search
Sök
menu
Meny

Solstickans förskola

Solstickans förskola ligger på Väster i centrala Jönköping, med många parker och grönområden i närheten. Förskolan erbjuder en rolig och spännande lekmiljö och är certifierad i Grön Flagg.

Solstickans förskola tillhör Bäckalyckans förskoleområde. Där ingår också Bäckalyckans förskola, Västra förskolan 1 och Västra förskolan 2. Solstickans förskola har närhet till Vättern, Stadsparken och andra grönområden inom närområdet.

Maten som serveras på Solstickans förskola tillagas i förskolans kök av en utbildad kock.

Grön flagg

Bäckalyckans förskoleområde är certifierade i Grön flagg. Läsåret 17/18 kommer förskolorna arbeta med Djur och Natur.

Likabehandlingsplan

Alla barn och elever ska vara trygga i förskola, fritidshem och skola. Därför finns det lagar som skyddar barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkningar (Diskriminerings- lagen och Skollagen). Enligt dessa lagar ska varje verksamhet upprätta planer som beskriver arbetet.

Kvalitetsarbete

Det systematiska kvalitetsarbetet är en viktig grund för vårt arbete inom förskoleområdet. I arbetet utvärderar vi året som gått. Vilka särskilda satsningar har vi genomfört under året? Hur har vi nått våra mål? Utifrån det tar vi fram våra utvecklingsområden för kommande år. Målen för vår verksamhet finns i skollagen och i läroplanen för förskolan.

Föräldraråd

På Bäckalyckans förskoleområde finns ett föräldraråd. Syftet med rådet är att ge föräldrarna mer inflytande och delaktighet. Vi ser arbetet med föräldrarådet som en viktig del i samarbetet mellan förskola och vårdnadshavare.

Vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen, eleverna och vårdnadshavare. Inom ramen för ett eller flera sådana forum ska barnen, eleverna och vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut. Förskolechefen ansvarar för att det finns forum för samråd och för att informations-och samrådsskyldigheten fullgörs.
Skollagen kap. 4 Forum för samråd

Vårt arbete med Grön flagg

Den gröna flaggan är det synliga beviset på att vi i den dagliga verksamheten prioriterar ett handlingsinriktat miljöarbete! En engagerad förskola leder till en hållbar utveckling och en positiv framtidstro!

Januari 2013: Startade Bäckalyckans förskoleområde arbetet med Grön Flagg.

Juni 2014: Bäckalyckans förskoleområde blev Grönflagg-certifierad.

Teman:
Livsstil och hälsa. (2013) Vårt mål med detta arbete var att tillsammans med barnen nå en hållbar utveckling för en bättre miljö. 

Närmiljön. (2014 - 2016) Vi arbetade med tre områden:

  • Årstider/Naturupplevelser
  • Förskolegården/Utemiljön
  • Lokalkännedom

Vattenresurser. (2016 - 2017)

  • Vattnets former
  • Sjön
  • Kretsloppet

Djur och Natur. (2017 - 2018)

Våra avdelningar

På Solstickans förskola finns avdelningar för de yngre och äldre barnen, en avdelning med kvälls-,natt- och helgomsorg samt en resursavdelning.

Avdelning Röd, Blå och Lila (yngre barn)

I vårt pedagogiska arbete lyfter vi fram och utvecklar barnens lärande genom den fria leken, samlingar, utflykter och andra aktiviteter. För oss går barnens trygghet och ett gott samarbete med vårdnadshavarna hand i hand. Barnen får utrymme att lära genom den fria leken, skapande verkstad, samlingar, temainriktat arbete och rutinsituationer. Vi vill erbjuda barnen en spännande, lärorik och varierande vistelse på förskolan.

Regnbågen (mellanstora barn)

Vårt mål är att vi ska trivas och känna oss trygga i gruppen och ha roligt tillsammans. Vi lär oss att vara rädda om varandra och ser olikheter som en tillgång. Vi erbjuder barnen en varierande lekmiljö som är stimulerande, utvecklande och ger barnen lust att lära samt ett material som väcker barnens kreativitet. I vårt veckoschema ingår bland annat promenad/utflykt, rörelse, skapande, temaarbete och sångsamlingar.

Avdelning Grön (yngre och äldre barn)

Vi är en integrerad avdelning. Det är en liten barngrupp med hög personaltäthet och några av platserna är för barn med funktionsnedsättning. Vi erbjuder en lugn och trygg miljö där alla får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov. I vår verksamhet strävar vi efter att ge barnen stimulans till lek, rörelse och kommunikation. Alla är en tillgång i gruppen och vi lär oss av varandra.

Avdelningarna Gul (äldre barn)

Vi delar in barngruppen i mindre grupper under dagen. Vårt mål är att vi ska trivas och känna oss trygga i gruppen och ha roligt tillsammans. Vi lär oss att vara rädda om varandra och ser olikheter som en tillgång. Vi erbjuder barnen en varierande lekmiljö som är stimulerande, utvecklande och ger barnen lust att lära samt ett material som väcker barnens kreativitet. I vårt veckoschema ingår bland annat promenad/utflykt, rörelse, skapande, temaarbete och sångsamlingar.

Avdelning Tre stjärnor dag (yngre och äldre barn)

I vårt pedagogiska arbete lyfter vi fram och utvecklar barnens lärande genom leken, samlingar, utflykter och andra aktiviteter. För oss går barnens trygghet och ett gott samarbete med vårdnadshavarna hand i hand. Barnen får utrymme att lära genom leken, skapande verkstad, samlingar, temainriktat arbete och rutinsituationer. Vi vill erbjuda barnen en spännande, lärorik och varierande vistelse på förskolan.

Avdelning Tre stjärnor kväll/natt/helg (yngre och äldre barn)

Den här verksamhet är till för vårdnadshavare som arbetar på obekväm arbetstid, då ordinarie förskoleverksamhet/fritidshem är stängd, alltså för barn åldrarna 1 - 12 år. Till Tre stjärnor kväll/natt/helg söker man särskilt via kommunens hemsida. Verksamheten är inriktad på en god omsorg om barnen och är inte en förskola eller fritidshems verksamhet i traditionell mening.

Kontakta oss

Solstickans förskola
Solstickegaten 1
553 13 Jönköping

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Anna Backehed

036 - 10 72 06

Biträdande förskolechef

Curt Junvik

036 - 10 30 05

Specialpedagog

Helen Bengtsson

036 - 10 30 79

 

Avdelning

Telefon

Röd och Blå, yngre barn

036 - 10 72 07

Lila, yngre barn

036 - 10 72 04

Regnbågen, yngre och äldre barn

036 - 10 72 05

Grön, yngre och äldre barn

036 - 10 72 00

Gul, äldre barn

036 - 10 72 03

Tre stjärnor dag, Tre stjärnor kväll/natt/helg

barn 1 - 12 år

036 - 10 73 71