search
Sök
menu
Meny
Sök

Skolbibliotek

Två flickor i 15-årsåldern samtalar vid ett bord. I bakgrunden bokhyllor med böcker.

Här kan får du läsa om skolbibliotek, hur de är en naturlig del av skolans verksamhet och en pedagogisk resurs i alla ämnen.

Ett skolbibliotek bemannat med kompetent personal är en tillgång för alla skolämnen. Den pedagogiska verksamheten som finns där har stor betydelse för elevernas lust och förmåga att läsa och lära. Det bidrar också till att elever når uppsatta mål.

Skolbiblioteken – en resurs för undervisning och lärande

Skolbibliotek finns på alla grund- och gymnasieskolor i kommunen. Det pedagogiska arbetet i skolbiblioteken utgår från en kommunal plan, som omfattar både folk- och skolbiblioteken. Enligt biblioteksplanen ska skolbiblioteken vara en pedagogisk funktion. Biblioteket ska bidra till måluppfyllelse och via olika redskap och metoder främja läslust och läsförmåga. Det ska också hjälpa elevernas utveckling när det gäller att söka, använda och kritiskt granska information. IT ska användas som ett pedagogiskt verktyg.

Utveckling av skolbiblioteksverksamheten sker med utgångspunkt i ett vidgat text- och mediebegrepp. Med hjälp av nya medier samt samverkan och nytänkande hos personalen blir skolbiblioteken en pedagogisk resurs med en framträdande roll i undervisning och kunskapsproduktion.

Kommunens skolbibliotekssamordnare har till uppgift att stödja skolbibliotekens utveckling. Detta sker genom samordning, handledning, utvecklingsprojekt, nätverk och kompetensutveckling.

KONTAKT

Charlotte Olsson
Verksamhetschef grundskola

Tfn 036-10 67 40