search
Sök
menu
Meny

Snilleblixtens förskola

Snilleblixtens förskola ligger på Flahultsplatån nära skog och öppna landskap. Vi arbetar utifrån ett miljömedvetet tänkande. Förskolan har en fantastisk inne- och utemiljö.

Det är högt i tak med mycket ljus och rymd. Lokaler, inredning och utrustning stöder den pedagogiska verksamheten genom att stimulera barnens nyfikenhet, fantasi och sinnesupplevelser och inspirerar till lek, skapande och utforskande.

Det finns två gårdar, en lite mindre för de allra yngsta barnen. Gårdarna är fantastiska med många möjligheter och närhet till skog och mark. Det finns en stor cykelbana, fotbollsplan, grillplats, sol-vind-regnskydd, klätterställningar, sandlådor, vattenbana, trädgårdsland, sittbersåer, fruktträd, bärbuskar samt grönområden. Gården arbetar vi mycket med för att det ska bli en rolig och stimulerande miljö för barnen, som inbjuder till lek och fantasi.

Leken har en central plats i vår verksamhet. Genom leken får barnen möjlighet att bearbeta sina upplevelser. I leken stimuleras även språket, det sociala samspelet och fantasin. Tillsammans utforskar och undersöker barnen sin omgivning. Snilleblixtens förskola tillhör Flahults förskoleområde, tillsammans med Slättens förskola.

Våra avdelningar

Byggnaden för Snilleblixtens förskola består av två våningar. På bottenvåningen ligger huvudentrén, hemvisterna Röd, Grön, Blå och Gul. En trappa upp ligger hemvist Regnbågen.

 • Grön 3-4 år
 • Röd 3-4 år
 • Regnbågen 4-5 år
 • Blå 1-3 år
 • Gul 1-3 år

Snilleblixtens profil

Snilleblixtens förskola profilerar sig på tre inriktningar:

- teknik och naturvetenskap - bild, form och skapande - musik, sång, drama och rörelse

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk, utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik.
(Lpfö 98)

Förskolan skall sträva efter att varje barn:- utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.
(Lpfö 98)
 

Natur- och teknikgruppen

Målsättning:

 • Uppmuntra barnens upptäckarglädje i skog och natur
 • Naturens kretslopp
 • Att få in matematik och konstruktion naturligt i vardagen
 • Uppmuntra barnens experimentlusta

Det har anordnats utedagar i skogen med korvgrillning, "snilleloppet", samt städdagar på gården. Vi har även ett samarbete med Upptech.  

Skapandegruppen

Målsättning:

 • Materialkännedom
 • Barnen vågar lita till sin förmåga
 • Egna idéer
 • Processen lika viktig som resultatet
 • Utvecklande för barnen
 • Barnen lär av varandra
 • Spontant skapande
 • Medforskande pedagoger
 • Att ha roligt

Skapandegruppen har ansvaret för att utveckla en bra ateljé, gemensamma skapande aktiviteter, påsk- och julpyssel, samt drop- in julpyssel med föräldrarna. Att introducera material och tekniker för barnen och all personal, samt inköp av skapande material.

Drama- musik- och rörelsegruppen

Målsättning:

 • Stärka barnens musikaliska utveckling
 • Utveckla deras rörelseglädje, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning
 • Att barnen utvecklar sitt språk/kommunikativa förmåga
 • Att barnen ska få ta del av och inspireras av den glädje och gemenskap som finns i   musiken

Drama- musik- och rörelsegruppen har ansvaret för uppvärmning vid "Snilleloppet". Planerar och ansvarar för olika traditioner, såsom dans kring granen, lucia, påsksamling, midsommar m.m. De har även haft ansvar och planerat temaupptakter, samt tillverkat sång- och sagolådor.

Temainriktat

Periodvis arbetar vi temainriktat. Ett tema i förskolan innebär att många aktiviteter och händelser genomsyras av temat. Barnens intresse och tankar styr arbetet. 

Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.
(Lpfö-98) 

Genom olika projekt och gemensamma upplevelser kommer vi i de olika intressegrupperna, musik och drama, natur och teknik samt bild och form arbeta för en ökad måluppfyllelse.

Likabehandlingsplan

Alla barn och vuxna på Snilleblixten ska känna sig trygga och bemötas med respekt och värme.

Snilleblixtens verksamhet ska utveckla barnens förmåga till empati och omtanke för alla människors lika värde. Här accepteras inte någon form av diskriminering eller annan kränkande behandling.

Mål

Likabehandlingsplanen är välkänd av all personal och alla föräldrar. Alla arbetar förebyggande och har beredskap att kunna agera vid diskriminering och annan kränkande behandling.

