search
Sök
menu
Meny
Sök

Ansökan om ledighet för elev i grundskolan

En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

Ansökan om ledighet för elev i grundskolan skickas antingen in via Vklass eller en blankett, se under Dokument. Kontakta din skola för information om hur din ledighetsansökan ska lämnas in.

Beslut fattas av rektor, eller mentor på uppdrag av rektor, beroende på ledighetens längd och tidigare ledigheter.

Ledigheten grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Bland de omständigheter som normalt bör beaktas kan särskilt nämnas frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheten att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen, samt hur angelägen ledigheten är för eleven.

Om en elev ska vara ledig längre tid än 10 dagar krävs synnerliga skäl enligt skollagen. En semesterresa med familjen utanför loven räknas inte som synnerliga skäl. Det är således ingen rättighet för eleven att vara ledig för semester när eleven har skolplikt.

Vårdnadshavare och elev ska i förväg rådgöra med klasslärare eller mentor om hur eleven ska inhämta förlorad undervisning, och hur hem och skola tillsammans kan stödja eleven.

Orsaken till ledigheten ska fyllas i noggrant i ledighetsansökan.