search
Sök
menu
Meny

Temaarbetet på Månsarpsskolan

I Månsarpsskolans temaarbete utgår vi från elevernas erfarenhetsvärld och intresse. Det stimulerar till att söka kunskap och att samspela med andra.

Kunskap är inget entydigt begrepp utan kan komma till uttryck som – fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Tillfällen ges till att utforska, analysera, samtala och reflektera enskilt och i samarbete med andra. Temaarbetet pågår under ett läsår.

elevers egna bokmärken
  • Samarbetsformer ska utvecklas mellan förskolan, förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. Lgr 11

  • I början av sommaren får alla elever en sommaruppgift som anknyter till det ”hemliga temat”. Den tar de med sig första skoldagen i augusti.

  • Intresse och nyfikenhet väcks genom en gemensam upptakt vid läsårsstarten. Den kan innehålla teater och sång. Därefter återkommer upplevelser av olika slag.

  • Eleverna är delaktiga och har inflytande på temats innehåll och utformning genom brainstormning och samtal.

  • Varje upplevelse följs av någon form av bearbetning t.ex. skapande och skrivande.

  • Utifrån elevernas idéer och läroplanernas mål arbetar vi vidare i verkstäder med fördjupning som skapande, skrivande, forskande, läsning mm.

  • Temat redovisas i olika former beroende på elevernas ålder och temats utformning.