search
Sök
menu
Meny

Om Dalviksskolan

Dalviksskolan består av en grundskola från förskoleklass till årskurs 6 inklusive fritidshemsverksamhet. Eleverna i förskoleklass och årskurs 1 bildar 3 integreringsgrupper.

Hela skolans bild

Till enheten hör också skolmåltidsverksamhet med tillagningskök.

Vi arbetar systematiskt med framåtsträvande mål. I ledningen och med ansvar för utbildningsenheten finns rektor Per Johansson. Skolan har även ett elevhälsoteam där skolsköterska, specialpedagog, kurator och rektor ingår.

Vi har 3 integreringsgrupper Eken , Linden och Lönnen. Varje grupp består av förskoleklass och år 1, cirka 15 barn i varje åldersgrupp Arbetslagen hos oss består av förskollärare, fritidspedagoger och lärare. Tillsammans ser vi barnets hela dag från 06.00-18.00.

Integration handlar om ett djupare förhållningssätt mellan yrkeskategorier där vi ser till varje barn i alla situationer under hela dagen, vi har en helhetssyn. Lärande och omsorg förenas där båda delarna är lika viktiga.

Trygg miljö

Vi har faddergrupper från förskoleklass till år 1. Barnen träffas i faddergrupperna vid flera tillfällen under dagen. Bland annat startar vi dagen tillsammans i faddergruppen, går på utedagar tillsammans, jobbar i tema och leker tillsammans. Vi vill stärka barnets tro på sig själv, att man blir accepterad för den man är.

Här använder vi oss av våra olika yrkeskompetenser, vi har ett gemensamt förhållningssätt och arbetar flexibelt.

Inspirerande och tillåtande lek- och arbetsmiljö

Vi ser leken som en tillgång för barnets lärande. Leken har stor betydelse i vår verksamhet för alla åldrar. Barnet lär och bearbetar genom leken och utvecklar då även sin sociala kompetens. Genom vårt sätt att arbeta får barnen en lugn arbetsmiljö.

Helhetssyn på barnet och lärandet

I barnets lärande ser vi en "röd tråd" i alla ämnen från förskoleklass till år 1. Vi vill stimulera och utmana varje barn till nyfikenhet, vilja och lust att lära.

Lärandet utgår från elevens behov, erfarenhet och tänkande. Barnet får utvecklas i sin egen takt och utifrån sin egen förmåga. Vi möter varje barn med respekt och värme.

I vår integrerade verksamhet lär barnen av varandra.

Arbetssätt och arbetsformer

Vi arbetar ämnesintegrerat. Ett bra exempel på detta är våra utedagar, där lek, matte, svenska och naturorientering kommer in på ett naturligt sätt.

Vi har ett flexibelt arbetssätt när det gäller att använda personal och grupperingar av barnen. Vi ser våra olika kompetenser i personalgruppen som en tillgång för barnets utveckling och lärande.

Barnens inflytande och ansvar för sitt eget lärande
Vi arbetar med målen tillsammans med barnen. De gemensamma målen finns uppsatta och de individuella målen, som vi bestämt tillsammans på utvecklingssamtalet, har varje barn i sin planeringsbok. Barnen är med och planerar utifrån sina förutsättningar. Här lär sig barnen att ta ansvar för sitt eget lärande.  

Vi använder oss av portfolio för att dokumentera och synliggöra barnens utveckling. Här får barnen möjlighet att reflektera över sitt lärande. Vi utvärderar och planerar tillsammans. Vi har även ett fungerande elevråd på Dalviksskolan.

Årskurs 2-6

I årskurs 2-6 jobbar vi årskursvis. Arbetslagen tar ett gemensamt ansvar för alla barnen.

Vi har flexibla grupper beroende på hur/vad vi arbetar med. Vi vuxna tar ansvar för grupperingarna.

När det passar verksamheten arbetar vi över årskursgränserna. Till exempel vid redovisningar, friluftsdagar, pysseldagar och olika temaarbeten.

Läxor ges inom olika arbetsområden och är alltid väl förankrade i skolan.

Vi satsar på bra och aktuella läromedel och digitala utrustning som till exempel datorn, internet, active board, kanon och högtalarsystem.

Vi utnyttjar vårt närområde till exempel Skolskogen, Dunkehallaleden, Stadsparken, Centrum, området runt Axamo och Järstorp.

Vi är en rörelseskola och promenerar till olika aktiviteter i närområdet.

Vi lägger stor vikt vid att skapa arbetsro i skolans alla lokaler. I matsalen har vi alltid minst 5 tysta minuter.