search
Sök
menu
Meny
Sök

Kumlabyskolan F-6

Kumlabyskolan är en F-6 skola på Visingsö med cirka 50 elever. Vi har fina och funktionella lokaler och en utemiljö som bjuder in till lek och rörelse. I skolan finns också fritidshem.

Kumlabyskolan ligger i ett rikt kulturområde. Här finns möjligheter till fritidsaktiviteter och naturupplevelser som ger de allra bästa förutsättningarna för en trivsam skolmiljö.

Vår övertygelse är att en bra skola börjar med lärare som har goda ämneskunskaper, bra relationer till eleverna och höga förväntningar på att alla kan och vill lyckas i skolan. Det är så vi vill att Kumlabyskolan ska vara.

Så arbetar vi

Utbildningen i grundskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla elever. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på elevens behov där utveckling och lärande bildar en helhet. Undervisning innebär att stimulera och utmana eleven med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning.

Lärglädje hela vägen
Välkommen till en grundskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Skolans ledning består av rektor och två biträdande rektorer med ansvar för F-6, fritidshem och elevhälsoarbetet ur ett F-9 perspektiv. Arbetslagen ansvarar för elevernas helhetssituation och varje elev har en mentor. Vi arbetar efter våra kärnvärden gemenskap, engagemang och nytänkande, alla elever ska känna lärglädje hela vägen.

På Kumlabyskolan tror vi att följande är avgörande för en framgångsrik undervisning:

 • Lärare med goda ämneskunskaper som har en bred arsenal av metoder och verktyg för att väcka lust, intresse och motivation för lärande.
 • Lärare som är tydliga ledare, som driver och utmanar samt skapar förtroendefulla relationer till sina elever.
 • Lärare som organiserar undervisningen utifrån elevernas individuella behov och som på ett skickligt sätt kan skifta mellan olika undervisningsformer, såsom individuellt arbete, föreläsning, och arbete i grupp.
 • Lärare och medarbetare som har höga förväntningar på eleverna och inställningen att alla elever kan och vill lära sig.
 • Att ge eleverna möjlighet att vara med och påverka undervisningen och att deras kunskaper och erfarenheter är utgångspunkten.
 • Att eleverna får tydlig återkoppling på hur de ligger till i förhållande till kunskapskraven och att de får vägledning i rätt tid i hur de kan utvecklas så långt som möjligt.
 • Att elevhälsa och studie- och yrkesvägledning arbetar nära tillsammans med lärare för att eleverna ska nå utbildningens mål.
 • Rektorer som driver ett pedagogiskt utvecklingsarbete och har fokus på undervisningen som är skolans kärnprocess.
 • Rektorer som verkar för samarbete och samsyn i kollegiet och som pekar ut den övergripande inriktningen för arbetet, samt följer upp att den omsätts i praktisk handling i varje lärares undervisning.
 • Gemensam lektionsstruktur för all undervisning för att underlätta för eleverna.

Inflytande och samarbete

Eleverna har inflytande över sin arbetsmiljö genom bland annat klassråd och elevråd.

Varje läsår genomför skolan en demokratidialog då eleverna i Ribbaspåret får möta ansvariga politiker för att framföra synpunkter och förbättringsförslag.

Varje höst gör eleverna en arbetsmiljöenkät som bland annat ger underlag för aktuella åtgärder i arbetet mot kränkningar och diskriminering. Varje vårtermin är eleverna med och utvärderar undervisningen utifrån skolans pedagogiska grundsyn.

Vårdnadshavare: Kumlabyskolan har ett föräldraråd F-9 tillsammans med Ribbaskolan. Varje arbetslag representeras av två föräldrar.

Föräldrarådet är ett forum för information, inflytande och samråd i övergripande och strategiska frågor kring elevernas arbetsmiljö och skolans pedagogiska verksamhet. Föräldrarådet träffas två gånger per termin.

Fritidshem på Kumlabyskolan

Kumlabyskolans fritidshem har en gemensam avdelning för elever i F-6.

