search
Sök
menu
Meny

Modersmål

Modersmålsenheten erbjuder modersmålsstöd och undervisning för ca 3 320 barn och elever i 39 språk som har ansökt om modersmål.

De största språken i Jönköpings kommun är

  • arabiska
  • assyriska
  • somaliska
  • dari
  • bosniska

Modersmål erbjuds till kommunala grund- och gymnasieskolor och fristående skolor i vår kommun.

Ansökan i januari

De elever som har modersmål idag behöver inte ansöka igen. Om man önskar modersmålsundervisning ansöker vårdnadshavare det på barnets skola. Ansökan görs senast 28 februari inför nästkommande läsår.

Modersmål underlättar lärandet

Forskning visar att undervisning i modersmålet underlättar lärandet i både svenska och andra ämnen. Modersmålet har även stor betydelse för dessa elevers identitet och självkänsla.

Idag är närmare en femtedel av Sveriges elever i grund- och gymnasieskolan födda utomlands, eller i Sverige av föräldrar med annat ursprung. De flesta av dem har därför ett annat modersmål än svenska.

Nationella minoritetsspråk

Lagen säger att språken ska skyddas och främjas och de nationella minoriteterna ska kunna bevara och utveckla sin kultur.

Det som är utmärkande för Sveriges nationella minoriteter – samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar – är att de har funnits länge i Sverige.

De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romska (romani chib), samiska, finska och meänkieli. En viktig del av minoritetspolitiken är att ge stöd till dessa språk, så att de hålls levande. Språket ses då inte bara som ett medel för utbyte av information utan även som en del i elevernas identitetsskapande.

Begränsningen i antal elever som ansöker om modersmål enligt skolförordningen 5 kap § 10 gäller inte nationella minoritetsspråk eller ett nordiskt språk. Eleven behöver dock ha grundläggande kunskaper i språket för att vara berättigad till undervisning i ämnet modersmål.

Alla elever ska ges kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia. Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har utökade rättigheter till förskoleverksamhet på modersmål och modersmålsundervisning i grund och gymnasieskolan. Syftet är att fler elever ska läsa minoritetsspråken och på så vis värna och bevara språken och kulturerna. I Skolverkets informationsbroschyr om nationella minoriteter i skolan finns de utökade rättigheterna.

Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev. När det gäller romska elever som kommer från utlandet kan undantag göras om det finns särskilda skäl. I Jönköpings kommun får alla barn/elever som har ansökt om modersmål i finska och som har grundläggande kunskaper i språket. I förskolan får 16 barn modersmålsstöd, i grundskolan 24 elever och en i gymnasieskolan.

Länkar

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget är ansvariga för att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet.länk till annan webbplats

Modersmål i förskoleklass

I modersmålsstöd får ditt barn möjlighet att tala och utveckla sitt modersmål som stärker barnets självkänsla och identitet. Modersmålet ska vara ett språk som barnet förstår och talar i hemmet dagligen med en eller båda föräldrar.

I vår kommun erbjuds modersmålsstöd till elever som är 6 år, om det finns tillräckligt många elever i den åldern, 60 minuter varje eller varannan vecka när eleven är i förskoleklass.

Modersmålslärarens uppgift är att arbeta med ditt barns språkutveckling på många olika pedagogiska sätt enligt förskoleklassens läroplan (Lgr11).

Leken och de olika aktiviteterna inne och ute i förskoleklass är barns sätt att använda sitt modersmål i olika situationer. Modersmålsläraren skapar lärande situationer så att eleven känner sig stolt att kunna och få använda sitt modersmål med modersmålsläraren och andra kompisar.

Om du/ni vill att ditt barn ska läsa sitt modersmål, så måste du/ni vårdnadshavare ansöka på Vklass eller fylla i en ny ansökningsblankett i början av nästkommande läsår som finns på barnets förskola/skola. Sista ansökningsdagen är 2018-02-28.

Barnets modersmålslärare hälsar dig som förälder välkommen att besöka ditt barn i modersmålsstöd i mars månad.

Modersmål ger starka rötter!

Modersmål i grundskola och grundsärskola

I modersmålsundervisning får ditt barn möjlighet att utveckla sitt modersmål genom att tala, lyssna, läsa och skriva. Modersmålet ska vara ett språk som barnet förstår och talar i hemmet dagligen med en eller båda föräldrar

För att vi ska kunna undervisa i ett modersmål måste det finnas minst fem elever i kommunen som önskar sådan undervisning och att det finns en lämplig lärare.

Det språk eleven väljer bör gälla från förskolan till gymnasiet. Endast ett språk kan läsas som modersmål. Modersmålsundervisningen är avgiftsfri.

Vi förväntar oss att ditt barn vill komma till modersmålslektioner och delta aktivt i sina studier för att nå så goda resultat som möjligt. Modersmålsundervisning ges utanför elevers ordinarie skolschema 60 minuter varje eller varannan vecka.

