search
Sök
menu
Meny

Vår vision – Slättens förskola

Visionen om hur vi vill ha det tillsammans – med utgångpunkt från Läroplanen för förskolan.

Vi på Slättens förskola vill att förskolan ska vara trygg, rolig och lärorik för alla barn. Vi ser varje barn som unikt och kompetent. Vi ser barnet som resursrikt och har tilltro till barnets förmåga.

Vi vill erbjuda en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Därför har leken en central plats i verksamheten liksom vårt arbete med den pedagogiska miljön för att skapa möjligheter till lek, aktivitet, utmaningar och lärande.

I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation, förmåga till symboliskt tänkande och förmåga att samarbeta och lösa problem. I den gestaltande och skapande leken får barnen möjlighet att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.

På Slättens förskola vill vi att barnen ska få möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och hela barngruppen. Vi ser barngruppen som en viktig och aktiv del i utvecklingen och lärandet.

Vi vill främja lärandet som baseras på samspelet mellan vuxna och barn samt att barnen lär av varandra. Vi vill ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning och tilltro om sig själva som lärande och skapande individer.

Vi vill värna om ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och medverka till att barnen ska förstå sin egen delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska lägga stor vikt vid miljö – och naturvårdsfrågor och det gör vi med hjälp av vårt Grön Flagg arbete.

Vi på Slättens förskola vill ta ett gemensamt ansvar för alla barn och hela vår verksamhet. Vi arbetar för att skapa ett öppet och tillåtande klimat som är byggt på glädje och tillit.

”Jag behöver dig och du behöver mig och vi behöver alla varandra……”

Tillsammans för en hållbar framtid!