Alla barn och vuxna på Snilleblixten visar respekt för varandra. Alla medverkar till att det skapas ett demokratiskt och jämlikt klimat.

Alla barn och vuxna på Snilleblixten hjälps åt med att bearbeta konlikter, reder ut missförstånd och kompromissar. Detta för att diskriminering och annan kränkande behandling förhindras.

Pedagogerna på Snilleblixten samarbetar med föräldrarna när det gäller barnens fostran. Regler och förhållningssätt i förskolan kommuniceras med föräldrarna.

(Detta är ett utdrag ur Snilleblixtens likabehandlingsplan. Planen i sin helhet finns på förskolan.)

Vår vision

Vi på Snilleblixtens förskola ser varje barn som unikt och kompetent. Vi ser barnet som resursrikt och har tilltro till barnets förmåga. Vi vill att förskolan ska vara trygg, rolig och lärorik.

Socialt samspel

Leken har en central plats i vår verksamhet. Genom leken får barnen möjlighet att bearbeta sina upplevelser. I leken stimuleras även språket, det sociala samspelet och fantasin. Tillsammans utforskar och undersöker barnet sin omgivning, både inne och ute.

Lustfyllt lärande

Vi tror på att man lär sig bäst genom att utforska och reflektera över samma sak på olika sätt, med alla sinnen. Vi arbetar aktivt med de estetiska uttrycken skapande, musik, drama, rörelse, natur och teknik. Dessa estetiska lärprocesser lyfter fram barnets eget språk där de kan utveckla sitt sätt att lära och ta till sig ny kunskap.

Hållbar utveckling

Vi på Snilleblixtens förskola arbetar tillsammans med barnen för en hållbar utveckling. "Grön flagg" är vårt verktyg i miljöarbetet.

Trygghet

Snilleblixtens verksamhet ska utveckla barnens förmåga till empati och omtanke för alla människors lika värde. Föräldrar till barn på Snilleblixtens förskola skall känna trygghet och delaktighet i sitt barns välbefinnande och utveckling. Ömsesidig tydlighet och rak kommunikation skall känneteckna relationen mellan personal och föräldrar.

Vi som arbetar på Snilleblixtens förskola skall ta ett gemensamt ansvar för alla barn och hela vår verksamhet. Vi skall skapa ett öppet och tillåtande klimat byggt på glädje och tillit.

Värdeord utifrån Snilleblixtens vision

 • Lustfyllt lärande
 • Hållbar utveckling
 • Socialt samspel
 • Trygghet

Grön Flagg

Vi på Snilleblixten arbetar tillsammans för Grön Flagg. Vi fick vår Gröna flagga år 2011. När man väl ha fått flaggan gäller det att jobba för att behålla den!

I Grön Flagg finns det nio teman som kan anpassas till alla pedagogiska verksamheter och åldersgrupper; Stad & Samhälle, Djur & Natur, Klimat & Energi, Hav & Vatten, Konsumtion & Resurser, Skräp & Avfall, Livsstil & Hälsa, Global Samverkan. Alla teman är breda och innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling - den ekologiska, sociala och ekonomiska. Temana är tänkta att ge inspiration och bidra till att arbetet med hållbar utveckling kontinuerligt utvecklas och fördjupas.

Vid läsårets början när vi startar upp ett nytt tema, har förskolan en gemensam temaupptakt med lite olika innehåll. Det kan t.ex. vara teater, sång/musik, experiment och skapande aktiviteter. På våren avslutar vi temat på liknande sätt.

Alla hemvister har sitt eget mål att sträva mot i temat, anpassat efter barngrupp och ålder på barnen.

Vi gör barnen medvetna om allemansrätten när vi är ute i skog och mark och på våren plockar vi skräp tillsammans med barnen i området runt förskolan.

I vårt eget miljöhus sorterar vi avfall tillsammans med barnen, vi försöker också att återanvända mycket material i våra skapande aktiviteter.

Kontakta oss

Adress

Kyrkogårdsv 25
562 32 NORRAHAMMAR

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Cristin Forsgren Sörman

036-10 37 03

072-211 62 19

Specialpedagog

Sofie Björkhag

036-10 36 86

070-669 62 65


Plats

Telefon

Mobiltelefon

Regnbågen

036-10 37 82

076 768 35 47

Röd

036-10 37 81

072 517 16 04

Grön

036-10 37 80

076 764 12 19

Blå

036-10 37 37

076 764 12 23

Gul

036-10 37 36

070 351 59 72