search
Sök
menu
Meny

Om Rosenlundsskolan F-6

På Rosenlundsskolan F-6 finns grundskola med arbetslag F-3 och 4-6, mottagningsgrupp för nyanlända elever, fritidshem och grundsärskola.

En tandemcykel för fyra personer

Våra mål

Alla elever ska utvecklas i sin läsförmåga. En god läsförmåga är grunden för goda skolresultat.

Vi ska arbeta med alla skolämnen för att alla elever ska nå goda resultat utifrån kunskapskraven för varje årskurs.

Skolan arbetar aktivt med värdegrundsfrågor utifrån skolans likabehandlingsplan.

I arbetet med värdegrunden har ni som föräldrar/vårdnadshavare också en viktig roll. Tillsammans med er kan vi nå goda resultat i värdegrundsarbetet!

många händer slår på en trumma

Undervisning och arbetslag

Ett arbetslag med behörig personal, dvs grundsskollärare, lärare i praktisk/estetiska ämnen och fritidspedagoger, ansvarar för elevernas skoldag.

Medbestämmande och delaktighet

På Rosenlundsskolan har eleverna möjlighet att påverka skolans arbete bl.a. genom klassråd och elevråd. Elevrådet arbetar med olika frågor som berör elevernas vardag och varje klass utser sina representanter till rådet. Lokala styrelsen är ytterligare ett forum för elevers och föräldrars medbestämmande och insyn i skolan.

Rosenlundsskolans närområde

Skolans har en geografisk placering där flertalet arenor finns i närområdet, vilket underlättar och förstärker undervisningen. Några arenor i närheten som vi utnyttjar kontinuerligt är Kinnarps arena, Rosenlundsbadet, KFUM, Ungdomens hus och Upptech. Rosenlundsskolan har också ett nära samarbete med Kulturskolan genom olika projekt.

Lokaler och IT i skolan

Skolan har välutrustade lokaler för både idrott, slöjd, hemkunskap och musik. Vi har två skolbibliotek och klassrum med Smartboard eller Activeboard. Under de närmaste tre läsåren uppgraderas elevernas tillgänglighet till IT-verktyg till "en till en", d v s varje elev har tillgång till en egen iPad i sitt skolarbete. Skolgårdarna är ändamålsenligt utrustade och vi har en skolskog på gångavstånd.

Vilka förväntningar kan du som elev ha på Rosenlundsskolan F-6?

Du som elev kan utgå ifrån att du får en bra utbildning i en trygg skolmiljö. Du ska känna dig sedd och respekterad. Det är viktigt att du känner dig delaktig i allt som handlar om din skoldag. Vi gör vårt bästa för att du ska utvecklas på bästa sätt. Vi tror att du också ska trivas på Rosenlundsskolan!

två barn håller varandra i händerna

Vad förväntar vi oss av dig som elev på Rosenlundsskolan F-6?

Vi förväntar oss att du tar ansvar för ditt eget skolarbete. Du tar ansvar för din skolmiljö. Vi tror att du håller med om att det är viktigt hur vi är mot varandra i skolan. Bra kompisar bemöter varandra väl och använder ett vårdat språk.

Vilka förväntningar kan du som förälder/vårdnadshavare ha på Rosenlundsskolan F-6?

Personalen på Rosenlundsskolan F-6 vill arbeta med ditt och alla barns bästa för ögonen. Vi vill göra allt vi kan för att eleverna ska nå läroplanens mål. Vi ger dig regelbunden information om vad som händer i skolan.

Vad förväntar vi oss av dig som förälder/vårdnadshavare?

Vi på Rosenlundsskolan F-6 vill samarbeta med dig kring ditt barns kunskapsutveckling. Du/ni är den viktigaste vuxna och påverkar elevens värderingar och förhållningssätt till andra människor. När du förmedlar en positiv inställning till skolarbete och skola är du en god förebild för ditt barn.