search
Sök
menu
Meny

Rosenlundsskolan arbetslag grundsärskola

Utbildningen styrs av grundsärskolans läroplan och är i huvudsak likadan som grundskolans läroplan. Vi anpassar undervisningen till varje elevs förutsättningar.

ett barn klistrar fast ett löv på ett pappersträd

Klasser

Våra elever har en klasstillhörighet som bas och samverkan sker mellan klasserna i olika pedagogiska verksamheter ex estetiska ämnen.Vår verksamhet styrs av de tolv ämnen som ingår i grundsärskolan: bild, engelska, hem- och konsumentkunskap, - idrott och hälsa, matematik, musik, naturorienterande ämnen, samhällsorienterande ämnen, slöjd, svenska eller svenska som andraspråk, och teknik. Lärare, förskolelärare, specialpedagog, fritidspedagoger och elevassistenter samverkar alla kring eleverna.

Kursplaner för träningsskola och grundsärskola

Kursplanerna för träningsskolan omfattar fem större ämnesområden: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. Lektionerna är grundsärskolan är upplagda efter om eleven förjer grundsskolans eller grundsärskolans läroplan.

Undervisningen i grundsärskolan

Pedagogerna strävar efter att undervisningen skall vara konkret och ha ett meningsfullt innehåll. De tar hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Hela personalgruppen arbetar  för att stärka elevernas vilja att lära och ha en tillit till den egna förmågan. 

Två glada trägubbar på höga pinnar

Samverkan med vårdnadshavare

För att främja elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling har skolan regelbunden kontakt föräldrar/vårdnadshavare om kring elevens resultat och utveckling. Vi har utvecklingssamtal kring den individuella utvecklingsplanen. Personalen behöver, med respekt för elevens integritet, vara informerad om den enskilda elevens personliga situation.

Kontakta oss på Rosenlundsskolans grundsärskola

Titel

Namn och e-post

Telefon
Biträdande rektor

Anna Torstensson

036-10 78 65

Arbetsrum lärare


036-10 63 68

Fritidshem Solen


036-10 75 06

Fritidshem Strålen


036-10 22 86

Fritidshem Satelliten


036-10 38 07

Skoladministratör

Marina Glans

 036-10 63 52

Specialpedagog

Eva Krantz

036-10 54 56

Skolsköterska

Patricia Tisell

036-10 73 01

Skolkurator

Amanda Löfgren

036-10 25 63

Skolkurator

Fanny Wadsten

036-10 21 60


ett barn klättrar upp på en ribbstol