search
Sök
menu
Meny

Om Snilleblixtens förskola

Byggnaden för Snilleblixtens förskola består av två våningar. På bottenvåningen ligger huvudentrén, hemvisterna Röd, Grön, Blå och Gul. En trappa upp ligger hemvist Regnbågen.

 • Grön 3-4 år
 • Röd 3-4 år
 • Regnbågen 4-5 år
 • Blå 1-3 år
 • Gul 1-3 år

Förskolan byggdes år 2003-2004 och stod färdig i februari 2004, då de första barnen började på förskolan. En om och tillbyggnad gjordes under hösten -07 och våren -08

Det finns två gårdar, en lite mindre för de allra yngsta barnen. Gårdarna är fantastiska med många möjligheter och närhet till skog och mark. Det finns en stor cykelbana, fotbollsplan, grillplats, sol-vind-regnskydd, klätterställningar, sandlådor, vattenbana, trädgårdsland, sittbersåer, fruktträd, bärbuskar samt grönområden. Gården arbetar vi mycket med för att det ska bli en rolig och stimulerande miljö för barnen, som inbjuder till lek och fantasi.

Snilleblixtens profil

Snilleblixtens förskola profilerar sig på tre inriktningar:

- teknik och naturvetenskap - bild, form och skapande - musik, sång, drama och rörelse

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk, utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik.
(Lpfö 98)

Förskolan skall sträva efter att varje barn:- utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.
(Lpfö 98)
 

Natur- och teknikgruppen

Målsättning:

 • Uppmuntra barnens upptäckarglädje i skog och natur
 • Naturens kretslopp
 • Att få in matematik och konstruktion naturligt i vardagen
 • Uppmuntra barnens experimentlusta

Det har anordnats utedagar i skogen med korvgrillning, "snilleloppet", samt städdagar på gården. Vi har även ett samarbete med Upptech.  

Skapandegruppen

Målsättning:

 • Materialkännedom
 • Barnen vågar lita till sin förmåga
 • Egna idéer
 • Processen lika viktig som resultatet
 • Utvecklande för barnen
 • Barnen lär av varandra
 • Spontant skapande
 • Medforskande pedagoger
 • Att ha roligt

Skapandegruppen har ansvaret för att utveckla en bra ateljé, gemensamma skapande aktiviteter, påsk- och julpyssel, samt drop- in julpyssel med föräldrarna. Att introducera material och tekniker för barnen och all personal, samt inköp av skapande material.

Drama- musik- och rörelsegruppen

Målsättning:

 • Stärka barnens musikaliska utveckling
 • Utveckla deras rörelseglädje, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning
 • Att barnen utvecklar sitt språk/kommunikativa förmåga
 • Att barnen ska få ta del av och inspireras av den glädje och gemenskap som finns i   musiken

Drama- musik- och rörelsegruppen har ansvaret för uppvärmning vid "Snilleloppet". Planerar och ansvarar för olika traditioner, såsom dans kring granen, lucia, påsksamling, midsommar m.m. De har även haft ansvar och planerat temaupptakter, samt tillverkat sång- och sagolådor.  

Tema

Periodvis arbetar vi temainriktat. Ett tema i förskolan innebär att många aktiviteter och händelser genomsyras av temat. Barnens intresse och tankar styr arbetet. 

Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.
(Lpfö-98) 

Genom olika projekt och gemensamma upplevelser kommer vi i de olika intressegrupperna, musik och drama, natur och teknik samt bild och form arbeta för en ökad måluppfyllelse.