search
Sök
menu
Meny
Sök

Ansvar och kvalitetssäkring av skolskjuts

Jönköpings kommun arbetar ständigt med att utveckla och säkerställa trafiksäker skolskjuts. Vi samarbetar med polis, räddningstjänst, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) och Motor­förarnas Helnykterhetsförbund (MHF).

Såväl vårdnadshavare som elever ska känna sig trygga med den skolskjuts vi erbjuder. Elevernas säkerhet är högt prioriterad och vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra. Tillsammans med representanter från samtliga entreprenörer förtydligar vi bland annat ansvarsområden, kontrollerar fordon och utrustning, fortbildar chaufförer och riskbedömer hållplatser.

Ansvarsfördelning

Elevens och vårdnadshavarens ansvar

  • Eleven ansvarar för att följa de ordningsregler som gäller för skolskjuts, till exempel att säkerhetsbälte alltid ska användas.
  • Vårdnadshavare har ansvar för eleven på vägen mellan bostaden och tilldelad hållplats och under den tid eleven väntar vid hållplats till dess skolskjutsen kommer. Samma ansvar gäller när eleven stigit av skolskjutsen vid hemfärd.
  • Vårdnadshavare förutsätts träna och förbereda eleven för att på ett så säkert sätt som möjligt klara sin skolväg. Det kan innebära att eleven under en tid måste följas till skola eller hållplats.
  • Vårdnadshavare ansvarar för att eleven kommer i tid till hållplatsen.
  • Vårdnadshavare ansvarar för att meddela entreprenören om eleven inte ska åka med på grund av sjukdom eller annan frånvaro (gäller ej elever som åker med linjetrafik).

Chaufförens ansvar

  • Chauffören ansvarar för eleven under resan och att trafikbestämmelser och ordningsregler följs.
  • Chauffören ska meddela skolan om ordnings- eller säkerhetsproblem uppstår under resan.
  • Det är inte tillåtet för chauffören att släppa på eller av elever på andra ställen än fastställda skolskjutshållplatser.
  • Vid varje läsårstart ska entreprenören i samverkan med skolan och tillsammans med skolskjutseleverna gå igenom ordningsregler och genomföra en säkerhets- och utrymningsövning. Alla elever och chaufförer ska veta vad de ska göra vid en eventuell olycka.

Vartannat år genomför Jönköpings kommun en fortbildning för samtliga skolskjutschaufförer. Chaufförerna får både praktisk och teoretisk utbildning i bland annat utrymningsövningar, släckning av brand i buss, information från polisen, kommunen, NTF och MHF.

Praktisk och teoretisk utbildning erbjuds i barnolycksfall. Utbildningen genomförs hos räddningstjänsten av ambulanssjukvårdare.

Skolenhetens ansvar

När eleven kommer till skolan är det personal vid skolenheten som ansvarar för tillsyn och för att ordnings- och säkerhetsregler följs. Detsamma gäller vid hemfärd efter skolan.

Kvalitetssäkring av fordon och vägar

Fordon

Varje år genomförs en extra fordonsbesiktning. Besiktningen utförs av polis, NTF och MHF.
På besiktningen kontrolleras att alla fordon har rätt säkerhetsutrustning. Samtliga fordon ska bland annat vara utrustade med bilbälte, alkolås, brandfilt, reflexväst, handlampa och utrustning för första hjälpen.

I varje fordon finns en krisplan i händelse av olycka.

Säkerhetsklassning av vägar

Elevernas säkerhet är högt prioriterad. De yngre barnen ska till exempel inte behöva korsa vissa typer av vägar för att komma till sin hållplats. På- och avstigning får bara göras på anvisad hållplats.

Elever som bor vid vägar med svåra trafikförhållanden får skolskjuts även om sträckan inte berättigar till skolskjuts. Faktorer som kan påverka är bland annat hastighet, vägbredd, antal fordon per dygn och andelen tunga fordon. Klassningen utgår från Trafikverkets uppgifter.

Hållplatser

Jönköpings kommun genomför kontinuerligt en hållplatsinventering av samtliga skolskjuts­hållplatser. Vi anlitar NTF som gör en riskbedömning vid alla på- och avstigningsplatser samt hållplatser.