Information om skolskjuts

Här finns information till elever och vårdnadshavare om skolskjuts till och från grundskolan.

Viktigt att veta för dig som är vårdnadshavare

Regler för avstånd

Skolskjutsen gäller mellan hemmet och skolan, men inte till och från fritidshem. Avståndet avser närmaste gång-och cykelväg mellan hemmet och anvisad skola.

Ditt barn får skolskjuts om avståndet mellan hemmet och den anvisade skolan är minst:

 • 2 km för elev i förskoleklass och årskurs 1-3
 • 3 km för elev i årskurs 4-6
 • 4 km för elev i årskurs 7-9

Avståndet mellan bostad och påstigningsplats ska om möjligt inte överstiga:

 • 1 km för elev i förskoleklass och årskurs 1-3
 • 2 km för elev i årskurs 4-6
 • 3 km för elev i årskurs 7-9

För äldre elever kan det finnas på- och avstigningsplats närmare hemmet, en hållplats som är avsedd för yngre elever. På morgonen kan även äldre elever använda hållplatsen för påstigning. Däremot kan det inte garanteras att hållplatsen trafikeras på hemresan, då gäller den anvisade avstigningsplatsen för den äldre eleven.

Är ditt barn berättigat till skolskjuts kommer du att få information via e-post under mars månad om hur du ansöker om skolskjuts.

Ansökan om skolskjuts/skolkort (busskort)

Är ditt barn berättigat till skolskjuts/skolkort (busskort) kommer du att få information via e-post under mars månad om hur du ansöker om skolskjuts.

Du ansöker om skolskjuts/skolkort via e-tjänst. Om du inte har tillgång till Mobilt BankID eller e-legitimation kan du få en blankett genom kontaktcenter, tfn 036-10 50 00.

En ansökan ska alltid göras inför varje nytt läsår. Vid till exempel adressändring eller förändrad familjesituation gör du en ansökan under pågående läsår.

En ny ansökan ska alltid göras vid skolbyte.

Ditt barn är inte berättigad att åka med skolskjutsen innan en ansökan är inskickad och ett beslut är fattat av Jönköpings kommun.

Handläggningstiden vid en komplett ansökan är cirka två veckor, men i samband med nytt läsår är handläggningstiden längre.

Ansök om skolskjuts eller skolkort (busskort) här Länk till annan webbplats.

Du kommer få information om beslut via e-post. Information om ditt barns skolskjuts publiceras på Skolskjutsportalen.

Skolskjutsportal för vårdnadshavare Länk till annan webbplats.

Skolskjuts vid särskilda skäl

Om du anser att det finns särskilda skäl som motiverar skolskjuts, trots att riktlinjerna inte medger det, kan du ansöka om skolskjuts via vår e-tjänst. Med särskilda skäl menas färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller andra särskilda omständigheter.

Skolskjuts vid val av annan skola

Om du väljer en annan skola än den som kommunen tilldelat ditt barn, är det inte självklart att få skolskjuts. Skolskjuts kan endast erbjudas om eleven haft rätt till skolskjuts till sin anvisade skola och kostnaden för kommunen inte blir högre för resa till den valda skolan.

Skolskjuts beviljas inte för elever som valt skola i en annan kommun.

Skolskjuts vid växelvis boende

Du kan ansöka om skolskjuts vid växelvis boende om följande krav är uppfyllda:

 • eleven och båda vårdnadshavarna är folkbokförda i Jönköpings kommun
 • eleven bor halva tiden hos båda vårdnadshavarna
 • vårdnadshavarna har gemensam vårdnad om eleven
 • kommunens avståndskriterier uppfylls till anvisad skola
 • skolan ligger inom Jönköpings kommun

En ansökan om skolskjuts vid växelvis boende ska göras inför varje nytt läsår.

