search
Sök
menu
Meny

Matematik och Språk vid Strömsbergs förskola

Matematik finns överallt i vår vardag och det handlar inte bara om att räkna och skriva siffror.

Det är viktigt att visa barnen att matematik inte bara är något abstrakt. Vi som vuxna är viktiga förebilder och tillsammans med barnen upptäcker vi den grundläggande matematiken som finns i barnens vardag.

Pedagogerna på Strömsbergs förskola har deltagit i Jönköpings kommuns satsning "matematiklyftet". Där vi kring Bishops matematiska aktiviteter lärt oss mer om vad matematik är och kan vara.

Förskolan ska sträva efter att varje barn...

Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och ser samband mellan begrepp,

utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,  (Lpfö98, rev 2016, s. 10).

 

Språk i förskolan

Språk och lärande hänger samman, liksom språk och identitetsutveckling.

Varje arbetslag arbetar på ett varierat och temainriktat arbetssätt för att kunna möta och nå alla barn. Alla arbetslag arbetar dagligen med barnens språkutveckling genom till exempel: samtal, sånger, ramsor, sagor, återberättande med mera.

Den pedaogoiska personalen har genomgått fortbilding i TAKK (Tecken som stöd). Alla avdelningar använder TAKK i sin dagliga verksamhet.


Bokstäver gjorda med pinnar

 

 Förskolan ska sträva efter att varje barn

utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

utvecklar intresser för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa (Lpfö98, rev 2016, s. 10).