search
Sök
menu
Meny
Sök

Frågor och svar om särskild skolskjuts

Här hittar du vanligt förekommande frågor och svar om särskild skolskjuts.

Får du inte svar på just din fråga är du välkommen att kontakta planeringssekreterare för särskild skolskjuts. Kontaktuppgifter finns i rutan på sidan.

Avboka/ändra planerad resa

Tillfällig förändring: Som vårdnadshavare kan du endast avboka resa till transportören. Alla andra förändringar måste gå via utbildningsförvaltningen, Jönköpings kommun. Det gäller t. ex. flytt, byte av skola, förändring av reseschema, längre frånvaro eller om skjutsen ska upphöra helt.

Du anmäler detta via meddelande i Skolskjutsportalen. För att nå Skolskjutsportalen behöver du Mobilt BankID eller e-legitimation. Saknar du BankID kan du kontakta planeringssekreterare för särskilda skjutsar, tfn 036-10 67 84

Logga in till skolskjutsportal för vårdnadshavare Länk till annan webbplats.

Om eleven missar skolskjutsen

Skolskjutsen väntar i max 10 minuter efter överenskommen hämttid, därefter åker skolskjutsen vidare för att hämta andra elever. Det är inte tillåtet att beställa en ny resa för att ersätta den missade resan, det är ditt ansvar som förälder att se till att ditt barn kommer till skolan på annat sätt.

Om eleven blir sjuk under skoldagen

Om en elev behöver hämtas tidigare i skolan på grund av sjukdom är det vårdnadshavarens ansvar att hämta eleven. Det är inte tillåtet att tidigarelägga skolskjutsen på grund av sjukdom. Vid sjukdomsfall är det vårdnadshavaren som avbokar resa till transportören.

Direktöverlämning till vårdnadshavare/skolpersonal

Vid resor med särskilda skjutsarna gäller alltid direktöverlämning till vårdnadshavare/skolpersonal, om du inte meddelat annat innan skolskjutsstart.

Om ditt barn får lov att gå själv ska ett skriftligt intyg om detta lämnas till chaufför.

Kompisåkning

Kompisåkning är tyvärr inte möjligt i våra särskilda skjutsar. Elever med särskild skolskjuts är i behov av lugna och trygga resor med kontinuitet och utan större förändringar. Vi strävar efter att det ska vara samma chaufför och samma reskamrater i fordonet, samt att man kör samma slinga varje dag så långt det är möjligt.

Medföljande ledsagare under färd

Elever kan ibland behöva personligt stöd och tillsyn under skolskjutsen, detta gäller främst elever inom grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Så långt det är möjligt försöker vi anpassa våra skjutsar och bemötande av elevens särskilda behov. Men ibland krävs det att en ledsagare följer med under färd, för att resan ska kunna utföras på ett trafiksäkert sätt.
I de fall där vårdnadshavaren inte själv har möjlighet att åka med bör elevens behov av stöd bedömas utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialförsäkringsbalken (SFB). Familjen gör en ansökan om LSS insats till socialförvaltningen.

Behov av ensamåkning i skolskjutsen

Om en elev är i behov av att åka ensam i skolskjutsen måste detta styrkas med ett läkarintyg/intyg där det tydligt framgår varför eleven inte kan samåka med andra. Det är mycket restriktivt vilka som beviljas ensamåkning och det ska finnas starka skäl till detta. Kontakta specialpedagog på särskolans samordnarteam för mer information.

Hur många resor är tillåtna per dag

Rätt till skolskjuts berättigar till en enkelresa i vardera riktningen per dag, mellan elevens hem och skola.

Rimlig restid

Målsättning för Jönköpings kommun är att planera skjutsen så att eleven har kortast möjliga restid i fordonet. Samkörning av elever samt resvägens längd påverkar restiden.

Självskjuts

I undantagsfall kan självskjuts vara aktuellt. Självskjuts innebär att förälder/anhörig eller någon som arbetar på skolan, mot ersättning skjutsar eleven efter särskild prövning och överenskommelse med kommunen. Resan gäller enkel resa till och från skolan. Resorna ersätts motsvarande belopp för skattefri bilersättning.

Skolskjuts under skollov

Skolskjuts gäller endast under skolans läsår och ej under skollov och studiedagar. All skolskjuts avbokas därför automatiskt under skolloven.