search
Sök
menu
Meny

Mariebo förskola

Mariebo förskola ligger med närhet till skogen och Vatten­lednings­parken. Flödet av barns tankar och ideér tas till vara för att skapa mångfald i lärande. Vi arbetar utforskande tillsammans med barnen och deras nyfikenhet och lust att lära.

Vi har egen kock som lagar god och näringsriktig mat från grunden.

Förskolan använder IT som ett naturligt verktyg i lärandet.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den. Arbetssättet utvecklas med barnens intressen som utgångspunkt. Vi förundras tillsammans genom ett tematiskt arbetssätt.

Detta innebär:

 • Medforskande pedagoger.
 • Barnen hjälper varandra i kunskapssökandet.
 • Barnen löser problem genom att pröva och prova igen.
 • Barnen utmanas att gå vidare i sitt lärande.
 • Miljön är föränderlig, stimulerande och skapar utvecklingsmöjligheter.
 • Verksamheten dokumenteras och utvärderas genom text, bild, video etc. för fortsatt utveckling.


Tema

På Mariebo förskola jobbar vi med natur , teknik, matematik, språk och jämställdhet som en röd tråd i vårt arbete. Delaktighet är viktigt i det lustfyllda lärandet.

Årets tema: Barnen förundras över.....

Detta genomsyrar vår verksamhet i alla åldrar och vi jobbar på olika sätt beroende på ålder. 

 • Verksamheten utmanar barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik.
 • Matematiken och språket lyfts i det dagliga arbetet både ute och inne.
 • Naturmaterial används flitigt i det skapande arbetet.
 • Ta tillvara de naturliga tillfällena som ges. Detta utmynnar i lärande och förståelse för temat.
 • Viktigt att ge barnen tanketid.

 

Vision för Junebäckens förskoleområde

Vår vision på Junebäckens förskoleområde: Vår verksamhet ska vara rolig, trygg och lärorik för våra barn. En förskola dit barnen kommer med lust och glädje. Vi verkar för en förskola där alla blir bemötta med respekt och värme i demokratisk anda. Vi lägger grunden för barnens fortsatta lärande. 

Två avdelningar

På förskolan är barnen indelade på två avdelningar. En avdelning för de yngre barnen och en avdelning för de äldre barnen. Arbetet är organiserat i storarbetslag och vi delar barnen i mindre grupper.

Trygghet och likabehandling

Vid Mariebo förskola ligger trygghet i fokus

 • Årlig plan för att främja likabehandling och motverka kränkningar på Mariebo förskola
 • Alla barn ska vara trygga i förskolan och för det finns det lagar som skyddar barn mot diskriminering, trakasserier och kränkingar (Diskrimineringslagen och skollagen)

Forum för samråd och inflytande

Vid varje förskola skall det finnas forum för samråd med barn och vårdnadshavare. (Skollagen 2010:800 Kap. 4, §13)

Målet för samråden är:

- att vara ett forum där barn och vårdnadshavare kan föra fram förslag och synpunkter

Barn ska ha inflytande över sin vardag på förskolan. Personalen skall skapa förutsättningar för barnen att kunna engagera sig i frågor som berör dem.

Det är den pedagogiska personalen som har ansvaret för hur undervisningen planeras, genomförs och utvärderas tillsammans med barnen.

Förskolechef och förskollärare ansvarar för att ge vårdnadshavarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och inflytande över hur målen ska konkretiseras i den pedagogiska planeringen t.ex. genom , informationsträffar/föräldramöten, utvecklingssamtal och delaktighet i utvärderingen av verksamheten.
Lpfö98/10 2.4

Arbetslaget ska beakta vårdnadshavarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten.
Lpfö98/10 2.4

Följande forum finns på Mariebos förskola:

 • den dagliga kontakten
 • utvecklingssamtal
 • föräldramöten/forum
 • förskolans fester
 • på förskolans hemsida finns information, möjlighet att lämna synpunkter och klagomål.


Grön Flagg-arbete

På Mariebo förskola är natur och miljö en naturlig och viktig del i vår vardag. Barnen är med och planterar i våra fina planteringslådor som finns på vår gård. Inomhus sorterar vi avfall tillsammans med barnen.

Grön Flagg är en internationell miljöutmärkelse för skola och förskola. Den gröna flaggan är beviset på att i den dagliga verksamheten prioriteras ett handlingsinriktat miljöarbete, där alla är engagerade. I Sverige delas den gröna flaggan ut av Håll Sverige Rent. Grön Flagg fokuserar på sex områden: Närmiljö, vattenresurser, klimat och energi, kretslopp, livsstil och hälsa samt konsumtion.

Målfokus

Mariebo förskola har ledorden roligt, tryggt och lärorikt. Målet är att skapa en förskola dit barnen kommer med lust och glädje.

Vi verkar för en förskola där alla blir bemötta med respekt och värme i en demokratisk anda och vi lägger grunden för barnens fortsatta lärande.

Förskolan ingår i Junebäckens förskoleområde som består av Ida, Bäckadalen, Torpa och Kuskens förskolor.

Kvalitetsarbete

Förskola och skola omfattas av flera styrdokument – skollag, förordningar, läroplaner m.m. Förskolan har ett eget kapitel i skollagen, kap 8.

I styrdokumenten uttrycks värdegrunden och strävansmålen för verksamheten.

All verksamhet inom förskola ska systematiskt och kontinuerligt följas upp.

Verksamheten utvärderas och fastställs efter identifierade förbättringsområden i självskattning och brukarenkäter. Olika arbetsgrupper inom enheten är viktiga för utvecklingen av verksamhetens kvalitet. 
I de olika arbetsgrupperna ingår förskolechef, bitr .förskolechef och representanter från varje förskola. Grupperna arbetar med uppföljning, utvärdering och utveckling .

Kontakta oss

Öppet hus för er föräldrar som vill veta mer om vår verksamhet. Välkomna mellan klockan 10:00-11.00 sista fredagen varje månad. Ring och boka tid tfn 070-337 46 91.

Adress
Mariebo Förskola
Birkedalsgatan 6
554 38 Jönköping

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Madelein Nilsson

036-10 39 23

Biträdande förskolechef

Teresa Sagström

036-10 38 87

Specialpedagog

Margareta RogsäterAvdelning

Telefon

Avd. Tallen (1-3 år)

070-337 46 91

Avd. Granen (3-5 år)

036-10 81 87

070-337 46 79

Köket

070-337 91 98