Personuppgiftsbehandling inom Vuxenutbildningen

Här finns information om hur utbildningsförvaltningen hanterar dina personuppgifter kopplat till Vuxenutbildningen i Jönköping.

Vi gör hela tiden praktiska saker för att din tid i Vuxenutbildningen ska fungera väl. För att kunna erbjuda dig en god service behöver vi hantera uppgifter om dig.

När vi gör det behöver vi ofta hantera data som går att koppla till dig - namn, adress, personnummer, e-postadress och liknande. Denna typ av uppgifter kallas personuppgifter.

Syftet med denna sida är att du på ett översiktligt sätt ska kunna få information om:

 • Var finns det personuppgifter registrerade om dig?
 • Vilka uppgifter finns registrerade om dig?
 • Varför hanterar vi dem?
 • Hur länge lagrar vi personuppgifterna?
 • Hämtas personuppgifter från annan personuppgiftsansvarig och i så fall varifrån?
 • Lämnas personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig och i så fall vart?

Barn- och elevregister - EdLevo

För att kunna hantera administrativa uppgifter kopplade till studerande vid Vuxenutbildningen använder vi internt ett digitalt Barn- och elevregister.

Vilken personuppgifter finns sparade?

Vi hanterar följande uppgifter om en studerande i Vuxenutbildningen:

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • Hemtelefonnummer
 • E-postadress
 • Skolenhet där eleven är inskriven
 • Klassplacering
 • Undervisande lärare
 • Betyg
 • Modersmål

Varför hanterar vi dessa personuppgifter?

Vi behandlar ovanstående personuppgifter i Barn- och elevregistret för att kunna hantera myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse inom följande områden:

 • Skolplacering
 • Ekonomihantering kring skolplacering
 • Ändringshantering, t.ex. om en studerande flyttar, väljer ny kurs eller motsvarande

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

De personuppgifter som lagras i Barn- och elevregister gallras ut efter hand efter på förhand fastställda tidsintervall enligt en så kallad arkivplan. Leverantören är även enligt avtal bunden att gallra enligt en särskild gallringsinstruktion.

Generellt gäller att personuppgifter gallras ut från systemet efter tre år. Dock arkiveras handlingar som dokumenterar myndighetsbeslut, till exempel betygsdokument, på obestämd tid i kommunens stadsarkiv.

Hämtas personuppgifter från annan personuppgiftsansvarig och i så fall varifrån?

Personuppgifter hämtas in i Barn- och elevregister från följande annan personuppgiftsansvarig:

 • Skatteverkets Kommuninvånarregister som hanterar grundläggande data om studerande från vilket hens namn, personnummer, adress och fastighetsbeteckning hämtas

Lämnas personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig och i så fall vart?

Personuppgifter lämnas till annan personuppgiftsansvarig enligt följande :

 • Inom Jönköpings kommun är Vuxenutbildningen upphandlas av extern anordnare. Till annan personuppgiftsansvarig som hanterar den enskilda utbildningen skickas den studerades namn, personnummer, adress, 

Hur får du ut vilka personuppgifter som finns sparade?

Om du önskar få ut en förteckning över de personuppgifter som finns lagrade om dig i våra system - se kontaktuppgifter nedan.

Kontakt för att få ut personuppgifter för vuxenutbildningen

Senast granskad/publicerad: