search
Sök
menu
Meny

Vintergatans förskola

Vintergatans förskola, gården och byggnaden.

Vintergatans förskola är en centralt belägen förskola på Kålgårdsområdet med närhet till såväl natur som kultur. Förskolan består av fem avdelningar med barn i åldrarna 1-3år.

Vår verksamhet bygger på en tro på barnet, att de har en egen drivkraft och vilja att lära. Vi arbetar projektinriktat för att skapa ett mångsidigt lärande som styrs av barnens nyfikenhet och intressen utifrån förskolans läroplan, lpfö 98 rev 18. Vi har en föränderlig lärmiljö där undervisningstillfällen utformas efter barnens intressen och behov. I våra ateljéer får barnen möjlighet att uttrycka sin fantasi och kreativitet i sitt skapande på ett hundraspråkigt sätt. Vi har rika valmöjligheter att utforska vår närmiljö som bjuder på både skog, sjöar, parker och närhet till t.ex. bibliotek och upptech.

Vi vill skapa en trygg, rolig och lärorik verksamhet för ditt barn. Vill du veta mer om oss så ring eller kom och hälsa på.

Välkomna till oss på Vintergatans förskola!

Kvalitetsarbete

Verksamheten i förskolan styrs av Skollagen 2010:800 och Läroplan för förskolan 98 (rev 2010).

I dessa styrdokument uttrycks bland annat de mål som finns för förskolans verksamhet och som systematiskt ska utvärderas och följas upp.

 • Varje arbetslag utvärderar och följer upp sin verksamhet kontinuerligt under året och vid ett antal tillfällen redovisas dessa mål och utvärderingar till ledningen.
 • Varje år utarbetar arbetslagen/förskolorna en handlingsplan där man formulerar mål och beskriver hur man ska arbeta med dessa.
 • Varje förskola har en processledare som tillsammans med ledningen bildar enhetens utvecklingsgrupp som arbetar med enhetens utvecklings- och kvalitetsarbete.

Arbetet med kvalitetsutveckling redovisas till förvaltningen vid ett par tillfällen varje år.

För att få ta del av vårdnadshavarnas upplevelser av verksamheterna skickas varje år ut en kommungemensam brukarenkät där man får svara på frågor kring förskolans verksamhet. Resultatet från dessa enkäter ska ligga till grund för det fortsatta arbetet på förskolorna.

Trygghet och likabehandling

Vi strävar mot en miljö som är fri från diskriminering och annan kränkande behandling. Att alla barn och vuxna ska känna glädje och trygghet över att vara på våra förskolor.

Vårt arbete med trygghet och likabehandling

Alla vårdnadshavare ska känna sig trygga med att lämna sitt barn på våra förskolor och alla barn ska vara trygga i våra verksamheter.

Ett uppdrag vi har är att årligen upprätta en likabehandlingsplan och en årlig plan mot kränkande behandling.

Vi ska också aktivt arbeta för att barn och vårdnadshavare känner sig trygga i våra verksamheter och en viktig grund till detta läggs under inskolningen av barn och vårdnadshavare på våra förskolor.

Vid upptäckt av diskriminering eller kränkningar ska en utredning startas och en anmälan göras till huvudmannen.

Lagar och läroplan

Skollagen 2010:800, Diskrimineringslagen 2008:567 och Läroplan för förskolan 98 (rev 2010) talar om för oss att vi ska arbeta mot all form av diskriminering och kränkningar.

Våra avdelningar

På Vintergatans förskola finns avdelningarna Jupiter, Neptunus, Saturnus, Tellus och Pluto med barn i åldrarna 1-3år.

Vi har ett nära samarbete avdelningarna emellan.

Kålgårdens förskoleområde

Vintergatans förskola är en av sju förskolor som ingår i Kålgårdens förskoleområde.  Övriga förskolor är:

 • Dragonens förskola
 • Ekorrens förskola
 • Grändens förskola
 • John Bauers förskola
 • Kålgårdens förskola
 • Östra förskolan

Kontakta oss

Vill ni besöka oss? Ring 036-106960 för att boka ett besök.

Adress
Stenhuggargatan 23
553 23 JÖNKÖPING

Avdelningar

 • Jupiter, telefon 036-10 69 61, 0722-54 43 21
 • Saturnus, telefon 036-10 69 60, 0722-54 43 56
 • Tellus, telefon 036-10 69 64, 0722-54 43 57
 • Pluto, telefon 036-10 63 21, 0722-54 43 58
 • Neptunmus, telefon 036-10 77 04, 0722-54 43 20


Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Stephan Redman

036-10 30 90

Bitr. förskolechef

Annika Nilsen

036-10 22 20

Bitr. förskolechef

Ninna Harriott

036-10 38 72

Skoladministratör

Jeanette Orrgren Roman

036-10 67 17

Specialpadagog

Helen Runald

036-10 39 52

Specialpedagog

Johanna Bokinge

036-10 30 58

Vaktmästare

Lars-Åke Ljungkvist

036-10 64 31

IT-pedagog

Victoria Isaksson


VFU-ansvarig

Annelie Lindström