search
Sök
menu
Meny

Forum för samråd och inflytande vid Mariebo förskola

Vid varje förskola skall det finnas forum för samråd med barn och vårdnadshavare. (Skollagen 2010:800 Kap. 4,  §13)

Målet för samråden är:

- att vara ett forum där barn och vårdnadshavare kan föra fram förslag och synpunkter

Barn ska ha inflytande över sin vardag på förskolan. Personalen skall skapa förutsättningar för barnen att kunna engagera sig i frågor som berör dem.

Det är den pedagogiska personalen som har ansvaret för hur undervisningen planeras, genomförs och utvärderas tillsammans med barnen.

Förskolechef och förskollärare ansvarar för att ge vårdnadshavarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och inflytande över hur målen ska konkretiseras i den pedagogiska planeringen t.ex. genom , informationsträffar/föräldramöten, utvecklingssamtal och delaktighet i utvärderingen av verksamheten.
Lpfö98/10 2.4

Arbetslaget ska beakta vårdnadshavarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten.
Lpfö98/10 2.4

Följande forum finns på Mariebos förskola:

  • den dagliga kontakten
  • utvecklingssamtal
  • föräldramöten/forum
  • förskolans fester
  • på förskolans hemsida finns information, möjlighet att lämna synpunkter och klagomål.