Anmälan av tillfällig förändring som påverkar elevens skolskjuts

Du som vårdnadshavare ansvarar för att anmäla förändringar som påverkar elevens skolskjuts. Vid tillfällig förändring, t.ex. om eleven inte ska åka med skolbuss eller taxi på avtalad tid, kontakta chauffören. Kontaktuppgifter finns i Skolskjutsportalen (gäller ej elever som har busskort och reser med linjetrafik).

Förändringar under läsåret, t.ex. gällande elevens schema, flytt, byte av skola, längre frånvaro eller om skolskjutsen ska upphöra helt anmäls via meddelade i Skolskjutsportalen.

Skolskjuts vid olycksfall eller planerad operation

En elev kan beviljas tillfällig skolskjuts under en period om eleven råkat ut för en olycka eller genomgått en operation. Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn och elever inom kommunens verksamhetsområde, hos Protector försäkring. Eleverna är försäkrade dygnet runt.

Vid olycksfall och operation till följd av olyckor gäller följande: En anmälan om skada görs av vårdnadshavare till försäkringsbolag Protector via länken nedan. För telefonkontakt, ring 08-410 637 00.

Efter att Protector godkänt ersättning för resor kontaktar vårdnadshavare valfri transportör och bokar skjuts med taxi eller annan transportör av handikappfordon. Dessa resor bokas alltså inte av skolskjutssamordnare på Jönköpings kommun.

Anmälan av skada - till Protector försäkring Länk till annan webbplats.

Vid en planerad operation eller andra omständigheter ska en ansökan om skolskjuts göras via kommunens e-tjänst med Mobilt BankID eller e-legitimation. Saknar du BankID kan du få en blankett genom kontaktcenter, ring 036-10 50 00.

Ansök om skolskjuts via e-tjänst Länk till annan webbplats.

Skolskjuts i mån av plats för elev utan berättigad skolskjuts

Elev som bor utefter en skolskjutslinje kan, utan att vara berättigad till det, få åka med skolskjutsen under förutsättning av att samtliga berörda skolskjutsberättigade har tilldelats plats. Skolskjuts i mån av plats kan sökas tidigast 7 dagar innan läsårets första skoldag.

Självskjuts

I undantagsfall kan självskjuts vara aktuellt. Självskjuts innebär att förälder/anhörig eller någon som arbetar på skolan, mot ersättning skjutsar eleven efter särskild prövning och överenskommelse med kommunen. Resan gäller enkel resa till och från skolan. Resorna ersätts motsvarande belopp för skattefri bilersättning.

Kompisåkning

Kompisåkning innebär att en elev, vid enstaka tillfällen, kan få åka med en skolskjutsberättigad kamrat från skolan i skolskjutsfordonet om det finns ledig sittplats. Förfrågan om kompisåkning gör vårdnadshavare hos respektive chaufför. Kompisåkning kan inte erbjudas elever vars
skolskjuts sker med linjetrafik.

Elevens, vårdnadshavarens, chaufförens och skolans ansvar

Elevens och vårdnadshavarens ansvar

 • Eleven ansvarar för att följa de ordningsregler som gäller för skolskjuts, till exempel att säkerhetsbälte alltid ska användas.
 • Vårdnadshavare har ansvar för eleven på vägen mellan bostaden och tilldelad hållplats och under den tid eleven väntar vid hållplats till dess skolskjutsen kommer. Samma ansvar gäller när eleven stigit av skolskjutsen vid hemfärd.
 • Vårdnadshavare förutsätts träna och förbereda eleven för att på ett så säkert sätt som möjligt klara sin skolväg. Det kan innebära att eleven under en tid måste följas till skola eller hållplats.
 • Vårdnadshavare ansvarar för att eleven kommer i tid till hållplatsen.
 • Vårdnadshavare ansvarar för att meddela entreprenören om eleven inte ska åka med på grund av sjukdom eller annan frånvaro (gäller ej elever som åker med linjetrafik).

