search
Sök
menu
Meny

Västra förskolan

Västra förskolan1 sedd lite snett ovanifrån

Västra förskolan ligger på Väster i centrala Jönköping, med många parker och grönområden i närheten. Förskolan delar med Junedals förskola en stor och härlig gård med en rolig och spännande lekmiljö. Förskolan är certifierad i Grön Flagg, som är ett av områdena som vi arbetar med.

Västra förskolan består av fyra avdelningar. Vi använder oss av närområdena där bl a Friaredalen, Stadsparken och Vätterstranden ingår.

Maten som serveras på Västra förskolan 1 tillagas i förskolans kök av en utbildad kock.

Våra avdelningar

På Västra förskolan finns det två avdelningar för de yngre barnen och två avdelningar för de äldre barnen. För de yngre barnen heter avdelningarna Krokodilen 1 och Krokodilen 2. För de äldre barnen heter avdelningarna Tigern 1 och Tigern 2.

Krokodilen 1 och 2 (yngre barn)

På Krokodilen 1 och 2 är det viktigt för oss med ett gott föräldrasamarbete, att barnen har roligt och känner sig trygga och även att de ska känna gemenskap i gruppen. Varje dag ingår samlingar med sång där barnen får vara delaktiga i val av sånger. En del dagar i veckan delar vi in oss i grupper och har aktiviteter. Det kan vara skapande aktivitet, rytmik, vattenlek, samling eller temaarbete där vi medvetet arbetar med våra prioriterade mål. På vår avdelning strävar vi efter att ha ett varmt och nära samarbete med barnen och deras föräldrar.

Tigern 1 och 2 (äldre barn)

På Tigern 1 och 2 lär sig barnen mycket genom fria leken, skapande aktiviteter, samlingar, rytmik och rutinsituationer. Viktigt för oss att barnen har roligt och känner sig trygga och känner gemenskap i gruppen. Med aktiviteter som rytmik, samling eller temaarbete når vi våra prioriterade mål och vi vill att miljön ska inspirera till lek och lärande.

På vår avdelning strävar vi efter ett bra klimat mellan barn, vårdadshavare och pedagoger. Vi använder oss av dokumentation för att synliggöra barnens lärande – både för dem själva och oss pedagoger. Med utgångspunkt från dessa stödjer vi barnen i deras lärandeprocesser och utmanar deras tankar. Istället för att säga hur saker är, lyssnar vi in och ställer frågor till barnen. Det kan till exempel handla om deras förhållningssätt sinsemellan, till vuxna och miljön.

Likabehandlingsplan

Alla barn och elever ska vara trygga i förskola, fritidshem och skola. Därför finns det lagar som skyddar barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkningar (Diskriminerings- lagen och Skollagen). Enligt dessa lagar ska varje verksamhet upprätta planer som beskriver arbetet.

Kvalitetsarbete

Det systematiska kvalitetsarbetet är en viktig grund för vårt arbete inom förskoleområdet. I arbetet utvärderar vi året som gått. Vilka särskilda satsningar har vi genomfört under året? Hur har vi nått våra mål? Utifrån det tar vi fram våra utvecklingsområden för kommande år. Målen för vår verksamhet finns i skollagen och i läroplanen för förskolan.

Föräldraråd

På Bäckalyckans förskoleområde finns ett föräldraråd. Syftet med rådet är att ge föräldrarna mer inflytande och delaktighet. Vi ser arbetet med föräldrarådet som en viktig del i samarbetet mellan förskola och vårdnadshavare.

Vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen, eleverna och vårdnadshavare. Inom ramen för ett eller flera sådana forum ska barnen, eleverna och vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut. Förskolechefen ansvarar för att det finns forum för samråd och för att informations-och samrådsskyldigheten fullgörs.
Skollagen kap. 4 Forum för samråd

Vårt arbete med Grön Flagg

Den gröna flaggan är det synliga beviset på att vi i den dagliga verksamheten prioriterar ett handlingsinriktat miljöarbete! En engagerad förskola leder till en hållbar utveckling och en positiv framtidstro!

Januari 2013: Startade Bäckalyckans förskoleområde arbetet med Grön Flagg.

Juni 2014: Bäckalyckans förskoleområde blev Grönflagg-certifierad.

Teman:
Livsstil och hälsa. (2013) Vårt mål med detta arbete var att tillsammans med barnen nå en hållbar utveckling för en bättre miljö. 

Närmiljön. (2014 - 2016) Vi arbetade med tre områden:

  • Årstider/Naturupplevelser
  • Förskolegården/Utemiljön
  • Lokalkännedom

Vattenresurser. (2016 - 2017)

  • Vattnets former
  • Sjön
  • Kretsloppet

Djur och Natur. (2017 - 2018)

Kontakta oss

Västra förskolan 1
Pilgatan 16
553 18 Jönköping

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Anna Backehed

036 - 10 72 06

Biträdande förskolechef

Curt Junvik

036 - 10 30 05

Specialpedagog

Helen Bengtsson

036 - 10 30 79

 

Avdelning

Telefon

Krokodilen 1 och 2, yngre barn

036 - 10 34 05

Tigern 1 och 2, äldre barn

036 - 10 34 06