Kålgårdsskolan F-6

Två kompisar håller varandras händer.

Kålgårdsskolan F-6 ligger centralt i Jönköping med närhet till natur, kultur och kommunikationer. På skolan finns fritidshem, döv- och hörselklasser och anpassad grundskola.

Kålgårdens skolområde består av en skola med drygt 265 elever. På gångavstånd finns Rocksjön, stadsbiblioteket, kulturhuset Spira och Upptech. Vi har en egen idrottshall i direkt anslutning till nuvarande skolbyggnad och en kort bussresa bort ligger även idrottsanläggningar som Husqvarna Garden och Rosenlundsbadet. 

Kålgårdsskolan kännetecknas av olikheter och att alla är lika mycket värda. Vi har elever som vill, kan och vågar pröva!

Så arbetar vi

Utbildningen i grundskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla elever. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på elevens behov där utveckling och lärande bildar en helhet. Undervisning innebär att stimulera och utmana eleven med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en grundskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Undervisning

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära utgör grunden för pedagogernas undervisning. Lärande och utveckling sker i samspelet med varandra, bland såväl elever som personal. Våra elevgrupper har en bas som utgörs av ca 20 elever samt en professionell personal bestående av olika yrkeskompetenser, som förskollärare, fritidspedagoger, grundskollärare, språkpedagog och specialpedagoger. Pedagogerna arbetar i arbetslag, utifrån sina ämnen och kompetenser: Förskoleklass, åk 1-3 och åk 4-6.

Skolan jobbar med kontinuerlig uppföljning av elevernas kunskaper enlig ett bestämt schema för att säkerställa att alla elever får rätt hjälp i rätt tid. Vi har en egen idrottshall i direkt anslutning till nuvarande skolbyggnad.

Skola med inriktning

Skola med inriktning dövhet och hörselnedsättning är en del av Kålgårdsskolan och vänder sig till elever från förskoleklass till åk 6:

 • med hörselnedsättning eller dövhet som är i behov av teckenspråk
 • i behov av utveckling i en tvåspråkig miljö, svenska och teckenspråk.

Skolan erbjuder särskilda stödinsatser i form av:

 • personal med särskild kompetens om hörselnedsättning och anpassad hörselpedagogik
 • hög personaltäthet
 • individanpassad undervisning i små grupper
 • tvåspråkig undervisning på svenska och teckenspråk, vilket ger eleverna möjlighet att välja språk
 • akustiksanerade lokaler med hörselteknisk utrustning

Information om skolan

Undervisningen följer grundskolans läroplan med tillägg för ämnet teckenspråk enligt beslut från Skolverket. Lokalerna är anpassade utifrån verksamhetens inriktning. Döv- och hörselklasserna samarbetar med skolans övriga verksamhet. Skolan har fritidshem med teckenspråkig personal. Kålgårdsskolans elevhälsoteam består av rektor samt elevhälsans professioner.

Läs mer att ansöka till skola med inriktning

Kålgårdsskolans anpassad grundskola

På Kålgårdsskolan finns också anpassad grundskola.

Kålgårdsskolan anpassad grundskola

Inflytande och samarbete

Elever:

Vårdnadshavare:

Fritidshem på Kålgårdsskolan

Kålgårdsskolan har tre fritidshem:

 • Epsilon och Pegasus, årskurs F–1
 • Galaxen, årskurs 2–3
 • Universum, årskurs 4–6

På våra fritidshem planerar vi vår verksamhet utifrån fritids egen läroplan. Det baseras på våra centrala mål som innefattar språk och kommunikation, skapande och estetiska uttrycksformer, Natur och samhälle samt lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse.

Detta sker bland annat genom styrda aktiviteter, så som skapande, lekar och högläsning. Men även fri lek där eleverna har möjlighet att uttrycka sin fantasi och lära genom leken.

Då Kålgårdsskolan är en central skola med närhet till både natur och kultur tar vi även nytta av vår närmiljö. Kålgårdens lekpark, John Bauerparken, Upptech och stadsbiblioteket är några av platserna vi besöker under vår verksamhet.

Eftersom vår skola även har en inriktning för elever med hörselnedsättning har vi teckenspråkig personal på våra fritidshem.

Öppettiderna hos oss är 06.00–18.00.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i skolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barn och ungdomar kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap och orka med skoldagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barn- och ungdomsåren som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn och ungdomar samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra skolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barn och ungdomars behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten

Läs mer om måltider i förskola och skola

Elevhälsa

Lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och i skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan ska tillsammans med övrig personal på skolan bidra till att skapa goda lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

I skolans samlade elevhälsa finns tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens.
I skolans elevhälsoteam kan även andra elevstödjande professioner ingå.

Kontaktuppgifter till skolans elevhälsoteam hittar du under fliken Kontakta oss.

Läs mer om Elevhälsa och trygghet

I Kålgårdsskolans elevhälsoteam ingår:

 • rektor
 • biträdande rektor
 • skolsköterska
 • kurator
 • specialpedagog
 • speciallärare

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba inom grundskola

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Läsårstider och viktiga datum

Information om läsårstider, skollov samt studiedagar för grundskola och anpassad grundskola hittar du här:

Läsårstider, lov, studiedagar och ledigheter i grundskolan och anpassad grundskola

Nationella prov

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50, samt en period på vårterminen. Information om provtider för aktuellt läsår hittar du på Skolverkets webbplats.

Nationella prov, Skolverket Länk till annan webbplats.

Studiedagar/stängdagar 2022/2023

Studiedag:

 • 9 januari 2023

Stängningsdagar:

 • 30 september 2022
 • 24 november 2022
 • 7 mars 2023
 • 24 maj 2023

Kontakta oss

Kålgårdsskolan
Stenhuggargatan 23
553 23 Jönköping

Sjukfrånvaro och ledighet

Frånvaroanmälan görs i Vklass eller via telefon, 036-10 28 00.

Fritidshem

 • Epsilon/Pegasus, telefon 036-10 71 44, 072-522 06 64
 • Universum, telefon 036-10 64 38, 072-221 93 59
 • Galaxen, telefon 036-10 71 04, 072-556 75 49
Kontaktuppgifter

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Stephan Redman

036-10 30 90

Biträdande rektor

Jenny Larsson

036-10 26 18

Administratör

Cornelia Flood

036-10 81 48

Specialpedagog

Katarina Andersson

036-10 21 36

Skolsköterska

Mari Ward

036-10 70 68

Kurator

Emma Lindström

036-10 75 91

Kökschef

Samir Jusicic

036-10 20 86

Vaktmästare, IT-administratör

Andreas Göhlin

036-10 63 71

Klasser

Senast granskad/publicerad: