search
Sök
menu
Meny

Ljungkullens förskola

Ljungkullens förskola ligger i Barnarp,med närhet till naturen.Vi skapar tillsammans en förskola där alla känner trygghet och glädje.

Ljungkullens förskola tillhör Barnarps förskoleområde tillsammans med förskolorna Valhall, Vita villan och Barnarps förskola.

Läroplanen ligger till grund för vår verksamhet. Vi arbetar för att alla barn ska få en trygg, meningsfull, rolig och lärorik tillvaro fylld med lek och lärande!

Ljungkullens förskola uppmuntrar och ger alla barn möjlighet att utforska i en kreativ och lustfylld miljö tillsammans med medvetna och närvarande pedagoger som stöd. Leken fyller en mycket viktig funktion i barns utveckling och lärande. Genom lek stimuleras bland annat fantasi, språk och en förmåga att samarbeta och kommunicera.

En förutsättning för vårt pedagogiska arbete är att verksamhetens barn och föräldrar känner sig trygga med oss och vår verksamhet!

Våra förskolor har egna kök med kokerskor som lagar god och näringsrik husmanskost.

Våra avdelningar

Ljungkullens förskola består av två avdelningar. Det är småbarnsavdelningen "Kotten" 1-3 år och syskonavdelningen "Stubben" 3-5 år.

Inskolning och 5-årsträffar

När du kommer som ny till våra förskolor arbetar vi utifrån att inskolningen får ta  tid. Vi vill att barnen ska bli trygga med varandra, vår miljö och vår verksamhet. För oss är trygghet viktigt! Vi som arbetar i förskolan vill också få tid att lära känna ditt barn och dig som förälder. På så sätt lär vi oss om barnens behov och intressen. I samband med inskolningen erbjuder vi ett inskolningssamtal.

För att göra övergången till förskoleklass så bra som möjligt för barnen har vi utarbetat en modell som skapar trygghet. Det innebär att barnen under sitt sista år på förskolan regelbundet träffar sina blivande förskoleklasskompisar för att lära känna varandra.

Föräldrasamtal

En gång per läsår erbjuder vi föräldrasamtal där vi tillsammans samtalar om hur verksamheten stödjer ditt barns utveckling på bästa sätt. I samtalen utgår vi från barnens portfolio dvs. en dokumentation över ditt barns lärande på förskolan.

EQ, språk, matematik, jämställdhet, naturvetenskap, teknik och miljö

När vi arbetar med EQ tillsammans med  barnen lyfter vi vår värdegrund, bl.a. hur vi  är mot varandra, barn såväl  som vuxna. Begrepp som respekt, jämställdhet, trygghet och delaktighet är centrala för att bygga ett gott kompisklimat.

För att också kunna uttrycka egna tankar  och känslor arbetar vi med språket i alla  dess former. Sagan är till exempel viktig  att samlas kring!

Matematik är något som vi strävar efter att väva in i vardagen på ett medvetet, meningsfullt och lekfullt sätt.

Jämställdhet, på vårt förskoleområde ger vi flickor och pojkar lika möjlighet att utvecklas och använda hela sin kapacitet.

Vi arbetar för att utveckla barnens förståelse för naturvetenskap och samband i naturen samt att barnen lär sig att urskilja enkel teknik i vardagen. Tillsammans lär vi oss att vara rädda om allt levande och visa omsorg om vår närmiljö.

Styrdokument för förskolan

Inriktningen på vår verksamhet bygger på  vårt nationella styrdokument: Läroplan för förskolan samt skollagen.

Våra förskolors uppdrag är att alla barn som är hos oss ska få möta en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik i en lekfull miljö!
Utdrag ur Läroplan för förskolan


Kontakta oss

Ljungkullens förskola
Ljunghedsvägen 51
556 32 Jönköping
Tfn 036-10 39 14

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Jenny Wolf

036 - 10 30 65

Specialpedagog 

Avdelning

Namn

Stubben

Susanne Lagerström

Marie Nyqvist

Mimmi Bäck

Åsa Andréasson

Kotten

Marie Bülow

Elisabeth Mohall

Edda Jensen

Åsa Andréasson

Kök

Chonnatee Sutassee