
Lpfö98/10 2.4

Arbetslaget ska beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten.
Lpfö98/10 2.4

Följande forum finns på Klosters förskola:

  • den dagliga kontakten
  • utvecklingssamtal
  • föräldramöten/forum
  • förskolans fester
  • På förskolans hemsida finns information, möjlighet att lämna synpunkter och klagomål.Kontakta oss

Vi har öppet hus för er föräldrar som vill veta mer om vår verksamhet. Välkomna mellan klockan 10:00-11.00 sista fredagen varje månad. Ring och boka tid tfn 036-10 37 84

Adress:
Myntgatan 5
553 32 Jönköping

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Madelein Nilsson

036-10 39 23

Biträdande förskolechef

Teresa Sagström

036-10 38 87

Specialpedagog

Margareta Rogsäter

036- 10 28 49


Avdelning

Telefon

Avdelningen

036-10 37 84

070-231 90 82