search
Sök
menu
Meny

Om Stadsgårdsskolan

Bilden är tagen av Svenskt Skolfoto.

Stadsgårdsskolan har genom åren utvecklat ett stort kunnande för att möta elever med olika bakgrund och förutsättningar. Ett ständigt kvalitetsarbete har inneburit att personalen har mycket hög kompetens. Skolan har ett gott rykte bland såväl elever, vårdnadshavare som bland förvaltningens tjänstemän och kommunens ledande skolpolitiker.

Fysiska förutsättningar

Stadsgårdsskolan ligger mitt i bostadsområdet Råslätt, söder om Jönköping. I samma byggnad finns områdets idrottshallar, simhall, fritidsgård och bibliotek. I nära anslutning finns också en konstgräsplan, beachvolleyplan, friidrottsarena samt konstfrusen isbana. Dessutom är det nära till skog och natur. Förbindelserna till Jönköpings centrum är goda med stadsbuss som avgår var tionde minut.

Skolans lokaler totalrenoverades 2008 och är anpassade efter en modern syn på undervisning, med eget klassrum till varje klass, många grupprum och samlingslokaler i olika storlekar. Alla klassrum är utrustade med modern teknik i form av SMART-boards och eleverna kan använda bärbara datorer eller Ipads trådlöst i samtliga lokaler.

Det finns också goda möjligheter till rastaktiviteter, såväl inomhus som utomhus.

Organisation

Skolans elever är organiserade i fem arbetslag; åk 7, åk 8, åk 9 och Herrgården, särskild undervisningsgrupp åk 5-9. Arbetslag 7-9 har 70-90 elever och 6-9 lärare. I AST-grupperna är lärartätheten större för att möta elever med tillstånd inom autismspektrat utifrån deras individuella behov.

Varje klass i åk 7-9 har en eller två mentorer, vilka ansvarar för 10-15 elever var. Det innebär att alla elever har daglig och nära kontakt med en vuxen. Dessutom är arbetslagets lärare väl insatta i situationen för samtliga elever i arbetslaget. Vi vet att nära relationer med elever och deras vårdnadshavare är grunden för att kunna möta varje elev utifrån dess förutsättningar.

För att möta elevernas fysiska och psykiska hälsa finns ett väl utbyggt och organiserat elevhälsoteam. I detta ingår specialpedagog (100 %), kurator (100 %), skolsköterska (100 %) och studie- och yrkesvägledare (50 %). Arbetet leds av rektor och varje årskurs följs upp vid möten varje vecka.

Personal

Skolans lärare har, med få undantag, arbetat på skolan sedan många år tillbaka. Genom detta har en bred erfarenhet byggts upp vilket leder till att eleverna möter en mycket professionell lärarkår. Det finns en positiv anda och en hög grad av samarbete hos personalen. Viljan till pedagogisk kompetensutveckling är stor och sker löpande, såväl individuellt som inom hela personalgruppen.

Under läsåret 2014/2015 har skolan inlett en verksamhet med dubbelt lärarskap. Det innebär att lärarna utökar sin undervisningstid och är två på de flesta av veckans lektioner i vissa ämnen. Med två lärare i klassrummet finns möjligheter för varje elev att utvecklas på sin nivå och nå längre i sin kunskapsutveckling.

Ordning och arbetsro

För att elevernas lärande ska ske på bästa sätt är det viktigt med ordning och arbetsro. Det skapas genom tydliga regler och goda relationer mellan elever och lärare. Våra ordningsregler diskuteras återkommande på klassråd och i elevrådet. Vi har en samsyn i personalen och i diskussioner med eleverna förblir reglerna levande och aktuella.

Genom ett kontinuerligt arbete med att bygga relationer med alla elever byggs en stabil värdegrund där reglerna har en naturlig plats.

I mötet mellan 300 tonåringar uppstår då och då konflikter och kränkningar. Under lång tid har skolans personal utvecklat rutiner för att hantera dessa snabbt och effektivt. Vi tar tag i konflikter under samma dag och genom samarbete mellan mentorer, elevhälsoteam och vårdnadshavare löser vi dessa snabbt och effektivt.

Resultatet av vårt arbete kring dessa frågor visar sig i de årliga undersökningar som genomförs i kommunens skolor. I enkäter kring trivsel och psykosocial hälsa ligger Stadsgårdsskolan i topp bland kommunens 7-9-skolor. 

Pedagogisk utveckling

Stadsgårdsskolan har sedan många år tillbaka bedrivit ett aktivt utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i undervisningen. Bland personalen finns en stor vilja att använda aktuell forskning för att utveckla verksamheten. Att detta är viktigt syns i vår vision, men framför allt genom att vetenskapliga teorier praktiseras i den dagliga verksamheten.

Sedan 2013 arbetar vi enligt de metoder som beskrivs i forskning om formativ bedömning. Förutom studier av teorierna bakom dessa metoder har vi även bedrivit forskningsprojekt i vår egen praktik. Frågorna vi har undersökt har alla varit knutna till hur våra pedagogiska metoder i klassrumssituationen kan utvecklas.

Under läsåret 2014/2015 utökar vi detta med att arbeta med språkutvecklande arbetssätt och lässtrategier, för att möta den försämrade läsförståelse som nationella undersökningar har visat.

Särskild undervisningsgrupp för elever inom autismspektrat - Herrgården

Herrgården (åk 5-9) är små grupper med hög lärartäthet för elever som tänker annorlunda. Herrgården är lokaliserad på Stadsgårdsskolan och har lokaler på Råslättsskolan.

Läs mer om autismgrupper genom att följa länken under Länkar.