search
Sök
menu
Meny

Kvalitetsarbete vid Nordskogens förskola

Förskolan är från och med 2011 en egen skolform och ingår i skolväsendet.

Flödesbeskrivning - Vägen till framgång - Var är vi? - Vart ska vi? - Hur gör vi? - Hur blev det?

Vår verksamhet styrs av Skollagen, Läroplan för förskolan (Lpfö 98, reviderad 2010) samt barnkonventionen.

Läroplanen anger de värden som förskolan ska bygga sin verksamhet utifrån och de strävansmål som ska genomsyra verksamheten.

Huskvarnabergets förskolor har också en verksamhetsplan som anger gemensamma mål, riktlinjer och prioriterade områden som vi ska arbeta efter för att få en likvärdig och hög kvalitet. Detta ligger till grund för vårt systematiska kvalitetsarbete.

Vi utvärderar och följer upp vår verksamhet kontinuerligt i arbetslagen, vilket mynnar ut i nya utvecklingsområden.

Varje arbetslag ska hitta former för att även göra barnen delaktiga i planering och utvärdering.

Områdets utvecklingsgrupp som består av representanter från varje förskola samt förskolechef/ledning, fyller också en viktig roll. Gruppen har som huvuduppgift att arbeta med utveckling och kvalitet på Huskvarnabergets förskoleområde.

En annan viktig del av vår utvärdering är den kommungemensamma brukarenkäten. Där ställer vi frågor till vårdnadshavarna om hur de upplever verksamheten.