Chaufförens ansvar

 • Chauffören ansvarar för eleven under resan och att trafikbestämmelser och ordningsregler följs.
 • Chauffören ska meddela skolan om ordnings- eller säkerhetsproblem uppstår under resan.
 • Det är inte tillåtet för chauffören att släppa på eller av elever på andra ställen än fastställda skolskjutshållplatser.
 • Vid varje läsårstart ska entreprenören i samverkan med skolan och tillsammans med skolskjutseleverna gå igenom ordningsregler och genomföra en säkerhets- och utrymningsövning. Alla elever och chaufförer ska veta vad de ska göra vid en eventuell olycka.

Vartannat år genomför Jönköpings kommun en fortbildning för samtliga skolskjutschaufförer. Chaufförerna får både praktisk och teoretisk utbildning i bland annat utrymningsövningar, släckning av brand i buss, information från polisen, kommunen, NTF och MHF.

Praktisk och teoretisk utbildning erbjuds i barnolycksfall. Utbildningen genomförs hos räddningstjänsten av ambulanssjukvårdare.

Skolans ansvar

När eleven kommer till skolan är det personal vid skolan som ansvarar för tillsyn och för att ordnings- och säkerhetsregler följs. Detsamma gäller vid hemfärd efter skolan.

Kvalitetssäkring av fordon

Fordon

Varje år genomförs en extra fordonsbesiktning. Besiktningen utförs av polis, NTF och MHF.
På besiktningen kontrolleras att alla fordon har rätt säkerhetsutrustning. Samtliga upphandlade fordon ska bland annat vara utrustade med bilbälte, alkolås, brandfilt, reflexväst, handlampa och utrustning för första hjälpen.

I varje fordon finns en krisplan i händelse av olycka.

Samlad information på Skolskjutsportalen

All information om ditt barns resor finns på Skolskjutsportalen. Här får du som vårdnadshavare veta vilken transportör ditt barn reser med och vilken hämttid som gäller. Har ditt barn resor med Taxi får du ett sms med startdatum och aktuell hämttid, du kan också själv kontakta Taxi på tfn 036-34 40 03.

Alla förändringar som flytt, byte av skola eller ändrat resebehov, anmäler du via meddelande i Skolskjutsportalen. För att nå Skolskjutsportalen behöver du Mobilt BankID eller e-legitimation. Saknar du BankID kan du kontakta planeringsledare för skolskjutsar, tfn 036-10 29 90.

Skolskjutsportal för vårdnadshavare Länk till annan webbplats.

Viktigt att veta för dig som är elev

Innan påstigning, under och efter färd

Innan påstigning

 • Kom i tid till hållplatsen.
 • Lek inte vid hållplatsen.
 • Påstigning ska ske lugnt.
 • Trängs eller knuffas inte när du går på bussen.
 • Stora saker som idrottsbag, skateboard/kickboard, hockeyklubba m.m. som du behöver vid t.ex. en aktivitetsdag, elevens val eller träning, måste köras av dina föräldrar. Det är inte möjligt att ta med detta på grund av utrymningssäkerhet och brist på lastutrymme.
 • Använd reflex under mörka årstiden.
 • Du som cyklar till påstigningsplatsen ska ställa din cykel så att den
  inte är till hinder för fotgängare/trafikanter.

Under färd

 • Chaufförens regler gäller på bussen.
 • Du ska sitta på din plats under färd. Du får inte lämna din plats förrän bussen har stannat vid hållplatsen.
 • Säkerhetsbältet ska alltid användas. Bältet ska vara på tills fordonet stannat vid hållplatsen.
 • Väskor ska förvaras under sätet eller hängas på ryggstödet framför.
 • Använd hörsnäcka/lurar eller ha på ljudlöst om du använder mobil.
 • Chauffören är skyldig att rapportera sådant som händer på bussen, t.ex. mobbing, till skolans rektor eller planeringssekreterare skolskjuts.

Vid avstigning

 • Avstigning ska ske lugnt.
 • Trängs eller knuffas inte när du går av bussen.
 • Om du måste korsa vägen efter avstigning ska du vänta till bussen lämnat hållplatsen.

Viktigt att veta

 • Om du orsakar skada på skolskjutsfordonet får du ersätta skadan.

Senast granskad/publicerad: