search
Sök
menu
Meny

Hovslättskolans Kvalitetsarbete

En uppföljning av vårt arbete sker fortlöpande under året genom erfarenhetsutbyte i arbetslag, på arbetsplatsträffar, vid olika möten och konferenser.

Alla arbetslag har avsatt tid för gemensamt arbete varje vecka. Utvärdering sker regelbundet inom arbetslagen under hela läsåret genom samtal och reflektion.

Enkäter används av många arbetslag. Svaren sammanställs och diskuteras i respektive arbetslag.

Gemensam tid i form av studiedagar avsätts för utvärdering.

Synpunkter från elever och föräldrar utvärderas bland annat via enkäter.

Utbildningsenheten presenterar en årsredovisning med kvalitetsredovisning i september varje år. Denna ligger till grund för vårt fortsatta utvecklingsarbete.