Fritidshemmen har öppet kl 6-18, vi samarbetar med förskolan när det gäller stängning och öppning.

Se fritidshemmens kontaktuppgifter under Kontakta oss.

Fritidshem, Jönköpings kommun

Skolmåltid och kost

Det är under barn- och ungdomsåren som våra matvanor grundläggs. Därför är det viktigt att den mat som serveras på skolan är god och näringsriktig och följer livsmedelslagens krav. Kostorganisationen arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn och ungdomar. Maten som serveras på våra skolor har lagats av utbildade kockar som är väl införstådda med elevens behov av mat och de gällande riktlinjerna för växande barn. Vi ställer hårda krav på våra upphandlade livsmedel vilket innebär att vi har god kvalitet på maten.

Matsedel finns i Vklass och/eller i appen Skolmaten

Mer information om måltider i skolan och specialkost:

Måltider i förskola och skola

Elevhälsa

Lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och i skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan ska tillsammans med övrig personal på skolan bidra till att skapa goda lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

I skolans samlade elevhälsa finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens.
I skolans elevhälsoteam kan även andra elevstödjande professioner ingå.

Kontaktuppgifter till skolans elevhälsoteam hittar du under fliken Kontakta oss.

Elevhälsa och trygghet

Kumlabyskolans elevhälsoarbete leds av biträdande rektor med ansvar för elevhälsa. Elevhälsoteamet arbetar med att följa upp och stötta arbetslag och elever så att lämpligt stöd kan ges till elever som behöver det.

I skolans elevhälsoteam ingår:

 • Rektor
 • Rektor F-6, fritidshem
 • Skolsköterska
 • Kurator
 • Speciallärare
 • Studie- och yrkesvägledare

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen
Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba på utbildningsförvaltningen Länk till annan webbplats.

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Vår övertygelse är att en bra skola börjar med lärare som har goda ämneskunskaper, bra relationer till eleverna och höga förväntningar på att alla kan och vill lyckas i skolan.

Lärarna är organiserade i arbetslag och ämnesgrupper. Arbetslagen leds av lagledare och ämnesgruppen av ämnesledare. Arbetslagen ansvarar för elevernas helhetssituation och varje elev har en mentor. Ämnesgruppen fokuserar på att utveckla undervisningen och didaktiska frågor.

Kumlabyskolan arbetar enligt idén om 100 procent förtroendearbetstid. Det finns en förväntan på att läraren är tillgänglig för elever, vårdnadshavare och kollegor på det sätt som behövs. Lektioner, konferenser och andra aktiviteter som kräver samordning är schemalagda men förtroendearbetstiden innebär att läraren tar ansvar för hur, var och när man använder sin arbetstid.

Läsårstider och viktiga datum

Läsårstider 2021/2022

 • Höstterminen 2021: 23 augusti-21 december
 • Vårterminen 2022: 10 januari-17 juni

Lovdagar 2021/2022

 • Höstlov: Vecka 44
 • Sportlov: Vecka 7
 • Påsklov: Vecka 15
 • Lovdagar: 27 maj

Läsårstider 2022/2023

 • Höstterminen 2022: 22 augusti-22 december
 • Vårterminen 2023: 9 januari-16 juni

Lovdagar 2022/2023

 • Höstlov: Vecka 44
 • Sportlov: Vecka 7
 • Påsklov: Vecka 14
 • Lovdagar: 19 maj, 5 juni

Nationella prov

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50, samt en period på vårterminen. Information om provtider för aktuellt läsår hittar du på Skolverkets webbplats.

Nationella prov, Skolverket Länk till annan webbplats.Kontakta oss

Kumlabyskolan
Norrbovägen 65-67
560 34 Visingsö

Fritidshem

Telefon: 0390-333 03


Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Pär Palmgren

036-10 66 60

Biträdande rektor, elevhälsa

Susanne Egermo

036-10 27 34

Skolsköterska

Eva Sveen

036-10 35 26

Kurator

Jenny Heimdahl

036-10 26 71

Vaktmästare

Kent Ottosson

036-10 29 86

Administratör

Li Ek

036-10 29 87