search
Sök
menu
Meny

Organisation och ansvarsfördelning för skolskjuts

Likvärdighet och säkerhet är nyckelord för skolskjuts i Jönköpings kommun.

Säkerhetsklassning av vägar

Trafikförhållandena på vägarna kan påverka rätten till skolskjuts. Faktorer som kartlagts är bland annat hastighet, vägbredd, antal fordon/dygn och andelen tunga fordon. Klassningen utgår från Trafikverkets uppgifter.

Elevernas säkerhet i centrum

Elevernas säkerhet är högt prioriterad. De yngre barnen ska till exempel inte behöva korsa vissa typer av vägar för att komma till sin hållplats. På- och avstigning får då bara göras på anvisad hållplats. Elever som bor vid vägar med svåra trafikförhållanden får skolskjuts även om sträckan inte berättigar dem till det.

Mer effektiv och likvärdig skolskjuts

Genom kartläggning och datorstöd är den totala organisationen av skolskjutsen mer effektiv och likvärdig över hela kommunen. Det innebär optimerad användning av fordonen och inte minst en betydligt bättre kunskap om vilka barn som finns i skolbussarna.

Ansvarsfördelning

Skola, entreprenör, vårdnadshavare och elever har alla del i ansvaret under resan mellan hemmet och skolan.

Allmänt gäller att vårdnadshavare förutsätts svara för att barnet förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. Det kan innebära att barnet måste följas till skola eller hållplats under så lång tid som behövs för att barnet ska klara att gå till skolan/hållplatsen själv.

Eleven och vårdnadshavares ansvar

Elevens ansvar är att följa föreskrivna regler, som till exempel bältesanvändning, ordningsregler med mera.

Vårdnadshavare har ansvar för eleven på vägen mellan hemmet och anvisad skolskjutshållplats, samt under väntetider på skolskjutshållplatsen tills dess att eleven stiger på skolskjutsen. Samma ansvar gäller när eleven stigit av skolskjutsen vid hemfärd.

Vårdnadshavare har ansvar för att eleven kommer i tid till skolskjutshållplatsen.

Vårdnadshavare ansvarar för att meddela entreprenören om eleven inte ska åka med skolskjutsen vid sjukdom eller annan frånvaro.

Entreprenörens ansvar

Under resan är det entreprenören som ansvarar för eleven och att gällande trafikbestämmelser följs.

Föraren ska meddela skolan om ordnings- eller säkerhetsproblem uppstår under resan.

Det är inte tillåtet för föraren att släppa på eller av elever på andra ställen än fastställda skolskjutshållplatser.

Skolans ansvar

Rektorn ska informerar föräldrar och personal. Rektor ansvarar för att schemaläggning görs utifrån ny skolskjutsorganisation. Rektor ska utse en skolskjutsansvarig inom utbildningsenheten .

När eleven kommer till skolan är det personal vid skolan som ansvarar för tillsyn och för att ordnings- och säkerhetsregler följs. Detsamma gäller vid hemfärd efter skolan