search
Sök
menu
Meny

Mottagningsskolans elevhälsoteam

Mottagninsskolans elevhälsoteam arbetar för att kunna ge eleverna stöd och hjälp när det behövs. Vi samarbetar med skolans personal, vårdnadshavare och externa enheter för att kunna stötta eleverna på bästa möjliga sätt.


Kontakta oss på elevhälsoteamet

Titel

Namn

Telefonnummer

Rektor

Christina Gersér

036-10 63 15

Skolkurator

Sanya Tafra Ciglar

036-10 66 27

Studie- och yrkesvägledare

Inga Klavins

036-10 38 10

Specialpedagog

Anders Kilefors

036-10 29 64

Skolsköterska

Sara Svensson

036-10 25 97

 

Skolkurator på Mottagningsskolan

Skolkuratorn ska arbeta förebyggande och uppmärksamma elever vars situation och svårigheter hindrar dem att lyckas bra i skolan, men och stödja barn som far illa eller visa tecken på ohälsa.

Målet med alla samtal och insatser är att skapa en så trygg uppväxtmiljö som möjligt för varje elev.

Individuella samtal

Skolkuratorn har främst individuella samtal med elever, men även i grupper. Samtalen kan vara av olika karaktär - krissamtal, motiverande samtal eller stödjande samtal.

Vid behov samverkar skolkuratorn med andra myndigheter, socialtjänst, BUO och frivilliga organisationer.

Förändrarsamtal

En stor del av arbetet handlar om föräldrarsamtal. Många föräldrar upplever högstadietiden som en svår period och behöver stöd i exempelvis vilka gränser som är rimliga att sätta för deras barn.

Studie- och yrkesvägledare på Mottagningsskolan

Studie- och yrkesvägledaren ska informera och vägleda nyanlända elever inför deras fortsatta utbildning och yrkesinriktning i Sverige. Eleverna ska ges möjlighet att se sammanhang och framtidsutsikter som i sin tur kan motivera till skolnärvaro.

Individuella samtal

Studie- och yrkesvägledaren har främst individuella samtal med elever. Samtalen ska leda till förståelse för det svenska skol- och utbildningssystemet och deras framtidsmöjligheter. Samtalen ska hjälpa eleverna att fördjupa sig i egna intressen, förmågor, framtidsplaner och drömmar.

Målet är att skapa kunskap

Målet är att skapa kunskap om det svenska skolsystemet, vad det kan leda till och vilka karriärsmöjligheter som finns. Att skapa förståelse för kopplingar mellan studier och elevernas framtida mål.

Specialpedagog på Mottagningsskolan

Alla elever ska få det pedagogiska stöd de behöver och har rätt till i sina studier. Specialpedagogen har ett särskilt ansvar för de elever som är i behov av extra stöd. Arbetet sker med fokus på att identifiera svårigheter, men framför allt konkritisera möjligheter för eleverna.

Specialpedagogen arbetar tillsammans med lärare, elevhälsoteam och skolledning på Mottagninsskolan för att våra elever ska få en så bra läromiljö som möjligt.

Breddad kartläggning

Utifrån en breddad kartläggning genom samtal med elev, vårdnadshavare och andra viktiga medaktörer (exempelvis socialtjänst eller hvb-personal) är det möjligt att skapa ett bredare perspektiv och en djupare förståelse för elevernas behov och möjligheter.

Samverkan och uppföljning

Specialpedagogen följer upp och har kontakt med elever och vårdnadshavare när de gått över till ordinarie skola. Då blir specialpedagogen en länk och samverkansparnet till mottagande personal. Tillsammans har de ett gemensamt ansvar för att övergången och integrationen i den nya skolminljön blir så bra som möjligt.

Skolsköterska på Mottagningsskolan

Skolsköterskan jobbar hälsofrämjande och förebyggande framförallt
genom hälsobesök. Den medicinska insatsen ska hjälpa eleverna att nå skolans mål och arbetar för att eleverna ska må bra och få kunskap om livsstilens betydelse för hälsa och välbefinnande.

Skolsköterskan gör enklare sjukvårdsinsatser, som omplåstring
eller prelimenära bedömningar i samband med mindre olyckor under skoltid.

Skolsköterskan kartlägger elevernas vaccinationstäckning så att
kompletterande vaccination kan erbjudas om det finns behov och vaccinerar om det blir aktuellt. Vi arbetar enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer med bland annat vaccinationer, hälsosamtal samt hälsoundersökningar som tillväxt, syn och hörsel.

Hälsobesök

Alla elever på Mottagningsskolan erbjuds ett hälsobesök, som består av två delar - hälsosamtalet och hälsoundersökningar.

Hälsosamtalet är en del i skolsköterskans hälsofrämjande arbete.
Det är ett samtal mellan skolsköterska och elev som har till syfte att främja
hälsa och förebygga ohälsa.

Undersökningarna är av screeningkaraktär för att upptäcka tillväxtavvikelser, syn- eller hörselnedsättningar och ryggdeformationer.