search
Sök
menu
Meny

Särskild undervisningsgrupp med inriktning inom autismspektra

Herrgården (åk 7-9) på Stadsgårdsskolan är en särskild undervisningsgrupp för elever med diagnosen autism, Asbergers syndrom och andra tillstånd inom autismspektret.

Vi erbjuder en trygg bas som gör det möjligt för att utveckla elevens potential genom att utmaningar anpassas efter individens förutsättningar och intressen.

Vi satsar på en bra lärandemiljö där vi anpassar arbetssätter efter elevens förutsättningar. En del elever arbetar tillsammans i ett mindre sammanhang, andra behöver delvis få sin undervisning i par eller enskilt med särskilt stöd.

Herrgården (åk 5-9) på Stadsgårdsskolan samverkar med föräldrar, pedagoger, barn- och elevhälsans specialpedagog inom autismspektra och deras centrala resursteam, barn- och ungdomspsykiatrin, socialtjänsten, fritids och samhället. Vi har en studie- och yrkesvägledare som har hand om praktik, och förbereder för och samverkar med gymnasiet.

En särskild undervisningsgrupp innebär att hemskolans rektor tar ett sådant beslut efter att utvärdering av åtgärsprogram visar på detta behov. Ett åtgärdsprogram baseras på den pedagogiska utredningen som skyndsamt ska genomföras efter anmälan till rektor kommit in.

Ett nytt åtgärdsprogram skrivs av hemskolan och den ska visa tydligt att en särskild undervisningsgrupp är det eleven i behov av samt hur elevens behov ska tillgodoses. Hemskolan har det fortsatta huvudansvaret för eleven.

Skollag (2010:800) 3 kap

”11 § Om det finns särskilda skäl, får ett beslut enligt 9 § för en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan innebära att särskilt stöd ska ges enskilt eller i en annan undervisningsgrupp (särskild undervisningsgrupp) än den som eleven normalt hör till.”

”9 § Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas.”