Österängsskolan F-6

Flera händer håller i två hjärtformade stenar.

Österängskolan F-6 ligger på Österängen mellan naturområdet Bondberget och Vättern. På skolan finns även grundsärskola och fritidshem.

På skolan arbetar vi med ledorden kunskap, trygghet och trivsel varje dag. Vi har en hög kompetens och kunskapsnivå med behöriga pedagoger i alla ämnen och verksamheter. I 2021 års rapport över landets alla skolor fick Österängsskolan ett högt resultat av såväl elever som personal och vårdnadshavare, ett resultat vi är har skapat tillsammans och är stolta över!

Österängsskolan har en av Jönköpings kommuns största och mest innehållsrika skolgård. Det är en grön och trivsam miljö med många olika ytor för att lek och aktivitet av olika slag.

Österänggskolan är en del av Österängens skolområde med förskoleklass, grundskola F-6, grundsärskola 1-6 samt fritidshem. Vårt upptagningsområdet är Österängen, Kungsängen och Vättersnäs och tillsammans går cirka XX elever på skolan.

Så arbetar vi

Utbildningen i grundskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla elever. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på elevens behov där utveckling och lärande bildar en helhet. Undervisning innebär att stimulera och utmana eleven med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en grundskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Österänggskolan arbetar med ledorden kunskap, trygghet och trivsel varje dag.

Kunskap: Alla elever ska ges förutsättningar att nå så långt som möjligt. På skolan finns specialistkompetens inom tidiga insatser på förskoleklass och årskurs 1. I övriga årskurser arbetar vi i mindre grupper tätt tillsamman med speciallärare, specialpedagog och kurator.

Trygghet: Skolan har det senaste året arbetat mycket med att öka tryggheten på rasterna. På skolan erbjuds alltid roliga rastaktiviteter och det finns socialpedagoger och rastvakter som stöttar elever som behöver extra stöd för att kunna hitta meningsfulla aktiviteter. Detta har bidragit till att betydligt färre elever känner sig otrygga.

Trivsel: Tillsammans med elever och pedagoger arbetar vi för att inomhusmiljön ska vara trevlig. Klotter och skräp på golvet förekommer inte och utomhus finns städschema för varje årskurs. Tillsammans skapar vi en trivsam miljö.

Lärande

Vi möter våra elever där de befinner sig och utmanar dem efter deras förmågor och förutsättningar. Pedagoger och elevhälsoteamet samverkar kring varje elevs behov av extra anpassningar och särskilt stöd.

För att ge våra elever de bästa förutsättningarna har vi organiserat vårt pedagogiska arbete utifrån små grupper och gott om plats. I vårt arbete använder vi bl.a. IKT (informations- och kommunikationsteknik) som lärverktyg.

Österängsskolas utemiljö

Österängsskolans utemiljö erbjuder en mängd olika aktivitetsytor, som t.ex. konstgräsplan, bandyrink, basketplaner, lekställningar, hinderbana, fotbollsplan, bollplank och flera gungor.

På rasterna är det hög vuxennärvaro, förstärkt med socialpedagoger. Det finns tillgång till rastbod för utlåning av leksaker och rastaktiviteter erbjuds på båda skolgårdarna under samtliga raster.

Vi har gångavstånd till naturreservatet Bondberget, Rosenlundsbadet, Vätterstranden, racket- och bowlingarena, grillplatser (även under tak) och lokal buss (linje 1 och 2).

Inflytande och samarbete

Elever:

Vårdnadshavare:

Österängens grundsärskola

Österängsskolan har under många år haft verksamhet inom grundsärskolan. Grundsärskolan är en naturlig del av skolan och väl integrerad med grundskolan.

Vår personal har hög kompetens och erfarenhet: vi har speciallärare, specialpedagoger, förskollärare, fritidspedagoger, bildpedagog och elevassistenter.

Lokalerna är nyligen renoverade och anpassade för alla elever. Våra klassrum är anpassade med hjälpmedel för att möta allas behov.

I särskoleverksamheten på Österängsskolan ingår både skol- och fritidsverksamhet för barn/elever mellan 6 och 12 år.

Eleverna på skolan har varierande funktionsnedsättningar och verksamheten måste därför anpassas efter varje elevs enskilda behov och förutsättningar.

I skolan arbetar vi utifrån grundsärskolans läroplan. Några elever läser ordinarie ämnen och några ämnesområden: kommunikation, motorik, estetisk, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Kommunikationsträning genomsyrar vår verksamhet och flertalet elever använder sig av någon form av AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) t ex tecken som stöd, fotografiska bilder, pratapparater etc.

På veckoschemat ingår bad på Rosenlundsbadet varje vecka samt ridning en gång i månaden. Som alla skolor i kommunen finns ett bra samarbete med kulturskolan. På grundsärskolan samverkar man tätt med grundskolan vid bl a temaveckor, uteaktiviteter och gemensamma högtider.

