search
Sök
menu
Meny

Frågor och svar om särskild skolskjuts

Hur funkar det med resor till och från mitt barns korttidsboende? Hur många resor är tillåtna per dag? Får en kompis åka med? Här får du svar på vanligt förekommande frågor om särskild skolskjuts.

Får du inte svar på just din fråga är du välkommen att kontakta planeringssekreterare för särskild skolskjuts. Kontaktuppgifter finns i rutan på sidan.

Val av skola och skolskjuts

De elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den som kommunen skulle ha placerat eleven i, har rätt till kostnadsfri skolskjuts endast om resan kan ske utan merkostnad för kommunen. En jämförelse görs mot elevens hemskola och vald skola och en individuell prövning av skolskjuts görs när en ansökan kommer in till Jönköpings kommun.

Behov av resor till och från fritids

Särskild skolskjuts gäller till och från skolan men ej till och från fritids. Finns behov av resor till och från fritids bokar du som vårdnadshavare själv med färdtjänst, alternativt skjutsar du ditt barn. Ansökan om färdtjänst ska du göra i god tid till Jönköpings länstrafik.

Kontakta Jönköpings länstrafiklänk till annan webbplats

Resor till korttidsboende

I Jönköpings kommun likställer vi korttidsboenden med hemmet. Det innebär att en elev kan få skolskjuts till och från skola och korttidsboendet. En anmälan om korttidsresor ska göras i god tid till utbildningsförvaltningen och ett schema ska bifogas för att resor ska kunna bokas.

Anmälan görs via särskild blankett:

pdf: Skolskjuts särskilda skjutsar till korttids hemfritids (pdf, 2.5 MB) (pdf, 2.5 MB)

pdf: Schema för skolskjuts till korttids och fritids (pdf, 6.2 MB) (pdf, 6.2 MB)

Avboka/ändra planerad resa

Tillfällig förändring: Som vårdnadshavare kan du endast avboka resa till transportören. Alla andra förändringar måste gå via utbildningsförvaltningen, Jönköpings kommun. Det gäller t. ex. flytt, byte av skola, förändring av reseschema, längre frånvaro eller om skjutsen ska upphöra helt.

Du anmäler detta via meddelande i Skolskjutsportalen. För att nå Skolskjutsportalen behöver du Mobilt BankID eller e-legitimation. Saknar du bankID kan du kontakta planeringssekreterare för särskilda skjutsar, tfn 036-10 67 84

Logga in till skolskjutsportal för vårdnadshavarelänk till annan webbplats

Om eleven missar skolskjutsen

Skolskjutsen väntar i max 10 minuter efter överenskommen hämttid, därefter åker skolskjutsen vidare för att hämta andra elever. Det är inte tillåtet att beställa en ny resa för att ersätta den missade resan, det är ditt ansvar som förälder att se till att ditt barn kommer till skolan på annat sätt.

Om eleven blir sjuk under skoldagen

Om en elev behöver hämtas tidigare i skolan på grund av sjukdom är det vårdnadshavarens ansvar att hämta eleven. Det är inte tillåtet att tidigarelägga skolskjutsen på grund av sjukdom. Vid sjukdomsfall är det vårdnadshavaren som avbokar resa till transportören.

Direktöverlämning till vårdnadshavare/skolpersonal

Vid resor med särskilda skjutsarna gäller alltid direktöverlämning till vårdnadshavare/skolpersonal, om du inte meddelat annat innan skolskjutsstart.

Om ditt barn får lov att gå själv ska ett skriftligt intyg om detta lämnas till chaufför.

Kompisåkning

Kompisåkning är tyvärr inte möjligt i våra särskilda skjutsar. Elever med särskild skolskjuts är i behov av lugna och trygga resor med kontinuitet och utan större förändringar. Vi strävar efter att det ska vara samma chaufför och samma reskamrater i fordonet, samt att man kör samma slinga varje dag så långt det är möjligt.

Behov av skolskjuts vid olycksfall eller planerad operation

En elev kan beviljas tillfällig skolskjuts under en period om eleven råkat ut för en olycka eller genomgått en operation. Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn och elever inom kommunens verksamhetsområde, hos Protector försäkring.

En anmälan om skada görs av vårdnadshavare till försäkringsbolaget på webben eller via tfn 08-410 637 00.

Anmälan av skada till Protector försäkringlänk till annan webbplats

Vid olycksfall och operationer till följd av olyckor ska vårdnadshavare först kontakta Protector försäkringsbolag för bekräftelse, innan vårdnadshavare bokar skolskjuts med taxi eller annan transportör av handikappfordon.

Vid en planerad operation eller andra omständigheter ska en ansökan om skolskjuts göras via vår e-tjänst. Saknar du bankID kan du få en blankett genom kontaktcenter, tfn 036-10 50 00.

Ansök om skolskjuts via e-tjänstlänk till annan webbplats

Medföljande ledsagare under färd

Elever kan ibland behöva personligt stöd och tillsyn under skolskjutsen, detta gäller främst elever inom grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Så långt det är möjligt försöker vi anpassa våra skjutsar och bemötande av elevens särskilda behov. Men ibland krävs det att en ledsagare följer med under färd, för att resan ska kunna utföras på ett trafiksäkert sätt.
I de fall där vårdnadshavaren inte själv har möjlighet att åka med bör elevens behov av stöd bedömas utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialförsäkringsbalken (SFB). Familjen gör en ansökan om LSS insats till socialförvaltningen.

Behov av ensamåkning i skolskjutsen

Om en elev är i behov av att åka ensam i skolskjutsen måste detta styrkas med ett läkarintyg/intyg där det tydligt framgår varför eleven inte kan samåka med andra. Det är mycket restriktivt vilka som beviljas ensamåkning och det ska finnas starka skäl till detta. Kontakta specialpedagog på särskolans samordnarteam för mer information.

Hur många resor är tillåtna per dag

Rätt till skolskjuts berättigar till en enkelresa i vardera riktningen per dag, mellan elevens hem och skola.

Rimlig restid

Målsättning för Jönköpings kommun är att planera skjutsen så att eleven har kortast möjliga restid i fordonet. Samkörning av elever samt resvägens längd påverkar restiden.

Skolskjuts vid växelvis boende

Med växelvis boende menas att eleven bor på två olika adresser i Jönköpings kommun, halva tiden hos vardera förälder som har gemensama vårdnad. Finns det behov av skolskjuts ska enligt praxis detta prövas från båda adresserna.

En ansökan om resor vid växelvis boende ska skickas in till utbildningsförvaltningen som gör en prövning av ärendet. Du ansöker om skolskjuts via e-tjänst. Om du inte har tillgång till Mobilt BankID eller e-legitimation kan du få en blankett genom kontaktcenter, tfn 036-10 50 00. Ansökan kan göras för elever i grundsär- och gymnasiesärskolan.

Kommunen anordnar inte resor till annan kommun.

Ansök om skolskjuts härlänk till annan webbplats

Självskjuts

I undantagsfall kan självskjuts vara aktuellt. Självskjuts innebär att förälder/anhörig eller någon som arbetar på skolan, mot ersättning skjutsar eleven efter särskild prövning och överenskommelse med kommunen. Resan gäller enkel resa till och från skolan. Resorna ersätts motsvarande belopp för skattefri bilersättning.

Skolskjuts under skollov

Skolskjuts gäller endast under skolans läsår och ej under skollov och studiedagar. All skolskjuts avbokas därför automatiskt under skolloven.