Nästan alla modersmålslärare i 38 olika språk i vår kommun har många skolor de arbetar på och äldre elever har olika skoltider. Därför undervisas ofta elever i olika åldrar i samma grupp på en skola eller tillsammans med elever från olika skolor på en skola när det gäller äldre elever. Ni föräldrar kan också skjutsa ert barn till en annan skola så att barnet kan delta i modersmål med andra barn i samma språk.

Modersmålsläraren arbetar med sina elever mot de mål som finns enligt läroplaner och kursplaner i modersmål för grund- och grundsärskola som gäller i hela Sverige.(LGR11och Läroplan för grundsärskola 2011 ).

Betyg får elever i modersmål första gången i årskurs 6 och sedan varje läsår.

Om du/ni vill att ditt barn ska börja läsa/fortsätta med sitt modersmål nästkommande läsår, så måste du/ni vårdnadshavare ansöka på Vklass eller fylla i en ny ansökningsblankett som finns på barnets skola senast 28/2-18 februari. Blanketten lämnas på barnets skola.

Barnets modersmålslärare hälsar dig som förälder välkommen att besöka ditt barn i modersmålsundervisningen i mars månad.

Modersmål ger starka rötter!

Modersmål i gymnasieskola och gymnasiesärskola

Gymnasieelever som talar ett annat språk än svenska i hemmet har rätt till undervisning i modersmål.

Eleverna ska ges möjlighet att i tal och skrift utveckla ett rikt språk, som ger självförtroende, trygghet i olika situationer och möjlighet att uttrycka sin personlighet och stärka sin identitet. Undervisningen ska bidra till att eleverna blir förankrade i både språkområdets kultur och den svenska kulturen.

Modersmålet ska vara ett språk som talas i hemmet dagligen med en eller båda föräldrar. En förutsättning för att starta undervisnong i ett språk är att det finns minst fem elever i kommunen som önskar sådan undervisning och att det finns en lämplig lärare.

Vi förväntar oss att elever har grundläggande kunskaper från grundskolan. Närvaroplikt gäller även på modersmålslektioner. För att nå så goda resultat som möjligt krävs ett aktivt deltagande i studier. Modersmålsundervisning ges utanför elevers ordinarie skolschema 60 minuter varje vecka.

Nästan alla modersmålslärare i 38 olika språk i vår kommun har många skolor de arbetar på och äldre elever har olika skoltider. Därför undervisas ofta elever från olika gymnasieskolor i samma grupp på en skola.

Modersmålsläraren arbetar med sina elever mot de mål som finns enligt nationella läroplaner och ämnesplaner i modersmål för gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Eleverna i gymnasieskolan har möjlighet att läsa tre kurser i modersmål som totalt ger 300 poäng och i särskolan en kurs 100 poäng. Eleverna börjar med Kurs 1(100 p) i modersmål, därefter kan elever välja Kurs 2 (100 p) eller Aktiv tvåspråkighet (100 p).

För blivande årskurs 1 i gymnasiet väljer de modersmål när de gör sitt gymnasieval på webben.
Om elev i åk 2 & 3 vill fortsätta med nästföljande modersmålskurs kommande läsår, så måste de välja nästa kurs på sin webbansökan, som görs i februari-mars.

Modersmål ger starka rötter!

Studiehandledning på modersmål

Det finns en stödinsats i grund- och gymnasieskolan som kallas ”studiehandledning på modersmålet”.

Studiehandledning kan erbjudas på elevens modersmål eller på det starkaste skolspråket.

Studiehandledning ska stödja elevens kunskapsutveckling i olika ämnen.

Studiehandledning ska hjälpa eleven mot utbildningens mål.

Skolans rektor beslutar om en elev ska ha studiehandledning.

Länkar

Information om studiehandledning till eleveröppnas i nytt fönster (pdf, 199.7 kB)

Information om studiehandledning till vårdnadshavare (svenska)öppnas i nytt fönster (pdf, 110 kB)

Information om studiehandledning till vårdnadshavare (arabiska)öppnas i nytt fönster (pdf, 238.6 kB)

Information om studiehandledning till vårdnadshavare (dari)öppnas i nytt fönster (pdf, 238.6 kB)

Information om studiehandledning till vårdnadshavare (engelska)öppnas i nytt fönster (pdf, 111.9 kB)

Information om studiehandledning till vårdnadshavare (somaliska)öppnas i nytt fönster (pdf, 114.2 kB)

Kontakta oss

Adress
Modersmålsenheten
Stenhuggargatan 25
553 23 JÖNKÖPING

Titel

Namn och e-post

Telefon

Chef

Malin Håård

036-10 22 38

Bitr chef

Ahmad Mahmoud

036-10 75 84

Vik. bitr chef

Azar Staf

036- 10 65 61

Skoladministratör 07.30-11.30

Mikael Berg  

036-10 75 80

Skoladministratör 08.30-12.30

Marie Pålsson

036-10 64 71

Skoladministratör

Victoria Gustafsson

036-10 62 52