search
Sök
menu
Meny

Elevresor och inackorderingstillägg

Du som har mer än 6 km till skolan får busskort till gymnasieskolan. Saknas kollektivtrafik kan du söka resebidrag. Inackorderingstillägg är ett bidrag till för dig som har lång resväg och tillfälligt måste bo på skolorten.

Busskort 

Du som är gymnasieelev får busskort om färdvägen mellan hemmet och skolan är mer än 6 km. Med färdväg avses kortast möjliga väg, gång- och cykelväg, som är naturlig och rimlig att använda, och som med få undantag är framkomlig hela året.

Busskortet får du på din skola någon av de första skoldagarna på läsåret. Busskorten gäller alla gymnasieskolor – kommunala och fristående. Du behöver inte ansöka, busskorten tilldelas utifrån avståndet.

Resebidrag

Du som är folkbokförd i Jönköpings kommun kan ansöka om resebidrag för att köra egen bil till skolan eller bidrag till anslutningsresor.

Villkor för att du som elev ska få resebidrag:

  • kollektivtrafik saknas
  • daglig färdväg mellan bostad och skola ska vara minst 6 km
  • du får vänta på skolorten i mer än två timmar per dag före eller efter skoltid
  • du ska vara heltidsstuderande och inte ha fyllt 20 år
  • du ska vara berättigad till studiehjälp
  • du kan inte ansöka om både inackorderingsbidrag och resebidrag

Villkor för bidrag till anslutningsresor:

  • du ska ha blivit beviljad ett skolkort och ha längre än 6 km till hållplatsen

Ansökan om resebidrag, gymnasieutbildninglänk till annan webbplats

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg är ett bidrag för dig som på grund av lång resväg tillfälligt måste bosätta dig på skolorten. Det är ett bidrag till kostnader för boende och hemresor.

Blankett: Ansökan om inackorderingstillägg (pdf, 2.1 MB)

Anvisning: Inackorderingstillägg (pdf, 409.3 kB)

Skolskjuts vid växelvis boende

Med växelvis boende menas att du bor halva tiden hos vardera förälder, på två olika adresser i Jönköpings kommun. Utifrån dina adresser prövas rätten till skolskjuts eller kontant ersättning (motsvarande beloppet för Period Ungdom i linjetrafiken). En ny ansökan ska göras inför varje nytt läsår.

Blankett: Ansökan och anvisningar om ersättning vid växelvis boende (pdf, 2.2 MB)