Österägsskolans fritidshem

Österängsskolans fritidshem består av fyra avdelningar:

 • Månen
 • Galaxen
 • Solen
 • Jupiter

Fritidshemmet har öppet kl 6-18.

Elever som kommer till morgonfritids har möjlighet att äta frukost som serveras kl 7.30. Vi erbjuder mellanmål och frukt varje dag, för tider kontakta avdelningen.

Se fritidshemmens kontaktuppgifter under Kontakta oss.

Fritidshem i Jönköpings kommun

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i skolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barn och ungdomar kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap och orka med skoldagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barn- och ungdomsåren som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn och ungdomar samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra skolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barn och ungdomars behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten

Läs mer om måltider i förskola och skola

Elevhälsa

Lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och i skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan ska tillsammans med övrig personal på skolan bidra till att skapa goda lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

I skolans samlade elevhälsa finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens.
I skolans elevhälsoteam kan även andra elevstödjande professioner ingå.

Kontaktuppgifter till skolans elevhälsoteam hittar du under fliken Kontakta oss.

Elevhälsa och trygghet

I Österängsskolans elevhälsoteam ingår:

 • rektor
 • biträdande rektor
 • skolsköterska
 • kurator
 • specialpedagog
 • speciallärare

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba på utbildningsförvaltningen Länk till annan webbplats.

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Vill du göra skillnad?

 • Är du en lärare som värdesätter trivsel i kollegiet?
 • Vill du vara läraren som ges goda förutsättningar att lyckas med uppdraget?
 • Vill du vara läraren som är en del i en lärande och stödjande gemenskap?
 • Vill du vara läraren som ges uppskattning och energi av chefen?

Om svaren är ja så är Österängsskolan arbetsplatsen för dig. Välkommen att skicka in en intresseanmälan:

Mejla Kajsa Johansson, rektor Österängsskolan

Läsårstider och viktiga datum

Läsårstider 2022/2023

 • Höstterminen 2022: 22 augusti-22 december
 • Vårterminen 2023: 9 januari-16 juni

Lovdagar 2022/2023

  • Höstlov: Vecka 44
  • Sportlov: Vecka 7
  • Påsklov: Vecka 14
  • Lovdagar: 19 maj, 5 juni

  Läsårstider 2023/2024

  • Höstterminen 2023: 21 augusti-21 december
  • Vårterminen 2024: 8 januari-14 juni

  Lovdagar 2023/2024

  • Höstlov: Vecka 44
  • Sportlov: Vecka 7
  • Påsklov: Vecka 14
  • Lovdagar: 10 maj, 7 juni

  Nationella prov

  De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50, samt en period på vårterminen. Information om provtider för aktuellt läsår hittar du på Skolverkets webbplats.

  Nationella prov, Skolverket Länk till annan webbplats.

  Reflektionseftermiddagar 2022

  • 11 oktober 2022 (Fritidshem i grundskolan stänger 15)
  • 10 november 2022 (Fritidshem i grundskolan stänger 15)
  • 6 december 2022 (Fritidshem i grundskolan stänger 15)

  Studiedagar 2022/2023

  • 15 augusti 2022
  • 30 september 2022
  • 24 november 2022
  • 9 januari 2023 (Fritidshem är öppet)
  • 7 mars 2023 (Fritidshem är öppet)
  • 25 maj 2023

  Kontakta oss

  Österängsskolan
  Birkagatan 6
  554 65 Jönköping

  Sjukfrånvaro och ledighet

  Frånvaroanmälan görs i Vklass eller via telefon, 036-10 28 00

  Fritidshem

  • Månen: Telefon 036-10 71 67, 076-115 93 65
  • Galaxen: Telefon 036-10 27 49, 073-960 67 53
  • Solen: Telefon 036-10 26 62, 072-243 41 37
  • Jupiter: Telefon 036-10 64 41, 072-574 89 53
  Kontaktuppgifter‌

  Titel

  Namn och e-post

  Telefon

  Rektor

  Kajsa Johansson

  036-10 37 73

  Biträdande rektor

  Cecilia Larsson

  036-10 31 27

  Skoladministratör

  Carina Thidell

  036-10 69 94

  Skolsköterska

  Mathilda Ahlgren

  036-10 28 06

  Skolkurator

  Annelie Eriksson

  036-10 21 26

  Specialpedagog

  Anna Pettersson

  036-10 64 49

  Skolsocionom

  Henrik Lindén

  036-10 64 15

  Socialpedagog

  Darewan Ketfi

  036-10 80 57

  072-202 66 61

  Socialpedagog

  Ahmed Abadir

  036-10 80 34

  070-236 81 71

  Kökschef

  Madeleine Häggblad

  036-10 55 86

  Vaktmästare

  Elvedin Deumic

  036-10 64 40