search
Sök
menu
Meny

Särskola

Grund- och gymnasiesärskolan är till för de barn och ungdomar som har en utvecklingsstörning och som inte når kunskapskraven i grund- och gymnasieskolan.

Att gå i grundsärskolan är en rättighet som erbjuds elever som inte bedöms kunna nå grundskolans kunskapsmål på grund av en utvecklingsstörning. Grundsärskolan har en egen läroplan. Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som benämns träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i grundsärskolans ämnen.

Innan ditt barn kan börja i grundsärskolan måste det göras en noggrann utredning för att kunna bedöma om eleven hör till grundsärskolans målgrupp. Utredningen görs i samråd med dig som är vårdnadshavare.

Fritidsverksamheten i grundsärskolan är förlagd på ditt barns skola eller på ett fritidshem som finns nära hemmet. Fritidshem i grundsärskolan är för barn från 7 år till och med vårterminens slut det år barnet fyller 13 år. Vårdnadshavaren söker plats via Barnwebben. 

Efter vårterminens slut, det år eleven fyller 13 år, erbjuds korttidstillsyn som är en lagstadgad omsorg enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade § 9:7 (LSS).

Utbildningen i gymnasiesärskolan är avsedd för ungdomar som inte har förutsättningar att klara gymnasieskolans kunskapskrav på grund av en utvecklingsstörning. Utbildningen är flexibel och det finns såväl nationella som individuella program. Inför ansökan till gymnasiesärskola gör alltid elevens hemkommun en bedömning om behörighet. Den elev som tidigare har gått i grundsärskola fortsätter utbildningen i gymnasiesärskola men i vissa fall kan man behöva komplettera tidigare bedömningsunderlag enligt 18 kap. 5 § Skollagen

Kontakt

Mari-Ann Isaksson
särskolesamordnare, utbildningsförvaltningen
Tfn 036-10 26 20