search
Sök
menu
Meny
Sök

Dalviksskolans regler

För att skapa en trygg studiemiljö, där arbetsro och trivsel råder, gäller följande ordningsregler

 • Vi kommer i tid.

 • Vi använder  ett vårdat språk, utan ord, symboler eller tecken, som kan betraktas som diskriminerande eller kränkande.

 • Vi är rädda om varandra, inget våld får förekomma. Vi visar hänsyn och är "schyssta" kompisar.

 • Vi är  rädda om skolans miljö och material.

 • Vi uppehåller oss inom skolans område.

 • Vi håller skolan mobilfri under hela dagen.

Konsekvenser utifrån ordningsreglerna

Vuxna har särskilt ansvar för elevernas trygg- och säkerhet, vilket utgår från ett fostransperspektiv i läroplanen. (Lgr 11). Skolans uppdrag är att vara delaktiga i elevernas fostran till demokratiska och ansvarstagande samhällsmedborgare som uppträder med respekt mot andra människor och egendom. I skolan har de vuxna därför ett uppdrag att följa elevernas utveckling i dessa frågor. Konsekvenser ska därför ses ur ett fostransperspektiv och inte som bestraffning.

Åtgärdstrappa

Om en elev inte uppträder som ordningsreglerna föreskriver eller på annat sätt stör ordning och studiero:

 1. Samtalar lärare och elev omedelbart medan problemet är litet och enkelt.

 2. Låter vi eleven göra det bra genom att tex. laga, ställa till rätta eller betala.

 3. Om uppträdandet upprepas eller inte upphör trots tillsägelser:

  a)
  Får lärare visa ut en elev från lektionen /eleven ha rast vid annat tillfälle/eleven äta skollunch med annan klass eller årskurs osv. Förtroendeläraren samtalar med eleven och vårdnadshavaren kontaktas samma dag.

  b) Får lärare besluta att elev får stanna kvar efter att undervisningen avslutats (högst 1 h).

  c) Kallas vårdnadshavarna till ett möte på skolan med förtroendelärare.

  d) Gör läraren en anmälan till skolans elevhälsoteam.

  e) Kallas vårdnadshavarna till ett möte med skolledning och elevhälsoteam. En utredning görs i samråd med föräldrar. Elevhälsoteamet föreslår därefter åtgärder till stöd, som är anpassade till elevens behov, för att beteendet ska ändras.

  f) Efter utredning kan rektor besluta om att tilldela eleven en skriftlig varning och informera om vilka åtgärder som kommer att vidtas om eleven inte ändrar sitt beteende.

  g) Om tidigare åtgärder efter utredning inte varit tillräckliga, eller för att tillförsäkra andra elever trygghet eller studiero, kan rektor besluta att eleven får följa undervisningen i annan undervisningsgrupp eller på annan plats i skolan. Beslutet gäller i två veckor dock för högst fyra veckor. Vårdnadshavaren informeras.

  h) Rektor kan, om tidigare åtgärder efter utredning, inte varit tillräckliga eller av andra omständigheter inte varit möjliga att genomföra, besluta att eleven får följa undervisningen vid annan skolenhet, tex. områdesenhet.

  i) Rektor kan, om det är nödvändigt med hänsyn till andra elevers trygghet och studiero, om syftet med ovanstående åtgärder inte uppnåtts eller om det finns särskilda skäl med hänsyn till elevens beteende, stänga av eleven i grundskolan. Vårdnadshavare får chans att yttra sig innan beslut fattas. Eleven får inte stängas av för längre tid än en vecka och inte vid fler tillfällen än två gånger per kalenderår. Eleven ska erbjudas kompensation för den undervisning som hon eller han gått miste om.Huvudman och socialtjänst ska underrättas.

Konsekvenser gällande störande föremål

Om en elev använder föremål som anses störande eller skadliga får de beslagtas av lärare till skoldagens slut.

Dessutom har vi kommit överens om följande säkerhetsåtgärder

 • Det är tillåtet att åka rullskridskor, inlines, skateboard, kickboard och skridskor om vi har hjälm på oss.
 • Det är tillåtet att cykla till skolan från år 5, om vi har hjälm på oss.
 • Det är inte tillåtet att kasta snöboll.