search
Sök
menu
Meny

Vintergatans förskola

En innegård med lekredskap, förskola i bakgrunden

Vintergatans Förskola är en centralt belägen förskola på Kålgårdsområdet. Den består av fem avdelningar.

I vår närmiljö finns ett stort utbud av såväl natur och kultur som till exempel bibliotek, promenadvägar, skog, grönområden, vatten samt kollektivtrafik osv. Vår verksamhet genomsyras av ett glädjefyllt lärande!

Här arbetar vi med glimten i ögat och med språk och kommunikation, rörelse och utevistelse samt naturvetenskap och teknik som huvudingredienser.

Sist men inte minst – vi har roligt tillsammans!

Välkommen!

Kvalitetsarbete

Verksamheten i förskolan styrs av Skollagen 2010:800 och Läroplan för förskolan 98 (rev 2010).

I dessa styrdokument uttrycks bland annat de mål som finns för förskolans verksamhet och som systematiskt ska utvärderas och följas upp.

 • Varje arbetslag utvärderar och följer upp sin verksamhet kontinuerligt under året och vid ett antal tillfällen redovisas dessa mål och utvärderingar till ledningen.
 • Varje år utarbetar arbetslagen/förskolorna en handlingsplan där man formulerar mål och beskriver hur man ska arbeta med dessa.
 • Varje förskola har en processledare som tillsammans med ledningen bildar enhetens utvecklingsgrupp som arbetar med enhetens utvecklings- och kvalitetsarbete.

Arbetet med kvalitetsutveckling redovisas till förvaltningen vid ett par tillfällen varje år.

För att få ta del av vårdnadshavarnas upplevelser av verksamheterna skickas varje år ut en kommungemensam brukarenkät där man får svara på frågor kring förskolans verksamhet. Resultatet från dessa enkäter ska ligga till grund för det fortsatta arbetet på förskolorna.

Trygghet och likabehandling

Vi strävar mot en miljö som är fri från diskriminering och annan kränkande behandling. Att alla barn och vuxna ska känna glädje och trygghet över att vara på våra förskolor.

Vårt arbete med trygghet och likabehandling

Alla vårdnadshavare ska känna sig trygga med att lämna sitt barn på våra förskolor och alla barn ska vara trygga i våra verksamheter.

Ett uppdrag vi har är att årligen upprätta en likabehandlingsplan och en årlig plan mot kränkande behandling.

Vi ska också aktivt arbeta för att barn och vårdnadshavare känner sig trygga i våra verksamheter och en viktig grund till detta läggs under inskolningen av barn och vårdnadshavare på våra förskolor.

Vid upptäckt av diskriminering eller kränkningar ska en utredning startas och en anmälan göras till huvudmannen.

Lagar och läroplan

Skollagen 2010:800, Diskrimineringslagen 2008:567 och Läroplan för förskolan 98 (rev 2010) talar om för oss att vi ska arbeta mot all form av diskriminering och kränkningar.

Våra avdelningar

På Vintergatans förskola finns avdelningarna Jupiter, Neptunus, Saturnus och Tellus.

 • Tellus 1-3år
 • Saturnus 1-3år
 • Neptunus 1-3år
 • Jupiter 3-4år
 • Pluto 1-3år (från och med januari 2015)

Avdelningarna på förskolan samverkar om öppning och stängning samt över frukost och mellanmål.

Kålgårdens förskoleområde

Vintergatans förskola är en av sju förskolor som ingår i Kålgårdens förskoleområde.  Övriga förskolor är:

 • Dragonens förskola
 • Ekorrens förskola
 • Grändens förskola
 • John Bauers förskola
 • Kålgårdens förskola
 • Östra förskolan

Kontakta oss

Ni är hjärtligt välkomna att besöka förskolan. Vi tar emot besök sista fredagen varje månad. Ring 036-106960 för att boka ett besök.

Adress
Stenhuggargatan 23
553 23 JÖNKÖPING

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Stephan Redman

036-10 30 90

Bitr. förskolechef

Annika Nilsen

036-10 22 20

Bitr. förskolechef

Ninna Harriott

036-10 38 72

Skoladministratör

Jeanette Orrgren Roman

036-10 67 17

Specialpadagog

Helen Runald

036-10 39 52

Specialpedagog

Johanna Bokinge

036-10 30 58

Vaktmästare

Lars-Åke Ljungkvist

036-10 64 31

IT-pedagog

Victoria Isaksson


VFU-ansvarig

Annelie LindströmAvdelning

Telefon

Mobiltelefon

Jupiter

036-10 69 61

0722-54 43 21

Saturnus

036-10 69 60

0722-54 43 56

Tellus

036-10 69 64

0722-54 43 57

Pluto

036-10 63 21

0722-54 43 58