search
Sök
menu
Meny

Forum för samråd på Talavidskolan

Vid varje utbildningsenhet ska det finnas ett forum för samråd med vårdnadshavare. Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavarna.

Vill du vara med och påverka i skolan?

Engagerade vårdnadshavare med barn på Talavidskolan behövs i skolans Forum för samråd!

Om du är intresserad fyller du i talongen längst ner på dokumentet. Lämna den sedan i Forum för samråds inlämningsfack vid lärarnas postfack i huset Borgen, eller lämna den till ditt barns lärare som förmedlar den vidare.

Dokumentet hittar du också längre ner på denna sida.

Skollagen 4 kap. §12-14

Vårdnadshavare för barn/elever i förskoleklass, grundskola och fritidshem ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen.

Inom ramen för sådana forum ska vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut och ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas. Rektor ansvarar för att det finns "Forum för samråd" och att vårdnadshavarna ska informeras om vad som gäller i fråga om inflytande och samråd enligt ovan.

Forum för samråd har ett inlämningsfack

Vill du ha fram information eller fråga om något, så finns det ett inlämningsfack bland lärarfacken. Detta är placerat i korridoren utanför rektorsexpeditionen. Nedan hittar du mötesanteckningar.