search
Sök
menu
Meny

Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen vänder sig till dig som inte uppnått behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan. Programmet förbereder dig till annan gymnasieutbildning eller arbetsmarknad.

Utbildningarna inom introduktionsprogrammen är tydligt individualiserade och flexibelt organiserade för att varje enskild elev ska nå sitt mål med utbildningen. Utbildningens längd kan variera.

Våra introduktionsprogram

 • Programinriktad individuellt val
 • Yrkesintroduktion
 • Preparandutbildning - inte sökbart via webb
 • Individuellt alternativ - inte sökbart via webb
 • Språkintroduktion - inte sökbart via webb

Programinriktat individuellt val (IMPRO)

Programinriktat indivduellt val är till för dig som inte har alla de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt yrkesprogram men från grundskolan har uppnått godkända betyg i dels svenska eller svenska som andraspråk, dels antingen i

 • engelska eller matematik och minst fyra andra ämnen
 • engelska och matematik och i minst tre andra ämnen

IMPRO ska leda till att du får en utbildning som är riktad mot ett visst nationellt yrkesprogram, som du så snart som möjligt ska kunna antas till. Programmet innehåller de grundskoleämnen som du inte uppnått godkänt i och som krävs för att bli behörig till ett nationellt yrkesprogram. Du kommer även läsa kurser som ingår i ett nationellt yrkesprogram. Dessutom innehåller utbildningen arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Utbildningens längd avgörs med hänsyn till varje elevs individuella förutsättningar och mål. Du kan när som helst under utbildningen bli behörig till det avsedda nationella programmet. I mån av plats blir du antagen till det aktuella nationella programmet så snart som möjligt efter uppnådd behörighet.

Yrkesintroduktion (IMYRK)

Yrkesintroduktion är till för dig som inte har alla de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt yrkesprogram. Syftet är att ge en yrkesinriktad utbildning som underlättar etablering på arbetsmarknaden eller som leder till behörighet till studier på yrkesprogram.

Elever från grundsärskolan kan erbjudas yrkesintroduktion om eleven bedöms ha förutsättningar att klara utbildningen. Utbildningen står inte öppen för ungdomar som ska erbjudas språkintroduktion. Om synnerliga skäl föreligger kan elev som har full gymnasiebehörighet tas emot i yrkesintroduktion.

IMYRK utformas antingen för enskild elev eller för en grupp elever och erbjuder flexibel och anpassad utbildning. Du kan erbjudas olika studietakt och innehåll utifrån dina förutsättningar, behov och mål.

Vi anordnar sökbar yrkesintroduktion för en grupp elever inom följande yrkesprogram:

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet
 • Handels- och administrationsprogrammet
 • Hotell- och turismprogrammet
 • Industritekniska programmet
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Utöver dessa program finns även möjlighet till allmän inriktning (ej sökbar utan går via individuellt alternativ) och övriga yrkesprogram för enskild elev. Elevens individuella studieplan styr upplägget av studierna.

Utbildningen innehåller arbetsplatsförlagt lärande (APL) eller praktik från start. Delar av utbildningen skolförläggs.

Preparandutbildning (IMPRE) - inte sökbart via webb

Preparandutbildning vänder sig till elever som saknar ett eller två grundskoleämnen, men bedöms kunna uppnå behörighet till ett nationellt program under ett läsår.

IMPRE utformas för enskild elev, där den individuella studieplanen styr upplägget av studierna. Eleven läser grundskoleämnen tillsammans med andra elever inom introduktionsprgrammen, samt gymnasiekurser från nationella program. Utbildningen innehåller också andra insatser som är gynsamma för elevens kunskapsutveckling.

Preparandutbildning erbjuds på samtliga högskoleförberedande program. Intresseanmälan sker via blankett hos studie- och yrkesvägledare vid elevens skola. Beslut om placering tas av biträdande chef utbildning och arbetsmarknad i samråd med berörd rektor.

Individuellt alternativ (IMIND) - inte sökbart via webb

Individuellt alternativ är till för elever som inte uppnått godkända betyg från grundskola som krävs för behörighet till ett nationellt program. Elever från grundsärskolan kan erbjudas utbildningen om eleven bedöms ha förutsättningar att klara studierna. Målet är att eleven ska uppnå behörighet till fortsatt utbildning på nationellt program/programinriktat individuellt val, studier på yrkesintroduktion eller etablering på arbetsmarknaden.

Individuellt val utformas för en enskild elev och erbjuder en flexibel och anpassad utbildning med ett innehåll anpassat till elevens förutsättningar, behov och mål på kort och lång sikt.

Intresseanmälan sker via blankett hos studie- och yrkesvägledare vid elevens skola. Beslut om placering vid individuellt alternativ fattas av biträdande chef utbildning och arbetsmarknad i samråd med berörd rektor.

Språkintroduktion (IMSPRE) - inte sökbart via webb

Språkintroduktion står öppen för nyanlända ungdomar som inte har uppnått de godkända betyg som krävs för behörighet till yrkesprogram. Syftet är att ge elever som nyligen anlänt till Sverige en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, vilket ger förutsättningar att gå vidare i gymnasieskolan eller annan utbildning.

Språkintroduktion erbjuder en flexibel och anpassad utbildning där eleven kan erbjudas olika studietakt och innehåll utifrån elevens förutsättningar, behov och mål på koty och lång sikt.

Rektor för Mottagningsskolan tar beslut om placering vid språkintroduktion för nyanlända elever. Intresseanmälan för grundskoleelev sker via blankett hos studie- och yrkesvägledare vid elevens skola. Beslut om placering vid språkintroduktion fattas av biträdande chef utbildning och arbetsmarknad i samråd med berörd rektor.

 

Gymnasieskolor där introduktionsprogrammen erbjuds