search
Sök
menu
Meny

Skolbibliotek och mediatek

I Jönköpings kommun strävar vi mot att utveckla alla skolbibliotek och mediatek till att bli en naturlig del av skolans verksamhet och en pedagogisk resurs i alla ämnen.

Två händer som formar ett hjärta framför en hylla med böcker.

Ett skolbibliotek/mediatek bemannat med kompetent personal är en tillgång för alla ämnen, och bidrar till elevernas måluppfyllelse. Den pedagogiska verksamheten i skolbiblioteket har stor betydelse för elevernas lust och förmåga att läsa och lära.

Skolbibliotek finns på alla grund- och gymnasieskolor i kommunen. Som utgångspunkt för det pedagogiska arbetet i skolbiblioteken finns en kommunal plan som omfattar både folk- och skolbiblioteken. Av biblioteksplanen framgår det att skolbiblioteken ska vara en pedagogisk funktion som bidrar till måluppfyllelse. Genom olika redskap och metoder ska skolbiblioteket främja läslust, läsförmåga samt förmåga att söka, använda och kritiskt granska information och IT ska användas som pedagogiskt verktyg.

Utveckling av skolbiblioteksverksamheten sker med utgångspunkt i ett vidgat text- och mediebegrepp. Med hjälp av nya medier samt samverkan och nytänkande hos personalen blir skolbiblioteken en pedagogisk resurs med en framträdande roll i undervisning och kunskapsproduktion.

Kommunens skolbibliotekscentral har till uppgift att stödja skolbibliotekens utveckling genom samordning, handledning, utvecklingsprojekt, nätverk och kompetensutveckling.

Medieanslag till skolbiblioteken

Ett skolbibliotek behöver ha ett uppdaterat och anpassat bestånd av olika medier. Varje år får förskolor och skolor ett anslag för inköp.

Alla grundskolebibliotek i kommunen får 3 gånger/år ett anslag att köpa böcker och andra medier för. De ansvariga för skolbiblioteket på varje skola beslutar själva vad som ska köpas in.

Anslaget ska användas till både faktaböcker och skönlitteratur, och ett av bokinköpen har temat Läslust. Också förskolor, öppna förskolor och familjedaghem i Jönköpings kommun får ett ekonomiskt bidrag att köpa böcker för varje år.

Anslaget är ett stöd från utbildningsförvaltningens skolbibliotekscentral, som också bekostar ett antal tidskriftsprenumerationer för varje skola.

Projekt inom läsning och lärande, Idébibliotek 2.0

Genom Skolbibliotekscentralen drivs flera projekt inom läsning, lärande och biblioteksutveckling.

För att uppfylla biblioteksplanens mål erbjuder utbildningsförvaltningen bland annat stöd i form av projektet Idébibliotek 2.0. Deltagande skolenhet väljer vilka av skolbibliotekets områden man vill utveckla. Under en period på tre år arbetar skolorna, med stöd av skolbibliotekscentralen, för att stärka skolbiblioteket som pedagogisk funktion.

Det övergripande syftet med Idébibliotek 2.0 är att skapa förnyelse i skolbiblioteksverksamheten, och därmed öka andelen elever som når läroplanens mål. Projektets mål är att skolbiblioteket blir en naturlig del i skolans ordinarie verksamhet, och fungerar som ett nav i skolan.

Kontakt

Linda Fogelström
Bibliotekarie

Joanna Snälls
Bibliotekarie