Rosenlundsskolans grundsärskola

Här finns information om utbildningen på Rosenlundsskolans grundsärskola. Utbildningen styrs av egen läroplan, som i huvudsak är likadan som grund­skolans läroplan.

Samverkan mellan klasser

Våra elever har en klasstillhörighet som bas och samverkan sker mellan klasserna i olika pedagogiska verksamheter, t.ex. i estetiska ämnen. Lärare, förskolelärare, specialpedagog, fritidspedagoger och elevassistenter samverkar kring eleverna.

Vår verksamhet styrs av de tolv ämnen som ingår i grundsärskolans läroplan: bild, engelska, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, musik, naturorienterande ämnen, samhällsorienterande ämnen, slöjd, svenska eller svenska som andraspråk och teknik.

ett barn klistrar fast ett löv på ett pappersträd

Undervisningen i grundsärskolan

Pedagogerna strävar efter att undervisningen skall vara konkret och ha ett meningsfullt innehåll. De tar hänsyn till varje individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Hela personalgruppen arbetar för att stärka elevens vilja att lära och ha en tillit till den egna förmågan. 

Kursplaner

Kursplan för träningsskolan omfattar fem större ämnesområden: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. Lektionerna i grundsärskolan är upplagda utifrån om eleven följer grundskolans eller grundsärskolans läroplan.

Samverkan med vårdnadshavare

För att främja elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling har skolan regelbunden kontakt med föräldrar/vårdnadshavare kring elevens resultat och utveckling. Vi har utvecklingssamtal kring den individuella utvecklingsplanen.

Personalen behöver, med respekt för elevens integritet, vara informerad om den enskilda elevens personliga situation.

Kontakt

Kontaktuppgifter Rosenlundsskolans grundsärskola

Titel

Namn och e-post

Telefonnummer

Rektor

Anna Torstensson

036-10 78 65

Specialpedagog

Eva Krantz

036-10 54 56

Skolsköterska

Patricia Tisell

036-10 73 01

Skolkurator

Amanda Löfgren

036-10 25 63

Skolkurator

Fanny Wadsten

036-10 21 60

Skoladministratör

Marina Glans

036-10 63 52

Fritidshem Solen


036-10 75 06

Fritidshem Strålen


036-10 22 86

Fritidshem Satelliten


036-10 38 07