search
Sök
menu
Meny

Vårt arbetssätt, Skärstad skola

Vårt uppdrag är att förbereda våra barn/elever för ett aktivt samhällsliv. Vi ger våra barn/elever de verktyg de behöver för att bli demokratiskt aktiva och uppfinningsrika.

Alla barn har styrkor, både individuellt och utifrån de sociala och kulturella sammanhang de befinner sig i. Därför möts de av personal som rustar dem med goda lärstrategier med utgångspunkt från varje barns/elevs individuella styrkor. Genom vår värdegrund säger vi att alla människor har styrkor men att "ensam är inte stark". Lärandet sker med utgångspunkt från att vi bygger kompetenser gemensamt.

Kommunikativa förmågor och språk

Vi utgår från"det utvidgade textbegreppet"och vi ger våra barn/elever olika språkliga verktyg i sitt lärande. För att stärka barnens/elevernas kommunikativa förmågor och språk använder vi exempelvis iPads, rörligbild, digitalkamera, digitalt berättande, papper och penna. Vi tränar dem i att hantera olika digitala verktyg och medier för att ge dem olika kanaler att uttrycka sig. I undervisningen får samtalet en stor plats. Barnen/eleverna prövar sina argument och åsikter med varandra. De lär sig att omvärdera sina egna tankar och ta in någon annans perspektiv i sammanhanget. På detta sätt skapar vi en miljö där det är tillåtet att tänka och lika och att bli respekterad för det. Sanningen har fler än ett svar och problem en mängd olika lösningar. Förmågor som att kunna reflektera, kritiskt granska, interagera med andra och att nätverka utmanas ständigt i dialogen.

Citattavla av Dylan William: The only skill of the twentyfirst century is the skill of learning how to learn

Förmåga att lära och att ta ansvar för den egna lärprocessen

För att lära sig att lära, behöver pedagogerna skapa situationer där barnens/elevernas lärande synliggörs. Det kan handla om att barnen/eleverna får visa vad de kan, på ett sätt som passar dem själva. Lärandet synliggörs också i ett klimat som i så stor utsträckning som möjligt bygger på en flervägskommunikation. I undervisningen praktiserar vi formativ bedömning på många olika sätt. Det är en feedback till barnen/eleverna som sätter ord på var de befinner sig i lärandet och tips på hurde kan ta sig vidare i sitt lärande. I dagligt tal pratar vi om Two stars and a wish – två styrkor och något som kan utvecklas.