search
Sök
menu
Meny

Om Slättens förskola

Slättens förskola består av tre avdelningar: Solen där barnen är i åldrarna 1-2 år, Månen där barnen är i åldrarna 3-5 år och Stjärnan där barnen är i åldrarna 3-5 år.

Förskolans verksamhet styrs av läroplanen för förskolan

Förskolan är det första steget i barns utbildning och har också en egen läroplan. Den är vårt styrdokument med mål att sträva mot som vi arbetar med på hela förskolan. Varje avdelning formar sitt arbete på olika sätt utifrån sin unika barngrupp och sina förutsättningar. I förskolan bildar omsorg, fostran och lärande en helhet.

Prioriterade mål utifrån Läroplanen

Normer och värden
Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar

  • Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar

Utveckling och lärande
Förskolan skall sträva efter att varje barn

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra
  • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar
    (Läroplan för förskolan, 2010)

Vårt projekt ”Hållbar utveckling och lärande”

Att arbeta med ett projekt över en längre tid innebär att många aktiviteter och händelser genomsyras och kopplas till projektet. Det är barnens intresse och tankar som utformar projektets riktningar.

I detta projektarbete ingår bland annat:

  • Grön Flagg, varje avdelnings temaarbete, värdegrundsarbetet och våra prioriterade mål under utveckling och lärande.
  • Vi vill ge barnen möjlighet att få kunskaper, lära och utvecklas på många olika sätt för en hållbar framtid.

Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många olika uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.
(Läroplan för förskolan, 2010)