search
Sök
menu
Meny

Skolskjuts eller ersättning vid växelvis boende

Med växelvis boende menas att eleven bor halva skoltiden hos vardera föräldern, på två olika adresser. Utifrån elevens adresser prövas rätten till skolskjuts, busskort eller ersättning.

För att berättiga till ersättning måste båda adresserna innebära ett varaktigt boende. Båda adresserna ska ligga i Jönköpings kommun. Reglerna gäller både elever i grundskola och gymnasieskola.

Skyldighet att pröva behov av skolskjuts/ersättning för busskort från båda adresserna gäller i princip endast när barnet bor lika mycket hos vardera föräldern och har ett varaktigt boende hos båda föräldrarna. Det växelvisa boendet ska vara förordat i dom, fastställt i ett av socialnämnden godkänt avtal, eller ska kunna styrkas på annat sätt.

Ersättning kan beviljas till och från hemskolan om färdvägen uppfyller de kilometergränser som gäller för Jönköpings kommun. Om en av vårdnadshavarna bor utanför Jönköpings kommun beviljas inte ersättning till den adressen.

Villkor för elever i grundskolan

Ersättning beviljas inte om eleven går på fritids, dock kan ett halvt bidrag beviljas om eleven är placerad på fritids bara på morgonen eller eftermiddagen. Vid ansökan måste detta styrkas med ett fritidshemsschema, samt uppgift om vilket fritidshem det gäller.

För elev i förskoleklass prövas rätten till skolskjuts enbart utifrån elevens folkbokföringsadress.

Grund för ersättning för elever i grundskolan

Ersättningen motsvarar beloppet för Period ungdom (ungdomskortet) i linjetrafiken.

Båda adresserna prövas för berättigande av ersättning. Eleven är inte berättigad till både ersättning och skolkort. Skolkortet räknas på alla dagar på terminen och kommer då inte att utnyttjas halva tiden. Skolkortet måste då återlämnas till skolan.
 
Ersättning kan sökas för hela läsåret eller för en termin i taget. Utbetalning sker för innevarande läsår eller termin. Ansökningar om ersättning efter terminens slut beviljas inte. Ersättning utbetalas via SUS — Sparbankernas utbetalningsservice.

Grund för ersättning/busskort för elever i gymnasieskolan

För elever i gymnasieskolan sker ersättning efter prövning. Ersättningen motsvarar beloppet för Period ungdom (ungdomskortet) i linjetrafiken.